Malý průvodce Internetem - Věda na českém Webu

Internet | 01.07.99

Informací z oblasti (přírodních, fyzikálních či tzv. tvrdých/exaktních) vědnalezneme na českém Webu sice méně než na anglofonním, ale přece jen v současné době už dost. V zásad...

Informací z oblasti (přírodních, fyzikálních či tzv. tvrdých/exaktních) věd
nalezneme na českém Webu sice méně než na anglofonním, ale přece jen v současné
době už dost. V zásadě je toto množství úměrné celkovému poměru "objemu"
českého Internetu k objemu "velkého" Internetu světového. Následující výběr
adres bude sice trochu neúplný, ale přece jen relativně vystihující šíři a
rozmanitost českých stránek o vědě. Web je demokratické médium leckdy i malá
skupinka nadšenců se na něm dokáže "projevit" víc a kvalitněji než rozsáhlá
instituce, disponující teoreticky daleko většími možnostmi. Často i zajímavé
stránky na serverech vysokých škol jsou dílem aktivních jednotlivců. V
následujícím výčtu adres je téměř samozřejmostí, že textové informace jsou
doprovázeny bohatým obrazovým materiálem a odkazy na podobné adresy v ČR i do
zahraničí.

Vědecké instituce, ústavy, školy, jejich servery
Samozřejmě naše hlavní profesionální vědecká organizace, Akademie Věd ČR a její
ústavy, má rozvětvenou sít serverů (www.cas.cz, www.site.cas.cz). Zvláštní
místo zaujímají tiskové zprávy AV ČR a WWW-verze Akademického bulletinu
(www.kav.cas.cz/press/), věnovaného interním záležitostem Akademie. Za zmínku
stojí i stránky neformální lobbystické organizace vědců
uemweb.biomed.cas.cz/veda/index.
html, která se snaží mimo jiné vydobýt větší společenský respekt pro naši vědu.
V rámci AV také pracuje např. pokusný termonukleární reaktor CASTOR
(sco.ipp.cas.cz/tokamak/Welcome.html, www.ipp.cas.cz/tokamak) v Ústavu fyziky
plazmatu. Nalezneme zde také řadu obecných informací o perspektivách
termojaderné syntézy v energetice.
Dalším významným "hnízdem" vědeckých serverů jsou počítače Univerzity Karlovy
(www.cuni.cz) a ČVUT (www.cvut.cz). Zde jako zajímavost můžeme uvést např.
populární texty ze základů moderní fyziky na Katedře teoretické fyziky
Matematicko-fyzikální fakulty UK (otokar.troja.mff.cuni.cz) + mirror preprintů
z CERNu (otokar.troja.mff.cuni.cz/gr-qc/Cern/,
otokar.troja.mff.cuni.cz/gr-qc/Cern/preprints_cern_ch.html) tamtéž. Velmi
zajímavý Web má i Nukleární centrum MFF UK: www-nc.troja.mff.cuni.cz/Vitej.
html. Zkoumání nových složitých sloučenin, zajímavých i z hlediska
farmaceutického, se zase věnuje Oddělení fyziky biomolekul na MFF UK
(www.mff.cuni.cz) atrey.karlin.mff.cuni.cz/~ofb. Na Fakultě jaderného
inženýrství ČVUT (www.fjfi.cvut.cz) můžeme najít unikátní školní jaderný
reaktor VR-1 Vrabec (www.fjfi.cvut.cz/k417/info/inf_vr1.htm), na elektrofakultě
ČVUT zase výborné populární texty z fyziky, astrofyziky (hvězdy, mlhoviny,
planety), kosmologie a teorie plazmatu, vypracované RNDr. P. Kulhánkem
(aldebaran.feld.cvut.cz).
Neměli bychom zapomenout ani na významné astronomické instituce a organizace.
Svůj program pro veřejnost na WWW prezentují i Pražské planetárium
(planet.infoserver.cz) a Štefánikova (petřínská) hvězdárna
(observat.infoserver.cz). Obsahově bohatší Web má ovšem momentálně hvězdárna ve
Valašském Meziříčí (www.inext.cz/hvezdarna), kde najdeme kromě programů i řadu
textů a sborníků ve formátu PDF a trojrozměrné VRML modely kosmických sond a
přírodních úkazů. Tato hvězdárna se také zabývá odborným pozorováním proměnných
hvězd, Slunce a počasí, což je zde vše patřičně dokumentováno. Také Česká
astronomická společnost má svoji webovou prezentaci (www.astro.cz/astro.html,
www.astro.cz), z níž se dozvíme řadu informací o její činnosti, odborných
sekcích a o jejích významných členech (mj. o dr. J. Grygarovi
www.astro.cz/people/grygar/). Pokud by vás zajímaly služby knihoven s odbornou
či vědeckou literaturou, pak tu je Národní knihovna ČR/Klementinum: www.nkp.cz,
a zde seznam nejvýznamnějších knihoven v ČR:
www.ics.muni.cz/cgi-bin/toCP1250/ics/library/knihovny_CZ.html. Na závěr prvního
bloku zmiňme ještě problematiku předpovídaní počasí v Českém
hydrometeorologickém ústavu (www.chmi.cz) a server Asociace výzkumných
organizací (www.avo.cz), který se zabývá otázkami podpory aplikovaného
průmyslového výzkumu u nás.

