Vystudujte informatiku

Internet | 01.04.04

Chcete studovat informatiku na vysoké škole, a nevíte kde? Tak právě vám jsouurčen následující přehled. Správně si vybrat totiž není vůbec jednoduché, protože oproti dobám minulý...

Chcete studovat informatiku na vysoké škole, a nevíte kde? Tak právě vám jsou
určen následující přehled. Správně si vybrat totiž není vůbec jednoduché,
protože oproti dobám minulým, kdy se tento obor dal absolvovat jen na čistě
"počítačových" fakultách, je dnešní nabídka mnohem širší. Proto je důležité si
při výběru místa uvědomit, jakým způsobem (a v jakém rozsahu) chcete
informatiku studovat. Na výběr jsou obecně dvě možnosti. První z nich je vysoce
odborné studium na specializovaných fakultách, které se, více méně, věnuje
pouze informačním technologiím. Další možností je studium aplikované
informatiky na jinak, než počítačově zaměřené škole. V tomto případě získáváte
znalosti i z jiného oboru (který s IT třeba vůbec nesouvisí) a také se dozvíte,
jakým způsobem v něm využít možností výpočetní techniky.

Matematicko-fyzikální fakulta,Univerzita Karlova v Praze
Nabízí bakalářský obor Informatika, na který navazuje magisterské studium. Při
přijímacím řízení se skládá zkouška z minimálně dvou předmětů (matematiky,
fyziky nebo informatiky) dle vlastního výběru, resp. se započtou dva nejlepší
výsledky, pokud se zúčastníte všech tří testů. Požadovaná minimální hranice pro
přijetí je 40 %. Posledním dnem podání přihlášek byl 29. únor. Další informace
najdete na http://www.mff.cuni.cz.

Fakulta informatiky,Masarykova univerzita v Brně
Tato fakulta nabízí hned tři bakalářské obory Aplikovanou informatiku,
Informatiku a Informatiku spojenou se studiem dalšího oboru. V rámci
magisterského studia lze absolvovat návazné programy nebo zvolit Učitelství pro
střední školy. Přijímací zkouška je pouze z matematiky. Na adrese
http://www.fi.muni.cz/studijni/std_dokumenty/kriteria_prijeti2004 jsou
podrobněji popsány požadavky na přijetí bez skládání zkoušky. Přihlášky lze
podávat i elektronicky na adrese http://www.is.muni.cz/prihlaska, nejpozději do
28. února.

Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze
Studenti této fakulty studují bakalářský obor Elektrotechnika a informatika, na
který navazuje stejnojmenný magisterský program. Přijímací řízení obsahuje
zkoušku z matematiky a fyziky. Konečný termín odevzdání přihlášek je 31.
březen. Další informace o podmínkách přijetí najdete na
http://www.fel.cvut.cz/deska/priz 2003.html.

Fakulta informatiky a managementu,Univerzita Hradec Králové
Pro zájemce je připraven bakalářský obor Aplikovaná informatika, na který
navazuje magisterský program Systémové inženýrství a informatika. Přijímací
zkouška se skládá z písemného testu z matematiky a angličtiny. Pro přijetí je
třeba zvládnout test minimálně na 30 %. Termín přihlášek je 1. březen.
Podrobnější informace najdete na http://www.uhk.cz/fim/uchazec/pohovory.asp.

Fakulta informačních technologií,VUT v Brně
V nabídce je bakalářský (a následně i magisterský) program Informační
technologie. Přijímací zkouška se skládá z písemného testu z matematiky a z
informatiky. Na základě výsledků je vytvořen seznam, ze kterého bude přijat
děkanem požadovaný počet studentů. Termín odevzdání přihlášek je 15. březen.
Více informací o přijímacím řízení najdete na http://www.fit.vutbr.cz/info/
predpisy/pppr041103.htm. Na VUT lze výpočetní techniku také studovat na fakultě
podnikatelské (http://www.fbm.vutbr.cz), respektive na fakultě elektrotechniky
a komunikačních technologií (http://www.feec.vutbr.cz).

Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava
Na fakultě lze studovat dva bakalářské programy Informační technologie a
Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika. Po jejich absolvování může
pokračovat na dvouletém magisterském studiu. Do současného pětiletého
magisterského programu nebudou noví studenti již přijímáni. Přijímací zkouška
je z matematiky a fyziky. V případě předchozích dobrých studijních výsledků,
může děkan zkoušku prominout. Termínem pro podání přihlášek je 30. duben. Další
informace najdete na http://www.vsb.cz/cz/fakulty/prij_riz.htm.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT Praha
Na této prestižní fakultě lze v rámci bakalářského programu studovat obor
Inženýrská informatika a po jeho ukončení pokračovat v návazném magisterském
programu. Přijímací zkoušku tvoří písemný test s matematiky, informatiky a u
některých zaměření i z anglického jazyka. Po něm následuje ústní pohovor, který
může být na základě dobrého výsledku z testu prominut. Přihlášky můžete podávat
nejpozději do 31. března. Další informace najdete na http://www.fjfi.cvut.cz.

Fakulta mechatroniky, TU Liberec
Tato fakulta se zajímavě znějícím názvem má v nabídce dva bakalářské programy
pro zájemce o výpočetní techniku Informatika a logistika a Elektronické
informační a řídící systémy. Na ty lze dále navázat v některém z navazujících
magisterských programů, jako je např. Automatické řízení a inženýrská
informatika. Písemná zkouška je z matematiky, fyziky a informatiky. Do
hodnocení se ovšem započítává jen lepší výsledek z testu z fyziky či
informatiky. Termínem podání přihlášek je pro první kolo 31. březen, pro druhé
kolo 15. srpen. Další informace najdete na
http.//www.fm.vslib.cz/htm/fakulta/pdf/prijriz.pdf.

Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze
Pro zájemce je připraven bakalářský a navazující magisterský program Aplikovaná
informatika. Přijímací zkouška se skládá z testu z matematiky a cizího jazyka,
a je třeba ji zvládnout minimálně na 50 %. O přijetí potom rozhodne pořadí
uchazečů. Přihlášky lze podávat také elektronicky, na adrese
http.//www.prihlasky.vse.cz, a to nejpozději do 27. února. Podrobnější
informace naleznete na http://www.vse.cz/prijimacky/brozura_f4_2004_2005.php.

Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni
Na této vyloženě počítačové fakultě je v nabídce hned několik bakalářských
programů, které souvisí s IT Informatika, Výpočetní technika, Geomatika,
Kybernetika a řídící technika, Finanční informatika a statistika. Na ně dále
navazují odpovídající magisterské programy. Přijímací zkouška se skládá z
matematiky, fyziky a informatiky. Posledním dnem na podání přihlášky je 31.
březen, přihlášku lze podat i elektronicky. Další informace najdete v
http://www.studium.zcu.cz/prijimac/fav.pdf.

Fakulta provozně ekonomická, ČZU Praha
Systémové inženýrství a informatika je název oboru, který mohou zájemci
studovat, a to buď jako bakalářský, nebo jako magisterský program. Přijímací
zkouška se skládá z testů z matematiky a z cizího jazyka. Termín podání
přihlášek je 31. březen. Další informace najdete na http://www.pef.czu.cz.

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky v Praze
Na této soukromé vysoké škole můžete studovat bakalářský program Manažerská
informatika. Přijímací testy jsou z cizího jazyka a z odborného předmětu
(matematiky, informatiky nebo ekonomie v závislosti na zvoleném oboru). Po
zkoušce ještě následuje ústní pohovor. Protože je škola soukromá, studenti za
studium platí. Cena za semestr je 32 000 Kč, od sedmého semestru je snížena na
9 900 Kč. Termín pro odevzdání přihlášek je 31. květen a lze ji podat i
elektronicky na adrese http://www.vsmie.cz/eprihlaska.

Závěrem
Vedle zmiňovaný fakult u nás existuje ještě celá řada dalších škol, které
nabízejí obory spojené s informačními technologiemi. Na pedagogických školách
lze třeba studovat aprobaci výpočetní technika nebo přímo specializovaný
bakalářský program, který nabízí např. Pedagogická fakulta Jihočeské
univerzity. Při hledání té správné školy můžete také zkusit některý ze
specializovaných serverů, jako je http://www.fakulta.cz,
http://www.kampomaturite.cz nebo http://www.vysokeskoly.cz a
http://www.vysokeskoly.com.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.