S řidičákem do Evropy [III]

Software | 01.04.00

2. modul ECDL: Práce s počítačem a správa souborůV dnešním, již třetím pokračování článků o ECDL se blíže seznámíme s druhým modulem, se zkouškou nazvanou Práce s počítače...

2. modul ECDL: Práce s počítačem a správa souborů
V dnešním, již třetím pokračování článků o ECDL se blíže seznámíme s druhým
modulem, se zkouškou nazvanou Práce s počítačem a správa souborů.
Tento modul prověřuje praktické znalosti kandidáta o základních funkcích
počítače nepůjde zde již o teoretická témata jako v přecházejícím modulu, ale o
znalost konkrétních pracovních postupů.
Kandidát zkoušky by se měl dobře orientovat v prostředí počítače znát ikony na
pracovní ploše a umět si pracovní plochu i přizpůsobit, dokázat si nastavit
tiskárnu a zvládnout běžné postupy práce se soubory tedy kopírování, mazání,
vyhledávání, editaci souborů atd. Při tréninku na zkoušku je tedy dobré uzavřít
se s životně důležitými daty šéfa či manžela do prázdné místnosti, vypnout
telefony a kopírovat a přesouvat vše tak dlouho tam a zpět, až zbudete v
místnosti sami, bez nesympatických souborů či složek, jen s vytrženým síťovým
kabelem v ruce...
Zkouška je určena pro zběhlého uživatele, nemějte tedy strach a chcete-li,
podívejte se na podrobnější osnovu zkoušky. V další části článku rozebereme
tato podtémata:

1. Začínáme pracovat s počítačem
2. Prostředí pracovní plochy
3. Práce se soubory
4. Jednoduchá editace
5. Řízení tisku
6. Ukázka testu
1. Začínáme pracovat s počítačem

V první části zkoušky půjde o základní úkony každého počítačového uživatele.
Nejprve jak zapnout PC, a jak poté počítač to už je radostnější správně vypnout
(volba Start Vypnout), nebo jak reagovat při problémech se zamrzlým softwarem
(trojhmat CTRL+ALT+DELETE či tlačítko Reset totiž musí znát všichni...).
Dále je důležité vědět, kde v počítači najít informace o systému tedy jaký je
používán procesor, jak velká je operační paměť počítače, který operační systém
právě běží. Tyto informace jistě najdete pod ikonou Tento počítač na pracovní
ploše, kliknete-li na ni pravým tlačítkem myši a zvolíte-li Vlastnosti.
K základním věcem patří i ovládání všech prvků hlavního panelu tedy vstup do
hlavního menu Windows tlačítkem Start, změna národní klávesnice a nastavení
správného systémového data a času.

Další částí prvního tématu zkoušky je určení jiných vlastností pracovní plochy.
Kandidát by se měl vyznat ve volbách ovládacího panelu Obrazovka (je přístupný
i pomocí kliknutí na volnou plochu obrazovky pravým tlačítkem myši a volbou
Vlastnosti). Znamená to, že by si měl umět vybrat a správně nastavit rozlišení
a počet barev obrazovky (záložka Nastavení), nebo znát možnosti změny pozadí
(záložka Pozadí) či spořiče obrazovky (záložka Spořič obrazovky).
Poslední částí této části zkoušky je používání nápovědy. Uchazeč by měl být
schopen vyhledat příslušné téma v nápovědě operačního systému (tlačítko Start,
výběr Nápověda) a rozlišovat tři různé způsoby vyhledávání nápovědy dle obsahu,
rejstříku a vyhledávání fulltextové.
Příklady otázek a úkolů k tomuto tématu:

- "Jaký je správný postup při vypnutí osobního počítače?"
- "Nastavte na svém počítači jiné pozadí a jiný spořič obrazovky."
2. Prostředí pracovní plochy

V druhé části se zkouška podrobněji zaměřuje na práci s ikonami a okny na
pracovní ploše.