Elektronické verze (papírových) vědeckých časopisů
Tato podskupina vědeckých stránek není právě početná zřejmě papírové časopisy
nechtějí příliš samy sobě konkurovat zadarmo "rozdávanými" informacemi na Webu.
Přesto zde najdeme i náš nejprestižnější populárně-vědecký časopis Vesmír
(www.cts.cuni.cz/vesmir/), který uvádí velkou část článků z papírového vydání v
elektronické formě, včetně obrázků. Řada vědců a publicistů z oblasti vědy je
sdružena v organizaci na obranu vědy před pseudovědou v Českém klubu skeptiků
Sisyfos. Papírová verze Zpravodaje klubu Sisyfos je 100% zrcadlena na
www.fi.muni.cz/sisyfos/. Velmi zajímavý archiv článků má Technický týdeník
(www.trafika.cz/tt/) jediný hospodářský časopis v ČR, který systematicky
lobbuje pro vědu a nové technologie.
Sobotní příloha Věda a počítače deníku Mladá fronta DNES má důstojné a vzhledem
k papírové verzi úplné WWW-stránky na www.idnes.
cz/idskosile/vedatech.asp. Bohužel není příliš jisté, zda tato příloha jako
taková nezanikne. Na Webu je zastoupen také kyberpunkový a technooptimistický
časopis Živel, který často referuje i o společenských aspektech a faktech kolem
nových technologií a vědeckých poznatků. Nejvíce jsou pokryty zejména kosmické
lety, nanotechnologie, kybernetika, (neuro)chemie, genová technologie a
kryonizace. Část článků je na www.zivel.cz. Ve svých browserech najdeme i
ukázkové články ze třech papírových astronomických časopisů: Astropisu
(www.natur.cuni.cz/ASTROPIS/), Corony Pragensis
(www.astro.cz/cas/praha/crp/crp.html) a slovenského KOZMOSU
(auriga.ta3.sk/kozmos/kozmos.html). V posledním jsou k dispozici mj. zajímavé
přehledy astronomických pokroků za jednotlivé roky (Žně objevů) od dr. Grygara.
Zajímavým počinem je i původně papírový časopis studentů MFF UK s neobvyklým
názvem Obrázky žlutých růží, který má na svém Webu mladý fyzik Luboš Motl,
přezdívaný též LuMo (www.kolej.mff.cuni.cz/~lumo/ruze/). Obsahuje mnoho
zajímavých esejů a informací z oboru fyziky, matematiky, počítačů, ale i z
biologie a filosofie vědy, a samozřejmě ze studentského života.

