Užitečné tipy a triky pro Windows 95/98

Software | 01.06.00

Tipy pro Windows 95/98Zobrazení přípon u souborů (Win 98) Již několikrát jsme v tipech probírali dialog nastavení typu souborů, mluvili jsme o typech registrovaných a neregistrovaných a...

Tipy pro Windows 95/98
Zobrazení přípon u souborů (Win 98)
Již několikrát jsme v tipech probírali dialog nastavení typu souborů, mluvili
jsme o typech registrovaných a neregistrovaných a o aplikacích s nimi
spojených. Proto na úvod dnešního dílu uvedeme tento jednodušší, ale užitečný
tip.
Po čistém nainstalování Windows a otevření Průzkumníka zjistíte, že přípony
registrovaných souborů jsou skryté. Práce se skrytými příponami ale může být
pro pouze trochu pokročilejšího uživatele nepříjemná. Nevidím totiž nic
zjednodušujícího na tom, že mi Windows neumožní znát celé jméno souboru, pod
kterým ho pak naleznu v kterémkoliv manažeru. Proto si přípony můžete zapnout.
Kvůli tomu by ale tento typ asi nestál za zveřejnění, proto jej ještě
rozšíříme. Vy si totiž můžete zapnout také jen vybrané přípony. Prostě budete
vidět přípony jen u souborů dokumentů Office a ostatní systémové (které nás až
zase tolik nezajímají) zůstanou i nadále skryté.
Klikněte na ikonu Tento počítač a jděte do roletového menu Zobrazit. Zde zvolte
poslední položku Možnosti složky. Na záložce Zobrazit můžete mimo mnoha jiných
vlastností nastavit i zmíněné skrývání přípony u známých typů souborů. Pokud
chcete odkrýt jen některé přípony, jděte na záložku Typy souborů, zvolte
požadovaný typ a stiskněte tlačítko Upravit. Zde stačí zaškrtnout okéno Vždy
zobrazit příponu.
Záchrané diskety (Win 95)
Tento tip se nebude týkat vytváření startovací diskety, jak možná některé z vás
napadlo. Bude se jednat o vytvoření Emergency Recovery diskety, které se
provádí pomocí utility ERU přiložené na instalačním CD. Program ERU (Emergency
recovery utility) zkopíruje na disketu systémové soubory a zazálohuje tabulky
souborového systému FAT. Vše velmi transparentním způsobem.
Vložte do mechaniky instalační CD Windows 95 a jděte do adresáře other misc
Eru. Zde spusťte program eru.exe a následujte jeho pokyny. Budete si moci
vybrat umístění systémových souborů buď na disketu, nebo na jiné místo na
pevném disku. Pak vám bude předložen seznam kopírovaných souborů, který můžete
v případě potřeby měnit stiskem tlačítka Custom. Potom dojde k samotnému
kopírování souborů a záchranná disketa je hotova. Na disketu je uložen i
uživatelský systémový registr, který tak můžete v případě potřeby obnovit.
Z takto vytvořené diskety můžete v případě nouze nastartovat systém a spustit
program erd.exe, jenž je na disketě také umístěn. Ten zajistí obnovu všech
zazálohovaných souborů. Stačí se řídit jeho pokyny (v anglickém jazyce).
Je libo vlastní pozadí? (Win 98)
Tento tip si neklade za cíl ukázat vám, jak si změnit pozadí ve Windows, to by
bylo až příliš jednoduché. Nicméně předpokládám, že výše uvedenou akci
zvládnete. Potom totiž víte, že ve Windows máte několik desítek pozadí
přednastaveno. Nejedná se však o obrázky, ale o textury rozvrstvené po celé
pracovní ploše a vytvářející tak specifický "povrch" vaší pracovní plochy. Tyto
textury můžete přímo ve Windows měnit bez použití jakéhokoli speciálního
softwaru.
Poklepejte pravým tlačítkem kdekoliv na pracovní plochu a zvolte Vlastnosti. Na
záložce Pozadí stiskněte tlačítko Vzorek. Zde si vyberte vzorek, který chcete
změnit, a stiskněte Upravit vzorek. Některé vzorky bohužel upravit nejdou.
