S řidičákem do Evropy [I] - European Computer Driving Licence

Software | 01.02.00

Jednotná měna? možná pro někoho užitečné, zdaleka ne však pro každého. Kvóty nazemědělské produkty? opět poměrně důležitá záležitost, avšak také se nedotkne většího množ...

Jednotná měna? možná pro někoho užitečné, zdaleka ne však pro každého. Kvóty na
zemědělské produkty? opět poměrně důležitá záležitost, avšak také se nedotkne
většího množství občanů. A takto bychom mohli pokračovat tak dlouho, až bychom
došli k jednoznačnému závěru: Občany ČR v posledních letech nejvíce sužuje
vysoká nezaměstnanost. Strach lidí o své pracovní místo, bezmocnost při hledání
nového. A právě tento problém by mohl vstup naší země do EU vyřešit. Tím by se
totiž měl v první řadě otevřít každému z nás globální trh práce. Budeme tak mít
všichni možnost jezdit za prací do jakéhokoliv státu Evropské unie. Nic však
není nikdy tak jednoduché, jak se na první pohled zdá.
Bude-li chtít někdo z nás získat v zahraničí nějaké lepší pracovní uplatnění,
je více než pravděpodobné, že při svém zaměstnání bude (kromě kvalitních
jazykových znalostí) potřebovat dostatečné znalosti pro rutinní používání
počítače. Jak ale váš budoucí zaměstnavatel pozná, že s počítačem opravdu umíte
zacházet tak, jak uvádíte ve svém profesním životopisu? Může si vás sám
otestovat. To mu však zabere poměrně dosti času a obvykle bývá toto otestování
také poměrně nákladné. Proto vznikl ve státech Evropské unie znalostní standard
European Computer Driving Licence (ECDL) mezinárodní průkaz počítačové
gramotnosti. Tento projekt byl zaveden také proto, aby ulehčil práci
personálním oddělením v soukromém sektoru a zavedl standard znalostí v sektoru
státním. Jelikož získání této licence není otázkou naučení se předem
připravených odpovědí (znalosti musí být prokázány především prakticky), stává
se ECDL velice objektivním dokladem znalostí jejího držitele z oblasti
výpočetní techniky.
U zrodu ECDL stála mezinárodní organizace Council of European Professional
Informatics Societes (CEPIS), která vznikla roku 1988. V současné době spojuje
tato organizace 30 národních profesních organizací a reprezentuje asi 150 000
ICT profesionálů (ICT: informační a počítačové technologie). Mezi hlavní cíle a
poslání CEPISu patří kupříkladu šíření počítačové gramotnosti a "dobrých mravů"
v informační společnosti, podpora využívání informačních technologií pro
zvyšování kvality života, budování mezinárodní spolupráce v oblasti
informačních technologií, koordinace nově vznikajících mezinárodních norem a
zájem na vzniku mezinárodních standardů pro informační technologie.
Největší a také nejvýznamnější aktivitou organizace CEPIS je vzdělávací program
European Informatics Countinuous Learning (EICL), ve kterém si společnost klade
za cíl pomáhat zájemcům plánovat strukturované prohlubování vzdělávání,
vytvářet prostředky pro dokumentaci získaného vzdělání a také vznik nových
mezinárodně uznávaných certifikátů pro různé znalostní úrovně.
Základní složky programu EICL jsou:
EISS European Informatics Skills StructureEpic European Professional
Informatics CertificateICDL International Computer Driving Licence
ECDL European Computer Driving Licence (Evropská varianta ICDL)
Za účelem koordinace aktivit ECDL ve všech členských státech byla založena
organizací CEPIS v roce 1997 v irském Dublinu centrála ECDL Foundation. Ta jako
jediná má právo udělovat licenci ECDL. Česká republika vstoupila mezi členské
státy 2. 6. 1999, kdy se držitelkou licence ECDL a garantem kvality stala Česká
společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI). Právě ČSKI je jedinou
organizací, která může udělit akreditaci pro testování znalostí v rámci
projektu ECDL vzdělávacím střediskům v ČR. Prvními dvěma akreditovanými
středisky byly firmy Computer Help a Počítačová škola Gopas.
K čemu je standard ECDL užitečný?
Skutečnost je taková, že pro každou rozvíjející se organizaci, hledající nové
perspektivní zaměstnance (stejně jako pro personální agentury), je nalezení
vhodného pracovníka poměrně nelehkou činností. A právě zde je místo pro ECDL.
Certifikát zaručuje, že kromě jazykových, komunikačních a dalších jinak
ověřených dovedností má jeho držitel i dostatečně hluboké znalosti z oblasti
informačních technologií.
Výše uvedenou myšlenku lze samozřejmě využít i obráceně z pohledu uchazeče.
Každý uchazeč o zaměstnání by měl mít zájem, aby jeho životopis nezapadl mezi
spoustu dalších. A jak jinak toho docílit než tím, že nabídne něco navíc, o co
se budoucí zaměstnavatel může opřít. A to jsou v tomto případě ověřené a
podložené znalosti v oblasti ovládání počítačů.
Standard ECDL je tedy vhodný nejen pro ty, kdo chtějí nebo potřebují vědět jak
používat osobní počítač, ale i pro ty pracovníky, kteří na trh práce teprve
vstupují, bez ohledu na věk.