Ryze elektronické zdroje informací z oblasti vědy
Tato oblast je především doménou internetových nadšenců a je nejrozmanitější a
nejbohatší podskupinou vědeckých zdrojů na WWW.
- Všeobecné e-ziny
Zde existuje několik veteránů mezi pravidelně vycházejícími časopisy tohoto
druhu. Nejstarší jsou patrně NATURA (www.snisnet.cz/natura) a AMBERZINE
(amber.zine.cz). První články NATURy mají vročení 1994 NATURA má nyní velmi
rozsáhlý archiv, tříděný nejen podle čísel, ale i podle oblastí. Velmi kvalitní
jsou cykly informativních článků, esejů a diskusí o Darwinově evoluci,
molekulární biologii, série pohledů do dějin filosofie a náboženství, překlady
amerických fyzikálních novinek, výklady z kosmologie, teorie elementárních
částic, nejsou vynechány ani problémy filosofie vědy a základy vyšší matematiky.
Téměř z každého oboru přírodních či humanitních věd (včetně medicíny a
ekologie) je v archivu NATURy řada zajímavých článků. AmberZine vznikl v roce
1995 za spoluúčasti Ondřeje Neffa, původně jako sci-fi periodikum. V
současnosti pokrývá široké spektrum otázek z oblasti vědy, racionality,
informační společnosti, nových technologií, sci-fi, a analýzy pseudověd a
mystifikací. Struktura AmberZinu vychází z velmi autonomních rubrik: mj. z
oddílu Astro (novinky z astronomie a kosmonautiky), oddílu Brain Meltdown,
neboli měknutí mozku (většinou aprílové a haloweenové zběsilé nápady, jakoby
vystřižené z časopisu Hrom, jinak Laboratoř Experimentální Mystifikace),
Extropie (u nás trochu exoticky znějící slovo je název hnutí sdružujícího
jedince, kteří vyhlásili válku entropii. Jde o prodloužení života, odstranění
bariér bránících neomezenému myšlení, vývoj směřující k bodu začátku
explozivního technologického rozvoje, překonání druhu homo sapiens,
technooptimismus i jeho kritika to vše naleznete v rubrice Extropie.), Jiná
Dimenze (softtech, biotech, spor evoluce versus kreace, genetika, umělý život,
lidská inteligence, lidská blbost, zhoubné kulty, sekty a manipulace), Occamova
břitva (filosofie vědy, skepticismus, racionalismus a scientismus, polemika s
pseudovědami, aktuální otázky moderní vědy), Scientistický rozcestník OB soubor
mnoha linků na vědecké zdroje u nás a v zahraničí
(amber.zine.cz/az/AWL.exe?Windows+/AmberZine/occam/sci.htm), a z dalších rubrik
a celků, věnujících se technologii, sci-fi, počítačům a kyberkultuře. Občas v
AmberZinu vyjde i celá kniha či sci-fi román.
Zajímavým spojením umění a vědy v "kosmickém" stylu je magazín ZÉLOS řecky
úsilí -na www.mujweb.cz/web/zelos/, který vydává multimediální umělkyně Jitka
Splítková s přáteli. Ve stěžejní rubrice Mozek na vlastních nohou najdeme mj.
články dr. J. Grygara. V ZÉLOSu vycházejí dále rozhovory se zajímavými lidmi
všeho druhu, historické či filosoficko-estetické črty a analýzy a zápisky z
cest, také vizuální a fotografické imprese z přírody a světa zvířat a rostlin.
ZÉLOS má velmi originální výtvarnou podobu, která ho dělá jediným magazínem
svého druhu na českém Webu. Magazín Quido, vydávaný jihočeským Q-klubem a
AMAVETEM (www.quido.cz), si klade za cíl hlavně propagaci vědeckých poznatků a
metod mezi dětmi a mládeží. Přináší zprávy z různých vědeckotechnických kroužků
a přispívá k rozvoji "vědeckých" či "inženýrských" dovedností dokonce i u
školních a předškolních dětí. Také zde ovšem najdeme i články našich předních
vědců, zejména na téma výuky vědních oborů a významu vědy jako takové. Krátké
zprávy o vědeckých novinkách uvádí i magazín Sítnice (www.sitnice.cz/list/veda).

- Diskusní fóra
Několik mailových konferencí nebo WWW-boardů je věnováno diskusím o vědě je to
zejména board na legendární BBS LIANĚ (bbs.vslib.cz/
boards.phtml/CZscience/), podobný board má na Webu Průvodce
(www.pruvodce.cz/kluby/veda). Zde se zpravidla střetávají zastánci výlučnosti
vědecké metody s příznivci tzv. alternativna. Odlišný charakter má mailová
konference CZECHSCI (www-archiv na www.reference.
com/cgi-bin/pn/listarch?list=CZECHSCI@markl.cz), kde probíhá diskuse hlavně o
postavení a (pod)financování naší vědy. Zúčastňují se ho především
profesionální vědci a manažeři vědy.