Potom můžete klikáním na čtverec vlevo upravovat předhotovený rastr. Upravujete
vždy tou barvou, která je zrovna zvolena na pozadí vaší pracovní plochy. Tuto
barvu změníte na záložce Vzhled dialogového okna Vlastnosti. Zde musíte změnit
barvu položky Pracovní plocha. Při každé změně barvy bohužel musíte přeskakovat
mezi těmito dvěma dialogy. Až bude rastr vypadat tak, jak si přejete, potvrďte
vše stiskem tlačítka OK a váš vlastní vzorek je na světě.
"Logování" v poznámkovém bloku
(Win 98) Poznámkový blok, neboli Notepad, ten nejjednodušší a mezi zkušenými
uživateli skoro nejoblíbenější editor ve Windows. Nemá žádné možnosti, nemá
žádné volby, které by rozptylovaly vaše snažení. Umí jen zobrazit a uložit
zapsaný prostý text. Ale co více vlastně potřebujeme? Již v minulých dílech
jsme zmínili některé zajímavé "features" Poznámkového bloku. Mezi nejznámější
patří např. vkládání aktuálního času do textu. Dostal se mi ale do ruky ještě
další, velmi užitečný tip popisující jednu ze skrytých funkcí Poznámkového
bloku logování.
Představte si situaci, kdy dopisujete například denní hlášení každý den do
textového souboru. Bylo by velmi užitečné, kdyby se po každém uložení a
ukončení práce zaznamenal datum a čas, kdy byla změna provedena. Tato vlastnost
se hodí také v případě "monitorovacím", kdy potřebujete vědět, jak často je ten
který text editován. Něco podobného umí právě Poznámkový blok.
Stačí na začátek nového textového souboru vepsat řetězec .LOG. Od té chvíle se
při každém uložení a zavření Poznámkového bloku do tohoto souboru zapíše na
konec textu čas a datum tohoto uložení. Po několika dnech práce vypadá dokument
podobně jako náš příklad na obrázku. Tímto tipem ukončíme dnešní, poněkud
kratší sekci tipů pro Windows.
Tipy pro MS Office
Zarovnání čísel podruhé (Excel 2000)
Rubriku tipů pro MS Office začneme v úvodu zmíněným příspěvkem pana J. Pechy.
Pan Pecha si přečetl minulý díl tipů (PCW 5/2000) a přes e-mail mi poslal k
jednomu z nich lepší a jednodušší alternativu. Jednalo se o zarovnávání čísel v
Excelu pomocí nul, které se dodávaly dosazením do vzorce. Taková potřeba
zarovnání může být užitačná v případě, že máte velký počet čísel pod sebou a
víte, kolik platných číslic má největší z nich. To pak poslouží k nastavení
maximálního počtu číslic a docílení příslušného zarovnání.
Toto zarovnaní však není nutné provádět přes zmíněný vzorec, ale přes pouhé
zapsání apostrofu u inkriminovaného čísla. Kdybyste apostrof nemohli z
jakéhokoliv důvodu napsat, můžete použít zápis přes ASCII kód kombinací kláves
ALT + 039. Zápis čísla uvozného nulami pak vypadá takto: pro číslo 00150
napíšete do buňky 00150, a Excel ponechá nuly na svých místech. Tento způsob je
výhodný také proto, že umožňuje vytvářet posloupnost po sobě jdoucích čísel
pouhým tažením směrem dolů. Zásadní nevýhoda tohoto přístupu je taková, že po
použití apostrofu Excelu řekneme, že řetězec za apostrofem je pouhý text,
nikoliv číslo. Numerické operace jsou potom v takovém případě nemožné.
Dalším vylepšením předchozího tipu je obměna uvedeného vzorce z původního tvaru
=ZPRAVA(150+"100000";5), který vypíše hodnotu 00150, na vzorec
=ZPRAVA(A1+"100000";5), jenž vypíše upravenou hodnotu z buňky A1. Takový
přístup je oproti minulému obecnější a umožňuje například automatické
kopírování vzorce při aplikaci na více buňek. Příklad použití můžete vidět na
obrázku.
Linkování textových objektů
(MS Word 2000) Představte si následující situaci. Máte jeden centrální dokument
vytvořený ve Wordu, obsahující například telefonní čísla přiřazená ke jménům.
