Jak je na tom ČR s využíváním informačních technologií ve veřejné správě?

Novinky | 05.11.09

Český statistický úřad dnes na svých internetových stránkách zveřejnil aktuální data a informace týkající se využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě.

Jak jsme na tom s využíváním informačních technologií ve veřejné správě?


Ke sledování využívání ICT v oblasti veřejné správy slouží Českému statistickému úřadu dva základní zdroje. Roční šetření o využívání ICT veřejnou správou, jehož cílem je monitorovat vybavenost organizací veřejné správy informačními technologiemi, a způsob, jakým jsou tyto technologie využívány. Dále je prováděn rovněž  průzkum webových stránek organizací veřejné správy, který sleduje zpřístupnění informací a on-line služeb na webových stránkách veřejné správy. Aktuální výsledky těchto dvou šetření jsou k dispozici na následujícím odkazu:  http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/verejna_sprava

•    Z výsledků posledního šetření vyplynulo, že krajské úřady jsou nejlépe vybavenou kategorií organizací veřejné správy informačními technologiemi. Stejně jako v předchozích letech i tentokrát dochází k neustálému zvyšování počtu úřadů vybavených vybranými ICT a poskytujících vybrané služby jednotlivcům i ekonomickým subjektům.

•    K internetu je připojeno již téměř 100 % organizací veřejné správy a i vysokorychlostní typ připojení se již k této hranici blíží s hodnotou 88 %. V roce 2008 využívalo internet k internetové telefonii 38 % krajských úřadů, 20 % organizačních složek státu a 12 % obcí.

•    Webové stránky mělo k 31.12.2008 všech 13 krajských úřadů, 90 % organizačních složek státu a 91 % obcí, přičemž u obcí s více jak 2 000 obyvateli byl tento podíl 100%. Informace k životním situacím jsou hojně nabízenou službou na webových stránkách úřadů. Naopak nejméně frekventovaná je možnost úplného elektronického podání, kterou na svých stránkách umožňuje 48 % organizačních složek státu, 69 % krajů a pouze 9 % obcí.

•    Stále více organizací umožňuje veřejnosti přístup k informacím, například prostřednictvím informačního kiosku, bezplatného bezdrátového internetu (WIFI) či prostřednictvím přístupu na internet v prostorách organizace, ten umožňovalo v roce 2008 71 % obcí, přičemž nejvyšší podíl jich byl ve velikostní skupině obcí s 1 000 – 1 999 obyvateli (77 %).

•    Všechny úřady zařazené do průzkumu webových stránek měly v roce 2009 vlastní webové stránky a také kontaktní emailovou adresu. Poskytování základních informací o úřadech i základních informací pro občany je již dlouhodobě naprostou samozřejmostí.

•    Jedním ze sledovaných ukazatelů pomocí průzkumu webových stránek je přístupnost stránek pro těžce zrakově postižené uživatele tzv. Blind Friendly. V srpnu 2009 se blind friendly verze webových stránek vyskytla u 73 úřadů z 244, což představuje 30 % a nárůst oproti srpnu 2008 tak činí 6 procentních bodů.

•    Webový průzkum také ukázal, jaké služby a v jakém rozsahu jsou na webových stránkách šetřených úřadů nabízeny. Například nejvíce nabízenou službou on-line byla v roce 2009 možnost vyřídit stavební povolení, a to na stránkách 99 % obcí s rozšířenou působností.


Komentáře