- Astronomie, fyzika a matematika
"Králem" zpráv z astronomie i ostatních exaktních věd na českém Webu jsou
bezesporu Instantní Astronomické Noviny (www.ian.cz), které vycházejí dvakrát
do týdne. IAN jsou naprosto dokonalým zdrojem novinek z astronomie a kosmického
výzkumu vůbec, které pohotově a profesionálně, včetně obrazové dokumentace,
dokumentují současné dění na oběžné dráze Země, ve sluneční soustavě i v
pozorování vzdáleného vesmíru.
Kromě aktualit jsou zde také historické exkursy, eseje našich i zahraničních
astronomů i větší tematické články a multimediální zajímavosti. Pokud vám
periodicita IAN nestačí, můžete zabrousit na Horké astronomické novinky
(www.astro.cz/news/novinky.htm), obnovované denně. Zajímavě uspořádané
aktuality i historické vzpomínky přinášejí Science News, zaměřené hlavně na
astronomii, kosmonautiku a meteorologii (web.telecom.cz/netgate/), jakož i na
tuzemské akce, veletrhy, přednášky, apod.. Kosmické aktuality a chystané
projekty můžeme najít také na mars.isternet.sk, podrobné přehledy kosmických
sond, družic a historie jejich startů jsou na www.lib.cas.cz/
knav/space.40/index.html (Katalogy družic) a na
www.fortunecity.com/greenfield/tower/11/vesmir/vesmir_c.
htm (Sondy Družice Observatoře). Pod názvem Velký vesmírný Web se skrývá, ve
srovnání s košatými servery NASA, sice dosti "malý", nicméně přesto milý Web o
planetách, Slunci, hvězdách a o poslání aj. aspektech vědy
(www.space.cz/home/budha/). Tvůrcem je počítačový technik s nicknamem "Budha"
(pozor, prý s jedním D!).
I na náš Web pronikl mezinárodní projekt hledání případných (rádiových) signálů
mimozemských civilizací SETI. Projekt SETI sdružuje jak profesionály, tak
amatéry spojené Internetem, a jeho pěknou českou "filiálku" můžeme vidět na
www.opas.cz/seti/ (SETI Czech). Čechy mají dlouholetou tradici ve výzkumu
planetek, komet aj. meziplanetární hmoty. Dlouhý výčet planetek, objevených
českými astronomy a pojmenovaných podle českých reálií, historických postav i
rodinných příslušníků objevitelů, nás čeká na Webu Planetky z našich luhů a
hájů (planetky.astro.cz, altamira.asu.cas.cz/~planetky/), společně s
etymologickými daty ke každému názvu planetky. O to, aby ovšem nějaká blízká
planetka do našich pozemských "luhů a hájů" nenarazila, se starají u nás na
Ondřejově v rámci mezinárodním projektu NEO (Near Earth Objects), kde se
sleduje vše, co může potenciálně zkřížit dráhu Země
(sunkl.asu.cas.cz/~ppravec/neo.html).
Pro zájemce o moderní a módní matematická a fyzikální témata lze doporučit
úvodní výklady o obecné teorii relativity pro začátečníky
(www.mujweb.cz/www/objectconsulting/otr1.html) a o chaosu v nelineárních
dynamických systémech (mujweb.cz/www/objectconsulting/synergetika.html) na
stránce Iljy Kravala. Milovníci fraktálů si zase užijí jejich obrázků v galerii
Pinknetu (web.pinknet.cz/fractal) či objasnění jejich podstaty na
www.sci.muni.cz/~prudil/fractals/fraktaly1.
html (také ovšem na
amber.zine.cz/az/AWL.exe?Windows+/AmberZine/Dimenze/fraktaly1.htm ).