Pak vytvoříte ještě spoustu dalších dokumentů, v nichž budete mít občas stejný
text, tedy číslo a jméno např. zaměstnance firmy. Pokud se potom některé číslo
změní, budete ho muset pravděpodobně přepsat ve všech dokumentech, kde se
vyskytovalo.
Této nepříjemnosti vás zbaví technologie OLE (Object Linking end Embedding),
která umožňuje datová propojení nejen mezi dokumenty Wordu, ale i mezi dalšími
aplikacemi (např. Word « Excel). Linkování textových pasáží ve Wordu je opravdu
snadnou záležitostí, což se vám budu snažit dokázat následujícím tipem.
Mějme modelovou situaci dvou dokumentů, a protože se tento přístup k datům dá
přirovnat k architektuře klient/server, budeme dokument, ze kterého bereme
data, označovat jako server-dokument a ten druhý jako klient-dokument. Ten bude
data brát. Server-dokument obsahuje dvě telefonní čísla, jež nalinkujeme do
klient-dokumentu následovně. V server-dokumentu označte text určený k linkování
a stiskněte CTRL+C pro kopírování do schránky (nebo v roletovém menu Úpravy
Kopírovat). Potom jděte do klient-dokumentu a z menu Úpravy aktivujte položku
Vložit jinak... V následném dialogu zvolte nejprve možnost Vložit propojení a
poté vyberte ze seznamu položku Dokument Microsoft Word Objekt. Tím vložíte na
místo kurzoru text ze schránky, ovšem propojený s textem v server-dokumentu.
Pozor! Pokud chcete nyní změnit jedno z telefonních čísel, nemůžete to udělat v
klient-dokumentu, protože byste prostě jen přepsali váš propojený text textem
obyčejným a v ostatních dokumentech by se změna neprojevila. Proto musíte
změnit text přímo v serverovém dokumentu. K němu se dostanete z kteréhokoliv
propojení. Stačí na něj kliknout pravým tlačítkem a zvolit Propojený objekt
typu dokument a dále zvolit buď Otevřít propojení, nebo Upravit propojení dle
toho, co chcete s datovým obsahem udělat. Tím docílíte úpravy dat přímo v
serverovém dokumentu, a nikoliv v kterémkoliv z připojených klient-dokumentů.
Poslední věc, o které se ještě musíme zmínit, je regulérní zrušení takového
propojení mezi dokumenty. V klientském dokumentu jděte do roletového menu
Úpravy a zvolte položku Propojení. Objeví se vám pracovní dialog se spoustou
možností a se seznamem již vytvořených propojení, která můžete rušit,
aktualizovat, změnit a podobně. Zvolte tedy propojení, jež chcete zrušit, a
stiskněte tlačítko Zrušit propojení. Každý linkovaný text bude nahrazen textem
obyčejným, obsahujícím poslední verzi propojovaných dat.
Používejte šablony (Office 97/2000)
Na závěr sekce tipů pro MS Office ještě jedna spíše rada než tip. Používejte
šablony dokumentů, ušetří vám to mnoho času. Například používáte pro většinu
dokumentů stejnou hlavičku a styl. Používáte stejné písmo a v dokumentu se
vyskytuje vždy ten stejný seznam zaměstnanců. Co se týká obsahové části, lze
opakující se textové pasáže jednoduše zkopírovat. Těžko ale překopírujete
nastavení velikosti a stylu použitého písma.
Proto je výhodnější použít šablony dokumentu. Jednou ze šablon, kterou všichni
znáte, je šablona normal, jež se otevře automaticky při startu Wordu nebo
Excelu. Její podobu naleznete na svém pevném disku v adresáři windows
application data microsoft šablony. Takovou šablonu si můžete vytvořit snadno i
vy sami. Prostě jen napište například ve Wordu dokument dle vašich standardních
konvencí a uložte jej jako šablonu dokumentu. To provedete volbou Uložit jako z
menu Soubor, kde jako typ dokumentu vyberete ze seznamu Šablona dokumentu.
Takto vytvořená šablona se uloží do výše uvedeného adresáře.