Je nutné odlišovat základní typy ikon na ploše (program, disk, složka, soubor,
zástupce) a umět je vybírat (kliknutím myši), přejmenovávat (kliknutím do
titulku označené ikony nebo tlačítkem F2), přesouvat (tažením myši) či spouštět
(dvojitým klikem).
Dále musí kandidát umět nastartovat program pomocí tlačítka Start a výběrem
Programy, a měl by též dokázat vytvořit pro program z menu Start vlastního
zástupce tedy spouštěcí ikonku na plochu přetažením ikony z menu na volnou
plochu pozadí.
Další nedílnou částí tohoto tématu je ovládání okének: nejen jejich zavírání a
otevírání (pro ty odvážnější případně i rozbíjení a proskakování), ale
samozřejmě i jejich maximalizace přes celou obrazovku, minimalizace do hlavního
panelu, změna velikosti okna pomocí tažení za jeho okraj nebo přesun okna
tažením za titulkový pruh.
Kandidát by měl také umět ovládat posuvníky (rolovací pruhy), vstoupit do
hlavního menu spuštěného programu, znát pojem stavový řádek či panel nástrojů.

Posledním bodem této části zkoušky je možnost spouštění více programů najednou
a přepínání se mezi nimi. Nejčastěji přecházíme mezi spuštěnými programy
klepnutím myši na plochu neaktivního okna či na tlačítko programu na ovládacím
panelu. Kdo zná klávesové zkratky ALT+TAB či ALT+ESC, může se přepínat i mezi
programy, které skrývají hlavní panel i ovládací tlačítka oken, a nelze proto
použít jednodušší způsob pomocí myši.
Příklady otázek a úkolů k tomuto tématu:

- "Jaký je rozdíl mezi souborem a zástupcem souboru?"
- "Vytvořte na pracovní ploše zástupce programu Microsoft Word."
3. Práce se soubory

Práce se soubory je stěžejní téma celého druhého modulu ECDL. Toto téma
otestuje schopnost kandidáta efektivně pracovat se složkami a soubory na
discích. Naprostá většina praktických úkolů v této části zkoušky se řeší pomocí
Průzkumníka.
Nejprve je nutné porozumět základní struktuře složek (adresářů) na discích,
tedy umět se pohybovat v jejich stromové struktuře, přecházet z jedné složky do
druhé a umět si zobrazit jejich obsah. Důležitá je i znalost postupu založení
nové složky, případně jejích dalších podsložek (za použití pravého tlačítka
myši nebo výběrem z menu Soubor Nový objekt Složka) včetně jejich správného
umístění do existující hierarchie.
V další části půjde o změny způsobu zobrazení složek a souborů. Kandidát by měl
umět v Průzkumníkovi zobrazit další atributy souboru či složky pomocí tlačítek
na panelu nástrojů nebo za pomoci menu Zobrazit Detaily, a také řadit zobrazený
seznam souborů a složek dle různých kritérií tedy dle názvu, typu, velikosti
souboru či datumu poslední změny (kliknutím na šedé záhlaví sloupce v zobrazení
detailů, nebo přes menu Zobrazit Seřadit ikony).
V testu je nutné umět rozpoznat a porovnávat velikosti několika souborů či
najít celkovou velikost složky či složek (klikem na složku pravým tlačítkem
myši a výběrem Vlastnosti).
Nejdůležitější částí tohoto tématu je však kopírování, přesouvání,
přejmenovávání a mazání složek i souborů.

Pro tyto úkony je jistě užitečné nejprve znát postupy označení více souborů
najednou a to jak v souvislé skupině pomocí myši a tlačítka Shift, tak i
označení nesousedících souborů za pomoci myši a CTRL. A až zmodrají nejen
všechny soubory, ale celá milá obrazovka a potažmo i vaše zaťatá tvář, vězte,
vyhráli jste a můžete zmáčknout Reset...
Kopírování a přesouvání souborů mezi pevným diskem a disketou (tedy tvorba
záložních dat a jejich obnova), ale také přesuny a kopie souborů jen v rámci
jednoho disku, jsou základními úkony každého zběhlejšího uživatele PC. Tyto
činnosti by měl kandidát zvládat nejen pouhým přetahováním označených souborů
myší (s případným použitím tlačítek Ctrl pro kopii a Shift pro přesun), ale i
pomocí schránky Windows tedy také za použití tlačítek Vyjmout, Kopírovat a
Vložit na panelu nástrojů, nebo odpovídajícími klávesovými povely (Ctrl+X,
Ctrl+C, Ctrl+V).
Při práci s disketou je někdy nutné její formátování ani to by neměl být pro
uživatele určitě problém. Stačí kliknout na ikonu diskety pravým tlačítkem myši
a zvolit příkaz Naformátovat.