Příkladem základních výhod jsou:
.zvyšování produktivity práce všech zaměstnanců, kteří používají osobní počítač
ke své práci
.všeobecná kvalifikace pro dovednosti v oblasti informačních technologií
.zásadně nové a průkazné metody měření a ověřování dovedností v oblasti
informačních technologií
.zvýšení obecného povědomí o výhodách aktivního zapojení do informační
společnosti.
Proč další certifikát?
Je pravda, že ECDL je v naší republice ještě v plenkách, ale novým myšlenkám se
meze nekladou. Zářným příkladem je právě oblast výpočetní techniky. Kdo by se
před pár lety nadál, že počítače budou hýbat světem. A vidíte, netrvalo to ani
dlouho a od nápadu k realizaci byl opravdu jen krůček. Nechejme mluvit čísla.
Od roku 1997, kdy ECDL vzniklo, do konce června 1999 získalo ECDL certifikát
381 000 zájemců, kteří úspěšně složili ECDL testy. Do konce roku 2000 se
předpokládá nárůst o dalších přibližně 350 000 zájemců. Předpokládá se, že
norma ISO 9000 chystaná na rok 2000 by mohla zahrnout i standard ECDL.
A které státy se již zapojily do projektu ECDL?
Je to například Irsko, Británie, Dánsko, Norsko, Švédsko, Estonsko, Nizozemí,
Rakousko, Švýcarsko a Maďarsko. Např. maďarská vláda se rozhodla vládním
nařízením určit povinnost získat ECDL certifikát pro vybrané profese
zaměstnanců ve státních službách. Rakousko nabízí vojákům v základní službě
možnost absolvovat školení a testy ECDL jako aktivitu ve volném čase.
Jak tedy získat certifikát ECDL?
Pro získání certifikátu ECDL je nutné úspěšně absolvovat sedm zkoušek, které se
vztahují k jednotlivým modulům. Zkoušky lze skládat jednotlivě, ale také v
libovolných kombinacích, či všechny najednou.
Každá úspěšně složená zkouška je uchazeči zaznamenána do indexu (ECSC). Tento
index si již dnes můžete koupit v akreditovaných střediscích za 2 500 Kč. V
rámci zakoupení tohoto indexu získáváte právo dále již zdarma v budoucnu
absolvovat zkoušky ze sedmi základních modulů, včetně možnosti jednoho
opravného termínu. Cena každé další zkoušky je 300 Kč, opakování každé
neúspěšné zkoušky je nutno doplatit zvlášť.
K rozhovoru k tématu ECDL jsme přizvali osoby nejvíce povolané Prof. RNDr. Olgu
Štěpánkovou, CSc., místopředsedkyni Hlavního výboru České společnosti pro
kybernetiku a informatiku (ČSKI), a RNDr. Evu Neumanovou, Ph.D., hlavní
manažerku ČSKI pro ECDL.
PC WORLD: Jak bude úspěšné složení ECDL našim občanům užitečné?
Eva Neumanová: Držitel ECDL certifikátu prokazuje standardní, nikoliv pouze
elementární úroveň počítačové gramotnosti v těch počítačových aplikacích, které
v současné době patří k nejběžněji používaným. Příprava i vlastní testování
ECDL motivuje uchazeče k efektivnímu, bezpečnému a smysluplnému využívání
výpočetní techniky na současné úrovni. Pro zaměstnavatele, který je seznámen s
náplní tématických okruhů tvořících jednotlivé moduly, je ECDL certifikát
významnou informací o typu a úrovni práce, kterou může od svého zaměstnance
držitele ECDL certifikátu požadovat.
PC WORLD: Myslíte si, že se do projektu zapojí velké firmy a státní instituce?
Počáteční odezvy tomu podle dostupných informací napovídají.
Olga Štěpánková: ECDL certifikát je v zahraničí uznáván v řadě sfér včetně
bankovnictví či státní správy; v prosinci 1999 zaznamenala ECDL F vydání
půlmiliontého ECDL indexu. Například ve Finsku, kde se v roce 1994 zrodila idea
zavedení jednotného IT certifikátu, je příslušný certifikát vydáván společně
Ministerstvem školství, Ministerstvem práce a Finskou asociací pro IT. Podobně
je tomu i v řadě dalších zemí. Za velmi prozíravé považuji rozhodnutí Maďarské
vlády, která vládním nařízením č. 1035/1999 stanovuje povinnost získat ECDL
certifikát a složit státní zkoušku z angličtiny pro vybrané profese zaměstnanců
ve státních službách.
PC WORLD: Domníváte se, že stanovené ceny za složení ECDL budou pro české
občany přijatelné?
Olga Štěpánková a Eva Neumanová: Ceny jednotlivých testů ECDL a cena za vydání
ECDL certifikátu v ČR jsou stanoveny tak, aby právě pokryly licenční poplatky a
náklady na práce spojené s prováděním a hodnocením testů, s udržováním databáze
otázek a administrativu ECDL včetně jednotné archivace. Cena ECDL u nás je
výrazně nižší než ve většině okolních států.
PC WORLD: Máte nějakou představu, kolik lidí v ČR by mohlo už v roce 2000 ECDL
absolvovat?
Olga Štěpánková a Eva Neumanová: V průběhu roku 2000 odeberou akreditovaná
střediska cca 1500 ECDL indexů. Certifikát ECDL je uchazeči vydán až po
úspěšném složení testů ve všech 7 modulech. Zahraniční zkušenosti ukazují, že
během jednoho roku víc než 50% uchazečů (tj. těch, kteří vlastní ECDL Index a
již začali skládat testy) úspěšně složí všechny požadované testy. Dá se tedy
předpokládat, že ECDL certifikát v ČR během roku 2000 získá nejméně 1000 lidí.
Za PC WORLD se ptal Petr Novák
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.