Co čeká uživatele telekomunikací? - VOLBA OPERÁTORA A PŘEČÍSLOVÁNÍ

Internet | 01.05.02

Letos a v příštím roce by mělo dojít v telekomunikacích v České republice kpodstatným změnám. Mezi nejdůležitější patří zavedení volby operátora, přenositelnost čísel, a samo...

Letos a v příštím roce by mělo dojít v telekomunikacích v České republice k
podstatným změnám. Mezi nejdůležitější patří zavedení volby operátora,
přenositelnost čísel, a samozřejmě přečíslování telefonních stanic. Pracovníci
společnosti Aliatel nám poskytli mnoho podrobných a užitečných informací, a my
se s vámi nyní o ně podělíme.


Co přinese uživatelům rok 2002 a 2003

Důležitá data v nadcházejícím období
1. 7. 2002 \ Zavedení volby operátora Call--by-call (volba operátora formou
čtyřmístné předvolby).

21.-22. 9. 2002 \ Přečíslování telefonních čísel. Česká republika se rozdělí do
14 telefonních obvodů a všechna nová telefonní čísla budou devítimístná.

1. 1. 2003 \ Zavedení druhé možnosti volby operátora Carrier Pre-Selection.
Tato forma volby operátora umožňuje pevně si nastavit operátora pro určitý typ
hovorů (např. mezinárodní hovory). V tomto případě odpadá nutnost vytáčet
přístupovou předvolbu před každým uskutečňovaným hovorem.

1. 1. 2003 \ Zavedení přenositelnosti čísel.Přečíslování telefonních stanic

Přečíslování veřejných telefonních stanic proběhne v noci z 21. na 22. září
2002. Přečíslování přinese nejen změnu telefonního čísla, ale také zavede nový
způsob telefonování. V zásadě lze celý proces shrnout do 4 zásadních změn:

1. dojde ke zrušení uzlových telefonních obvodů (UTO), kterých je dnes 159.
Uzlové telefonní obvody (UTO) nahradí telefonní obvody (TO), jichž bude pouze
14. Jejich rozloha bude odpovídat zhruba dnešním krajům a číselné označení bude
následující:

2. výše uvedené číselné označení telefonních obvodů (TO) se stane nedílnou
součástí každého telefonního čísla. Telefonní číslo se tedy již nebude skládat
z předvolby (označení uzlového telefonního obvodu) a z účastnického čísla, ale
bude tvořit jednotu devíti číslic. Označení telefonního obvodu tak automaticky
budeme volit i při volání v rámci telefonního obvodu. Nové telefonní číslo je
již několik měsíců uváděno na vyúčtování hovorů Českého Telecomu, které
dostáváte každý měsíc domů.

3. z nového značení telefonních obvodů vyplývá, že bude zrušena také "0",
kterou dnes volíme vždy, když přestupujeme do meziměstské sítě nebo z mobilní
do pevné sítě a naopak.

4. všechna telefonní čísla v ČR budou mít jednotnou délku 9 číslic.

Pro běžnou praxi jsou důležité následující skutečnosti:

- každému účastníkovi se změní jeho telefonní číslo, kdy minimální změnou bude
trvalé přiřazení číselného označení telefonního obvodu k účastníkovu
telefonnímu číslu;

- budeme si muset zvykat na nový způsob telefonování vždy budeme volit 9
číslic, bez ohledu na to, zda voláme v rámci svého telefonního obvodu či vně;

- s větší rozlohou telefonních obvodů vzroste i počet místních volání, což může
mít pozitivní dopad pro koncového účastníka


Co znamená volba operátora?

Volba operátora je funkcí veřejné telekomunikační sítě, umožňující
telefonujícímu účastníkovi využívat služeb několika operátorů. Účastník platí
za volání podle ceníku jednotlivých operátorů. Volba operátora existuje ve dvou
formách:

První způsob, tzv. Call-by-call, umožní účastníkovi pomocí čtyřmístné předvolby
(např. 1012 pro Aliatel) vytočené před číslem volané stanice vybrat si
operátora pro jeden hovor u dalšího volání může předvolením jiné čtyřmístné
kombinace zvolit operátora jiného. Tato událost poprvé v historii umožní všem
zákazníkům, tedy i domácnostem, v praxi využívat přínosů liberalizace
telekomunikačního trhu v ČR. Zákazníci si od tohoto dne budou moci vybrat
operátora, jehož prostřednictvím chtějí uskutečňovat jednotlivé hovory.

Druhou možností je pevné nastavení operátora, tzv. Carrier Pre-Selection.
Účastník určí, že např. všechny jeho meziměstské a/nebo mezinárodní hovory
budou směrovány přes vybraného operátora. Toto pevné nastavení však může
kdykoli "překonat" vytočením čtyřmístné předvolby a jeden určitý hovor
uskutečnit prostřednictvím jiného operátora.