Kandidát musí znát i postup pro přejmenování složky či souboru (klik do
označeného názvu souboru, nebo použití tlačítka F2).
Měl by si být také vědom následků vymazání nebo přejmenování tříznakové přípony
souboru. V této souvislosti je dobré umět zapnout či vypnout zobrazování těchto
přípon, aby si méně zkušený uživatel nemohl svou neopatrností příponu vymazat,
a naopak ten zkušenější měl možnost přípony změnit (menu Zobrazit Možnosti
složky záložka Zobrazit a volba Skrýt přípony souborů známých typů).
Operace "vymazání" čehokoliv tlačítkem Delete určitě nikomu nečiní žádné
problémy. V testu je možné setkat se s požadavkem na výmaz nejen jednoho či
více souborů, ale i celé složky či několika složek najednou. Jednoduchou
pomůckou je tu jen schopnost označit více věcí naráz (viz výše).
Základní znalost funkce Koše a práce s ním také jistě není v praxi zbytečná.
Proto by kandidát měl umět přesunout či obnovit smazané soubory z koše zpět do
původní složky, tedy za použití ikony Koš, kliknutím na vymazaný soubor v koši
pravým tlačítkem myši a zadáním volby Obnovit. Druhou možností je soubor z Koše
přesunout na libovolné místo pomocí schránky.
V poslední části tohoto tématu bude kandidát vyhledávat soubory a složky dle
jejich různých atributů. Půjde zde o použití formuláře pro vyhledávání, který
je možno vyvolat tlačítkem Start nebo z Průzkumníka volbou Nástroje Najít
Soubory či složky. Tři záložky tohoto formuláře umožňují vyhledávat dle názvu
(zde je nutno znát i použití zástupných znaků hvězdičky a otazníku pro zadání
masky názvu souboru), dále je zde možno vyhledat soubory a složky obsahující
určitý text, případně uložené jen na určitém disku či ve složce, a také soubory
změněné v určitém časovém úseku či soubory jistého typu a velikosti. S těmito
nalezenými soubory bude pak kandidát dále pracovat zjišťovat jejich počet,
kopírovat, mazat a přesouvat je (nejrychlejším způsobem je zde zřejmě opět
použití klávesových povelů pro práci se schránkou).
Příklady otázek a úkolů k tomuto tématu:

- "Najděte na disku C: složku Test. Ve složce Test vytvořte dvě podsložky s
názvem Honza a Maruška."
- "Najděte na disku C: složku ECDL. Zkopírujte ze složky ECDL čtyři největší
soubory do složky Honza."
- "Přesuňte ze složky ECDL všechny soubory typu *.TXT do složky Maruška."
- "Vymažte pět nejstarších souborů ze složky ECDL."
- "Spočítejte, kolik souborů je ve složce Test včetně všech vnořených
podsložek."
- "Spočítejte, kolik souborů, které mají kdekoliv ve svém názvu slovo dopis, je
ve složce Test včetně všech vnořených podsložek."
4. Jednoduchá editace
Některé úkoly tohoto modulu vyžadují i slovní odpovědi ty se zapisují do
textových souborů, které kandidát v rámci jedné z prvních úloh sám vytvoří.
Tedy pozor pokud testovaný uživatel nebude schopen založit např. v Poznámkovém
bloku jednoduchý textový soubor, uložit ho do správné složky a následně ho
použít k zápisu odpovědí, polovina bodů v testu je předem ztracená...
Kandidát tedy musí znát základy editace textu včetně použití jednoduchého
textového editoru (nejlépe Poznámkového bloku). Měl by umět Poznámkový blok
nastartovat, zapsat kus textu, případně ho jednoduše změnit (za pomoci mazání a
vkládání textu) a poté ho uložit do souboru pod určitý název a do příslušné
složky. Následně musí být kandidát schopen soubor znovu vyhledat, otevřít,
dopsat další části textu a uložit případně i jinam, než kde byl soubor uložen
původně např. na disketu volbou Soubor Uložit jako). Tedy opět běžné jednoduché
úkony, které jsou vlastní snad každému počítačovému uživateli.
Příklady otázek a úkolů k tomuto tématu:
- "Vytvořte textový soubor, do kterého napíšete dnešní datum. Souboru dejte
název TEST.TXT a uložte ho do složky ECDL."
- "Odpovědi na následující otázky zapište na konec souboru TEST.TXT ...Soubor
pak zavřete a uložte."
- "Uložte soubor TEST.TXT na disketu."
5. Řízení tisku

