Distribuce dat po rozvodu kabelové televize

Internet | 01.05.99

Jak bylo v úvodu naznačeno, je televizní kabelový rozvod poměrně kvalitnímširokopásmovým médiem, vhodným pro aplikaci datových přenosů. Přesto je při zprovoznění systému přen...

Jak bylo v úvodu naznačeno, je televizní kabelový rozvod poměrně kvalitním
širokopásmovým médiem, vhodným pro aplikaci datových přenosů. Přesto je při
zprovoznění systému přenosu dat nutné realizovat několik kroků:
- optimalizaci stávající sítě a zprovoznění tzv. zpětného směru
- odstranění zdrojů rušení, resp. potlačení rušivých vlivů zejména v
kmitočtovém pásmu zpětného směru
- nasazení a zprovoznění příslušné technologie pro datové přenosy
Běžné využití kabelových rozvodů pro přenos TV a rozhlasových programů
používá pouze tzv. dopředný směr od centrálního uzlu (tzv. hlavní přijímací
stanice, ve které je soustředěna technologie pro příjem a šíření TV a
rozhlasových programů) k jednotlivým abonentům. Pro datové přenosy je jednak
využita vhodná volná část frekvenčního pásma tohoto dopředného směru {typicky
pásmo 47-860 (606) MHz, případně 88-860 (606) MHz}, pro distribuci dat ve
směru k jednotlivým účastníkům navíc pak musí být zprovozněn tzv. zpětný směr
přenosové cesty od jednotlivých účastníků do centrálního uzlu sítě (typicky
pásmo 5-30 MHz, případně 5-70 MHz). Pro kompenzaci útlumu signálů ve zpětném
směru je nezbytné do distribučních tras ve vhodných místech osadit aktivní
prvky zesilovače zpětného směru (nejčastěji ve formě zásuvných modulů,
vkládaných do pouzdra distribučního zesilovače TKR). Protože zejména u
starších rozvodů nebývá struktura stávající sítě navržena v souladu s
požadavky datových přenosů, bývá nezbytné provést výpočet parametrů sítě pro
zpětný směr a zajistit určitou optimalizaci sítě. Rozsah nezbytných změn
samozřejmě závisí na stávajícím zapojení a použité technologii.
Při aplikaci datových přenosů ve stávajících rozvodech kabelové televize dále
často nastává nutnost řešit problém přítomnosti rušivých signálů. Zejména
pásmo zpětného směru bývá zasaženo rušením, které se při dosavadním provozu
TKR nijak neprojevovalo (dané frekvenční pásmo dosud nebylo využíváno). Rušivé
vlivy z jednotlivých větví rozvodu se navíc směrem k uzlovému bodu vzájemně
sčítají a v nepříznivém případě může dojít k tomu, že při spuštění datových
přenosů v jednom dílčím úseku rozvodu je vše funkční, kdežto po nasazení
datových přenosů v rámci celé sítě je situace opačná. Problematickým místem
celé sítě z hlediska rušivých vlivů bývá zejména kvalita konektorů a provedení
instalace vnitřních rozvodů.
Se zaváděním nových technologií jsou v současnosti často realizovány hybridní
sítě, v nichž jsou některé části distribuční trasy provozovány s využitím
optického kabelu (obvykle u rozsáhlejších lokalit, případně u lokalit vzájemně
prostorově dislokovaných). Přenos dat po optickém vláknu (využívá se
samostatné vlákno pro přenos ve zpětném směru) je při použití příslušné
technologie funkční a z hlediska celkové koncepce datových toků není mezi
hybridní a čistě "koaxiální" sítí žádný rozdíl. Vlastní technologie pro
přenos dat po TKR je tvořena zejména centrální řídicí jednotkou (bývá umístěna
v uzlovém bodu sítě), tzv. kabelovými modemy u jednotlivých účastníků a
příslušným programovým vybavením. Centrální jednotka zajišťuje zejména
konverzi dat do vf podoby (nejčastěji se používá modulace QPSK či QAM),
přiděluje jednotlivým modemům příslušné přenosové pásmo, řídí veškerou
komunikaci, zajišťuje konfiguraci a správu systému.

Doplňkové technologie
V některých případech je vhodné kromě realizace datových přenosů po TKR
umožnit i doplňkové možnosti přístupu do této lokální datové sítě například
pokud není sítí TKR pokryta celá lokalita, je potřebné připojit vzdáleného
účastníka nebo vytvořit datový propoj mezi pobočkami firmy, z nichž některá
není v dosahu TKR. Zde je vhodným řešením použití technologie bezdrátové
datové sítě. Přístupový bod bezdrátové sítě, pokrývající patřičnou lokalitu či
umožňující vytvoření směrového spoje se vzdáleným účastníkem, je možné umístit
buď přímo na uzlový bod sítě (HPS), případně využít technologii přenosu dat
po TKR pro distribuci datového toku do vhodnějšího místa lokality. Při použití
směrových antén je možné připojení i značně vzdálených účastníků (musí být
zachována podmínka přímé viditelnosti, případně lze realizovat spojení přes
mezibod).
Dalším doplňkovým způsobem přenosu dat je instalace dial-up serveru a
telefonních modemů, které umožňují přístup k lokální síti pomocí běžného
komutovaného telefonního připojení.

Právní prostředí
Spektrum legislativy pro rutinní používání systému je velmi široké. S mírným
zjednodušením lze konstatovat, že k provozování uvedeného systému je nutné si
opatřit:
- povolení ČTÚ Praha ke zpětným datovým přenosům po TKR
- koncesní listinu pro poskytování telekomunikačních služeb
- rozšíření koncesní listiny pro poskytování služeb Internetu
Dále jsou pak využívána generální povolení na TKR, Internet a na využití
kmitočtů pro přenos dat rádiovým spojem.

9 0236/JL
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.