Potom již nezbývá, než vaši novou šablonu nějak zviditelnit. Jděte ve Wordu do
menu Nástroje a zvolte položku Šablony a doplňky. Stiskněte tlačítko Přidat a
vyhledejte vaší šablonu. Tím ji přidáte do seznamu šablon. Pokud potom zvolíte
z menu Start položku Nový dokument Office, objeví se vaše šablona ve výběru a
vy ji můžete konečně začít používat. Tímto tipem se dnes s Office nadobro
rozloučíme.
Po přečtení textu jste si jistě všimli, že tipům pro MS Office bylo dnes
věnováno nadstandardně místa. Důvod pro to není absolutně žádný, stejně jako
není důvod pro zveřejňování nových Easter Eggs, legrácek autorů softwaru. Ty
totiž přicházejí pouze s novými verzemi balíků, kterých není v poslední době
mnoho, proto ani v tomto díle žádná velikonoční vajíčka nenaleznete. Příště na
shledanou.
InterTipy
PC Week
http://www.zdnet.com/pcweek/filters/resources/0,10227,6008280,00.html
Další část velmi rozsáhlého ZD Netu, týkající se výhradně Windows 2000. Jedná
se o jakýsi portál (velmi rozsáhlý), který vás pomocí svých odkazů přivede k
hledané informaci. Nechybí vyhledávací nástroj, máte možnost nechat si zasílat
novinky přes e-mail. Základní tematické okruhy úvodní stránky vás dovedou k
nejnovějším informacím o Windows 2000 odkazy se stránkami, kde můžete Windows
2000 získat, stránka s updaty a service packy, stránka helpů pro nejrůznější
témata, učebnice o Windows 2000 a rubrika Jobs, zabývající se nabídkami
zaměstnání. Celý soubor stránek stojí rozhodně za návštěvu.
Windows Users
http://www.winuser.com
Jak již název tohoto webu napovídá, stránky jsou určeny uživatelům všech verzí
Windows, zejména pak Windows NT. Graficky profesionálně zpracovaný web, jak se
na takovou doménu sluší a patří, obsahuje mnoho tematicky rozdělených odkazů
podobného stylu jako na předchozí adrese ZD Netu. Doporučuji k návštěvě.
NT Help Page
http://www.nthelp.com/
Opět stránka dělající čest doméně, na které se nachází. Tentokrát ovšem ze
zcela jiného důvodu, než tomu bylo u stránek předchozích. Grafické prostředí o
řád pokulhává za obsahem, ale zato si tuto stránku prohlédnete i v textových
prohlížečích. Jedná se o velmi dlouhý seznam odkazů na jednotlivé tipy a triky.
Na začátku stránky nechybí fulltextový vyhledávač, který je při množství tipů
doslova nepostradatelný. I přes grafickou strohost si myslím, že tato stránka
stojí za návštěvu.
EMWAC
http://emwac.ed.ac.uk
Stránka EMWAC, což je zkratka pro European Microsoft Windows NT Academic
Centre, vám přináší informace o vzdělávacích kursech této organizace. Tato
stránka se sice trochu vymyká tematickému zaměření tohoto článku, ale jelikož
se již druhý díl zabýváme výhradně Windows NT tematikou, myslím, že tu své
místo najde. Co zde naleznete? Samozřejmě popis a ceny kursů v britských
librách, termíny všech kursů týkajících se různých oblastí Windows 2000.
Formulář pro přihlášení se do kursů (bohužel jen off-line), a dokonce i mapu,
kde se školicí středisko nachází. Nic víc, nic méně.
NT na Alpha
http://www.windowsnt.digital.com/
Stránka Compaqu určená pro uživatele Windows NT na procesorech Alpha firmy
Digital. Tato stránka je jakýsi "front" pro několik odkazů plně pokrývajících
problematiku a podporu NT na Alpha procesorech. Naleznete zde odkazy na
software pro NT (na Alphach), informace o clusterování, programy pro
optimalizaci výkonu NT na procesorech Alpha nebo jen odkazy na systémovou
podporu zahrnující helpy a kontakty.
Rozdělovník
http://www.ojmnet.com/tips/default.asp
Stránka fungující podobně jako článek, jenž právě čtete, až na chybějící popis
k jednotlivým odkazům, o který se tu já neustále pokouším.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.