V poslední části testu kandidát ukáže, zda dovede pracovat s nainstalovanými
tiskárnami. Základem je jistě umět jednoduše vytisknout dokument např. z
textového editoru. Dále je důležité znát i možnost změnit směrování tisku na
jinou nainstalovanou tiskárnu, tedy nastavit pro tisk jinou než předvolenou
tiskárnu. Toto se v běžných programech provádí výběrem z menu Soubor Tisk.
Není zde nutné umět např. nainstalovat novou tiskárnu, nebo ji vysdílet na síti
z těchto složitějších témat je důležité jen orientovat se v ovládacím panelu
Tiskárny (je možno se do něj dostat i tlačítkem Start Nastavení Tiskárny). Zde
je dobré umět pozastavit tisk pro určitou tiskárnu (volba Soubor Pozastavit
tisk) a v případě dvou a více nainstalovaných tiskáren nastavit si jistou
tiskárnu jako výchozí pro běžný tisk (volba Soubor Nastavit jako výchozí).
V průběhu tisku by uživatel měl mít také přehled o stavu jedné konkrétní
tiskové úlohy a měl by ji být schopen v průběhu tisku i pozastavit či vymazat
dvojitým klikem na určitou tiskárnu v ovládacím panelu Tiskárny, nebo na ikonku
tiskárny vpravo na hlavním panelu. Tady se otevírá tisková fronta konkrétní
tiskárny, tedy seznam úloh odeslaných k tisku. Zde je pak možno určitou úlohu
označit a vymazat tlačítkem Delete, nebo vyprázdnit celou frontu volbou Soubor
Vyprázdnit tiskové dokumenty.
Příklady otázek a úkolů k tomuto tématu:

- "Jakým způsobem se změní předvolená (výchozí) tiskárna pro běžný tisk
dokumentů?"
- "Jakým způsobem zrušíte již odeslaný tisk dokumentu, který jste tisknout
nechtěli (bez použití hrubé síly na tiskárně)?"
Jak na test

Test z druhého modulu zkoušky ECDL předpokládá praktické znalosti a návyky
uchazečů v práci s osobním počítačem. Jen těžko lze uspět po několikadenní
zběžné zkušenosti s počítačem. Základním předpokladem pro zdárné složení testu
je schopnost editace textu pomocí počítače a orientace v Průzkumníkovi vše
ostatní, co je uvedeno v přecházející osnově testu, je nutno si doplnit za
dlouhých nocí a večerů, kdy jsou všichni známí včetně rodiny v bezpečné
vzdálenosti (a zřejmě se bez vás baví na nejzdařenější akci století...).
Pokud místo individuálního studia zvolíte pro přípravu kurs kterékoliv ze
známých počítačových škol, ptejte se po speciálně zaměřených kursech pro
přípravu na certifikaci ECDL. Většina škol, která již má akreditaci pro
provádění zkoušek ECDL, nabízí různé typy kursů od pouhého rychlého sladění
poznatků kandidáta s požadavky ECDL přes kursy pro jednotlivé moduly až po
komplexní přípravu na zkoušky ze všech modulů naráz. Aktuální seznam
akreditovaných firem poskytujících přípravné kursy i samotné přezkušování
naleznete na adrese www.ecdl.cz. Zde také naleznete podrobné informace o
organizaci zkoušek a jejich ceně. Pro vaši informaci test ze všech sedmi modulů
stojí 2 500 Kč, v této ceně je zahrnuto i vydání průkazu ECDL a jedna opravná
zkouška (další opravné zkoušky vás přijdou na 300 Kč).
Zlomte vaz!