- Ostatní (medicína, příroda, technika)
Mezi vůbec nejpopulárnější české stránky se řadí Weby o "černých čápech s
batůžky", které zpopularizoval rozhlasový pořad Meteor. Na kristyna.rozhlas.cz
(Kristýna živě) mohli jistou dobu každý den po příchodu do práce všichni v
"přidrátovaných/on-line institucích" sledovat čápy živou kamerou na hnízdě.
Pokud někdo potřebuje serioznější a hlubší informace o životě těchto ptáků,
může navštívit capi.internet.cz (Africká odysea) nebo capi.fido.cz (Čápi
on-line).
Zájemci o lékařské informace na českém Webu to doposud nemají příliš snadné, ve
srovnání s anglicky psanými zdroji (mj. MEDLINE databáze abstraktů článků v
odborných lékařských časopisech např. www.
ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/). Aspoň něco se však najde: základní informace o AIDS
(www.aids-hiv.cz), spolek pacientů s chronickým únavovým syndromem (CFIDS/ME)
ADVITAM (www.htconnect.cz/advitam/) či spor mezi klasickou a alternativní
medicínou (Alternativní medicína objektivně www.
lfhk.cuni.cz/knourek). Řada firem na Webu propaguje lékařskou techniku nebo
léky, tyto adresy s ohledem na ryze komerční charakter těchto stránek a problém
reklamy nebudu uvádět. Pokud jde o ryze technické oblasti, máme zde zastoupena
letadla, létání a letce (např. VZTLAK www.vztlak.cz), vynálezy a objevy obecně
(elanor.sci.muni.cz/~jakl/sas/objevy/objevy.htm) i historii informatiky a
počítačů (Historie informatiky od A do Z www.fi.muni.cz/~filip/bakal/).

Osobní stránky, týkající se vědy
V tomto posledním oddílu se zmíním jen o několika osobních stránkách lidí,
kteří jsou i jiným způsobem nějak (na Internetu) aktivní, třeba svými
publikacemi. Například biofyzik Vojtěch Mornstein (www.med.muni.cz/
~vmornst/index.htm) se věnuje kritickému hodnocení různých pseudověd (kniha
Utopený Archimédes, z níž jsou na jeho Webu velké fragmenty). Tento Web
obsahuje mnoho článků na zmíněné téma. Není možno také pominout osobní stránky
Jiřího Grygara, oplývající mnoha linky na dokumenty činnosti tohoto našeho
nejznámějšího popularizátora vědy a astronomie (www-hep.fzu.cz/~grygar/jiri,
www.astro.cz/people/grygar).
Na www.astro2001.cz je zase dokumentace společného CD-ROM projektu astronomů
Grygara a Pokorného ASTRO 2001. Obsáhlý Web, věnovaný teorii superstrun,
kvantové teorii aj. otázkám teoretické fyziky, je spojen s mladým fyzikem
Lubošem Motlem (www.kolej.mff.cuni.cz/~lumo/). Fyzik Motl nám zde ukazuje své
mnohostranné zájmy a jeho koníčkem jsou třeba různé polemiky o filosofii vědy,
o náboženství, evoluční teorii apod., které si také na jeho Webu můžeme
přečíst. Na stažení nějakým off-line stahovačem stránek, např. Teleportem Pro,
je "zralá" jeho html-verze svébytných matematických skript pro studenty
matfyzu: "PĚSTUJEME lineární ALGEBRU www.kolej.mff.cuni.cz/~lmotm275/
skripta/", kterou napsal společně s dr. Zahradníkem a která obsahuje tisíce
drobných gifů se vzorečky. Astronomka Michaela Kryšková
(labtf.troja.mff.cuni.cz/~mkry3113/index.htm) se pro změnu intenzivně zabývá
kosmologií (labtf.troja.mff.cuni.cz/~mkry3113/kosmol.htm). Tento malý přehled
osobních stránek zakončím zmínkou o webové stránce brněnského filosofa Josefa
Kroba (www.phil.muni.cz/~jokr/), který zde pro své studenty shromáždil mnoho
textů z oblasti filosofie vědy.

Resumé - Závěr
V tomto přehledu jsem nemohl zaznamenat všechny stránky s vědeckou tematikou na
českém Webu, můj výběr byl nutně subjektivní. Web se také stále mění, některé
stránky zanikají, jiné se objevují. Domnívám se ale, že již dnes je vcelku z
čeho vybírat a počet stránek (nejen) o vědě i jejich kvalita bude snad růst.
Bude mi proto potěšením, jestliže budu mít v budoucnu možnost udělat průřez
jiný, kde budou zastoupeny stránky a témata v tomto článku chybějící, a budu
moci konstatovat zvětšování vědecké "enklávy" na našem Webu.

9 0421/JL
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.