vLab technologie - jak to dělají jinde?

Internet | 01.03.01

O tom, že vzdělaní zaměstnanci jsou největším bohatstvím každé společnosti, sepíše a mluví stále. Existuje tudíž mnoho firem, které podnikají v oblasti vzdělávání vychovávaj

O tom, že vzdělaní zaměstnanci jsou největším bohatstvím každé společnosti, se
píše a mluví stále. Existuje tudíž mnoho firem, které podnikají v oblasti
vzdělávání vychovávají tisíce odborníků ve stovkách různých oborů snaží se
uspokojit potřeby zaměstnavatelů, kteří hledají buď nové odborníky, nebo chtějí
mít své zaměstnance na maximální profesionální úrovni. Podívejme se tedy na
nejnovější trendy výuky v oboru nám nejbližším na výuku IT profesionálů.

Každý uzná, že rychlá výměna informací na výkonné síti je dnes jedním z
hlavních prostředků, pomáhajících firmě udržet si konkurenceschopnost. IT
profesionálové, kteří mají provoz a upgrade těchto sítí na starosti, se musí
stále vzdělávat, aby mohli do svých sítí aplikovat nejnovější poznatky a
technologie, a tak tuto konkurenční výhodu stále udržovat.

Doposud měli IT profesionálové kromě samostudia další dvě možnosti, jak získat
nové vědomosti a hlavně vylepšit své dovednosti potřebné pro udržování sítí
kursy vedené instruktory školících firem a interaktivní výuku na Webu. Pomocí
těchto dvou metod se IT inženýři po celém světě naučili mnohému, ale ani jedna
z nich neumožňovala jít k jádru věci k pořádnému procvičení si svých dovedností
na "živé" síti.

Inovativní společnosti, zabývající se výukou profesionálů, nalezly a
realizovaly nová efektivnější řešení, umožňující provádět výcvik síťových
inženýrů na nejmodernějších zařízeních. K výuce je použit reálný hardware a
software v "živých" síťových scénářích, zpřístupněný inženýrům přes Internet
nebo podnikový intranet, umožňující experimentování s cvičnou sítí (provádět
podobná cvičení na podnikové síti se nedoporučuje s ohledem na možnost jejího
výpadku a následným finančním ztrátám).

Podívejme se, jakým vývojem prošlo síťové školení do dnešních dnů:


Trénink s instruktory tradiční přístup

Žáci vytvoří studijní skupiny a každá z nich je vedena instruktorem, pod jehož
vedením provádějí teoretická a praktická cvičení. Studenti se tedy hned
dostanou k hardwaru a mohou se na něm učit jak jej konfigurovat a řídit.
Instruktor však musí zvolit "průměrné" tempo výuky, aby pomalejší žáci
nezaostávali a udrželi s výukou krok. V IT oboru se musí navíc počítat s tím,
že nově nabyté vědomosti rychle zastarávají, takže se může stát, že za půl roku
z nich student využije všeho všudy 10 %. Kromě toho je k nákladům za kurs třeba
připočíst cestovní náklady, cenu ubytování a ztrátu pracovního času pracovníka.


Web: Solidní skok vpřed

Výuka prostřednictvím Webu je další generací školení síťových specialistů.
Studijní materiály jsou přístupné každému studentu buď na Internetu, nebo na
podnikovém Intranetu. Např. Cisco Akademie využívá k výuce kromě textů velké
množství obrázků a animací, je možno zodpovědět cvičné otázky, dostupný je
podrobný výkladový slovník pojmů a naleznete zde spoustu odkazů na webové
stránky, které se právě probíranou tematikou zaobírají velice podrobně. Cisco
Akademie nestojí pouze na teoretické výuce, ale její podstatnou součástí jsou
laboratorní cvičení, kde žáci pracují se síťovou technologií Cisco a učí se
zařízení konfigurovat a řídit.

V posledních letech se popularita výuky prostřednictvím Webu zdesateronásobila,
a to z jednoho důvodu: každý student si přizpůsobí výuku svému tempu a učí se
tehdy, kdy má právě čas (o pracovních přestávkách, po večerech, o sobotách a
nedělích, zpravidla ve svém volném čase).

Náklady na výuku jsou nižší než při klasických kursech, studenti se vzdělávají
mimo pracovní dobu, nezanedbatelné nejsou ani náklady na cestování a ubytování.
Podle posledních výzkumů hodlá 70 % organizací zavést formu vzdělávání pomocí
Webu v dohledné době. Důležitá zůstává cena a rychlost implementace, na kvalitu
výuky jsou kladeny vysoké požadavky. Pokud hodláte na Webu uveřejnit pouze
jakési základní informace, je to podobné, jako když studentu přikážete, aby si
přečetl knihu.

Ačkoliv výuka s pomocí Webu je jistým pokrokem oproti klasickým školením,
neumožňuje on-line zkušenosti přímo na běžící síti. Studenti si potřebuji
jednotlivé úkony vyzkoušet v reálném čase.

Někdy se používají simulátory, jež umožňují studentům vyzkoušet si nově nabyté
postupy. Ty se musí ale často upgradovat a někdy neodpovídají úplně přesně
funkci reálného hardwaru a softwaru živých sítí.