V příštím pokračování článků o ECDL se budeme zabývat třetím modulem ECDL s
názvem Textový editor.
Ukázkový test ecdl pro modul 2

Používání počítače a práce se soubory je testem nejen znalostním. Vyžaduje, aby
kandidát předvedl své znalosti a schopnosti při základní obsluze osobního
počítače a při práci s jeho operačním systémem. Kandidát musí být schopen
efektivní práce v rámci svého počítačového prostředí. Musí být schopen
spravovat a organizovat soubory a složky a vědět jakým způsobem může jednotlivé
soubory nebo složky kopírovat, přesouvat a mazat. Kandidát musí předvést svoji
schopnost práce s ikonami a manipulace s okny na ploše obrazovky. Kandidát
rovněž předvede schopnost využívat vyhledávací funkce, jednoduché nástroje
editace a různé možnosti tisku, které nabízí operační systém.
Každý test obsahuje několik otázek z různých sekcí, které pokrývají následující
náměty:
1 Začínáme pracovat s počítačem
2 Prostředí pracovní plochy
3 Práce se soubory
4 Jednoduchá editace
5 Řízení tisku

Test 2.1

Najděte na disku C: složku TESTY.

1.Ve složce TESTY vytvořte čtyři nové podsložky, pojmenujte je MNICHOV, TOKIO,
PRAHA a MADRID.
2.Vytvořte textový soubor, který pojmenujte na základě vaší identifikace
kandidáta a uveďte před ni písmeno "A". Například TESTY\A123456.XXX, jestliže
je vaše identifikace kandidáta 123456. Napište vaši identifikaci kandidáta a
dnešní datum na první řádek tohoto souboru. Na tento soubor bude později
odkazováno jako na soubor TEST.
3.Spočítejte, kolik souborů (ne složek) majících v názvu výraz MODUL je ve
složce TESTY (včetně podsložek). Napište odpověď do souboru TEST.
4.Zkopírujte všechny soubory typu *.TXT ze složky TESTY\MODUL2 (včetně
podsložek) do složky MADRID.

5.Přeneste soubor TEST2 z TESTY\MODUL2 do TESTY\MODUL7.

6.Kterých 5 souborů je ve složce TESTY\MODUL3 nejmenších? Napište odpověď do
souboru TEST.
7.Vysvětlete, jakým způsobem vyberete jinou než stávající tiskárnu jako výchozí
pro tisk vašich dokumentů. Napište odpověď do souboru TEST.

8.Přejmenujte nejnovější soubor v TESTY\MODUL2 (včetně podsložek) na JUNIOR.

9.Smažte 5 nejmenších souborů v TEST\MODUL2\VERZE14.
10.Uložte a/nebo vytiskněte soubor TEST.

Možné zdroje informací

Knihy:

Jiří Hlavenka: Microsoft Windows 98 CZ Základní příručka, vydala firma Computer
Press

Jiří Hlavenka: Jak na počítač Poprvé u počítače II., vydala firma Computer Press
Hrabaň Václav: Windows 98 základy systému, vydala firma GComp

Jiří Hlavenka, Petr Samšuk: První kroky s počítačem, 6. vydání, vydala firma
Computer Press

Josef Steiner, Robert Valentin: Česká Windows 98 kompletní kapesní průvodce,
vydala firma GRADA
Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský: Česká Windows 98 podrobný průvodce
začínajícího uživatele, vydala firma GRADA.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.