Virtuální laboratoře: Hands-on

Síťoví profesionálové a jejich zaměstnavatelé stále častěji využívají novou
generaci výcviku v reálném čase. Systém je založen na prostém faktu: IT
profesionálové se nejlépe naučí nové postupy přímo konkrétní prací. Chtějí si
vše hned vyzkoušet v praxi, čtení manuálů je moc nebaví. Toto je také princip
práce se síťovými výukovými nástroji, vyvinutými firmou Mentor Technologies
(www.mentortech.com). Technologie vLab Learning System je představitelem tzv.
nové vlny technologií Hands-On Training jež používají internetový přístup k
reálným zařízením ve "virtuálních laboratořích". Studenti se přihlásí, kdy jim
to vyhovuje, pracují svým tempem a nemusí mít obavy, že nějakým způsobem
zpomalí nebo shodí firemní síť. Velikou výhodou síťových laboratoří je možnost
jejich častého updatu, takže studenti se učí na nejmodernějším hardwaru a
zaměstnavatelé získávají pracovníky s nejnovějšími možnými poznatky.

Jak to celé funguje a jaké služby jsou nabízeny si můžeme ukázat na několika
příkladech:


vLab Cisco

Společnost Cisco je firmou, která má velmi propracovaný systém výuky síťových
inženýrů. V jejím případě se za "virtuální laboratoří" skrývá skutečná
laboratoř, vybavená hardwarem v ceně několika milionů USD. Student se vzdáleně
přihlásí pomocí webového prohlížeče a může začít procvičovat: vytvářet
konfigurace, provozovat a řídit Cisco sítě, hledat a odstraňovat závady. Reálné
zařízení se skládá s Cisco routerů, přepínačů, zařízení pro přenos hlasu a
dalších.

Řídicí software nabízí výkonné interaktivní prostředí, ve kterém studenti
získají potřebné návyky a zkušenosti potřebné v prostředí reálných sítí.
Laboratorní cvičení zahrnují celou rodinu výcvikových Cisco kursů.


vLab Microsoft

je výukový on-line systém, který umožňuje inženýrům a správcům LAN rozvíjet své
znalosti a schopnosti prostředí LAN. Žáci mají přístup k živým sítím, na nichž
běží servery a pracovní stanice pod operačními systémy Windows 2000, NT, 9X, a
další aplikace, běžící na počítačích platformy PC. Kandidáti se mohou
připravovat např. na zkoušky MSCE na tomto systému získají všechny potřebné
vědomosti a návyky potřebné ke složení zkoušky.


vLab Online

vLab Online (Cisco nebo Microsoft) je systém určený pro individuální studenty,
případně menší a střední organizace. Přístup k laboratořím může být zaplacen
jednotlivými studenty (menší bloky) nebo organizacemi (větší bloky). Studenti
mají zajištěn vzdálený přístup k zařízení a laboratořím prostřednictvím firmy
Mentor Technologies. K platbě je možno použít účet vCard.


vCard

vCard je jednoduchý nástroj určený k nákupu, provozování a přidělování vLab
Technology cvičení. Menší firmy mohou nakupovat laboratorní cvičení a
kontrolovat jejich využívání. Tento systém debetních karet umožňuje síťovým
inženýrům předplatit si každé použití vLab produktu z předplaceného firemního
účtu. Organizace tak může nakoupit laboratorní cvičení, přidělit je jednotlivým
studentům a jednoduše sledovat náklady na výuku.


vLab Enterprise

Pro velké organizace, jež musí zajistit výcvik většího počtu zaměstnanců a jež
stále rozšiřují svou IT infrastrukturu, je určen produkt vLab Enterprise. Velký
zákazník má přístup k vLab Enterprise systému, jenž běží v některém z
regionálních center společnosti Mentor Technologies. Pro partnery, kteří chtějí
vLab System začlenit do svých výukových programů, je určen vLab Extranet
Enterprise.


vLab Classroom

vLab Classroom je internetový nástroj, který umožňuje společnostem naplánovat
vzdálený přístup k hardwaru a softwaru a sítím přes Web. Žáci se připojí a
přihlásí k vLab Classroomu podle předem stanoveného časového plánu. Pracují
individuálně na laboratorních cvičeních, konfigurují a řídí reálně běžící síť.
Práci na síti je možno kombinovat s výkladem a pomocí instruktora. Žáci mohou
rovněž společně řešit složitější úkoly, jeden vLab Classroom dokonce podporuje
dvě nebo více tříd najednou.


Závěrem

Technologie vzdáleného přístupu k laboratořím, kde běží skutečný hardware a je
k dispozici výukový a řídící software, bude mít v oblasti výcviku odborného
personálu určitě rostoucí význam. Obslužný personál např. továren bude mít
možnost nacvičit si řízení např. výrobních pochodů předem (obsluha může umět
řídit provoz nové továrny ještě před jejím spuštěním). Ve virtuální továrně si
budou moci zaměstnanci nasimulovat stavy, které by ve skutečné skončily menšími
či většími škodami na zařízení, lidských životech či na životním prostředí.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.