Možnost zvolit si poskytovatele telefonní služby je z pohledu zákazníka (i z
pohledu Evropské unie) klíčovou a nezbytnou podmínkou využívání výhod
liberalizovaného telekomunikačního trhu. Zákazník bude mít možnost a právo
volby bez nutnosti nechat si operátorem budovat do svého bytu či kanceláře
další přístupová vedení, což je významné zejména pro domácnosti, u kterých je
objem provozu malý a náklady na zavedení další přístupové linky by byly
neúnosně drahé. Každý bude mít umožněno vybrat si právě toho poskytovatele
telefonní služby, který mu bude nejvíce vyhovovat. Tento stav povede k tomu, že
operátoři budou soutěžit v nabídkách svých služeb, což by se mělo odrazit v
rozumném snížení cen, v růstu kvality a v rostoucím uživatelském komfortu.


Co znamená "přenositelnost" čísla?

Přenositelnost čísla je funkcí veřejné telekomunikační sítě, která bude ve
všech sítích dostupná od 1. 1. 2003. Umožňuje účastníkovi ponechat si stávající
telefonní číslo, pokud změní poskytovatele připojení, typ služby nebo pokud
změní své geografické umístění (tzv. geografická přenositelnost). Tyto formy
přenositelnosti čísel lze vzájemně kombinovat (např. změna služby spolu se
změnou poskytovatele). Určité omezení nastává při geografické přenositelnosti,
kdy možnost ponechat si své číslo je omezena pouze při přenesení v rámci
jednoho telefonního obvodu. Přenesení účastnického telefonního čísla do jiného
telefonního obvodu není možné, jelikož účastnické číslo nese informaci o tarifu.


Jak proběhne dokončení liberalizace?

I přesto, že existuje akademická definice liberalizovaného trhu, je v prostředí
českých telekomunikací velice obtížné tento zlomový okamžik určit. Podle
definice Evropské komise, která za "liberalizovaný" považuje takový
telekomunikační trh, na němž existují "rozumné a přiměřené podmínky pro
propojování sítí a všichni účastníci mají právo volby", se zdá, že máme ještě
mnoho rezerv. Za významný krok na cestě k plné liberalizaci lze tudíž považovat
volbu operátora formou Call-by-call. Dalším opatřením podporujícím konkurenci a
právo volby bude možnost zvolit si poskytovatele telefonní služby formou
pevného nastavení (Carrier Pre-Selection) a umožnění přenositelnosti čísel.
Obecně platí, že konkurence funguje tím lépe, čím má zákazník menší transakční
náklady, tj. náklady, časovou újmu a problémy s přechodem k jinému
poskytovateli služeb. Možnost ponechat si své telefonní číslo tyto náklady
výrazně snižuje.

Zcela novou kapitolu v českých telekomunikacích bude představovat zpřístupnění
místní smyčky dominantního operátora konkurenci, tzv. Local Loop Unbundling
(LLU). Možnost LLU znamená, že alternativní operátor si od dominantního
operátora pronajme stávající měděné vedení mezi ústřednou a účastnickou
zásuvkou, a po drobné technické úpravě (osazení modemy na obou koncích vedení)
poskytuje na tomto vedení vysokorychlostní služby (multimédia, telefonii,
video-on-demand, internet vše v jednom). Pro nové alternativní operátory
představuje LLU obrovskou příležitost poskytovat stávajícím zákazníkům
dominantního operátora nové a inovativní služby, a to vše bez nutnosti nákladně
budovat nová alternativní přístupová vedení.Klíčová data ve vývoji telekomunikací v ČR

1964 (12. března) - Vznik prvního zákona o telekomunikacích v ČR.

1991 - Založena společnost Eurotel Praha, s. r. o., působící v oblasti
mobilních telekomunikací jako společný podnik SPT Praha a konsorcia Atlantic
West B.V.

1992 - Přijetí novely zákona, umožňující demonopolizaci a liberalizaci
telekomunikací. Zahájení postupného sbližování telekomunikační politiky ČR a
Evropských společenství. Došlo k oddělení státní správy od samotné provozní
činnosti, a tím i k vytvoření prvních předpokladů pro tržní chování v oblasti
telekomunikačních služeb.

1993 (1. ledna) - Rozdělení podniku SPT Praha na dvě části: SPT Telecom, s. p.
a Česká pošta, s. p. Došlo tak k oddělení spojů od poštovních služeb.

1993 (1. března) - Vznik Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Tento úřad
vznikl z rozhodnutí ministra hospodářství ČR jako 6. sekce Ministerstva
hospodářství ČR. V letech 1996 2000 spadal ČTÚ pod Ministerstvo dopravy a spojů
ČR.

1994 (1. ledna) - SPT Telecom se přeměňuje na akciovou společnost.

1995 \ Spojení SPT Telecom se strategickým partnerem, mezinárodním konsorciem
TelSource.

2000 \ SPT Telecom mění své jméno na Český Telecom.

2000 (1. července) - Přijetí nového telekomunikačního zákona (č. 151/2000). Po
tomto datu mohl Český telekomunikační úřad začít udělovat licence na
provozování hlasových telekomunikačních služeb. Tímto zákonem se rovněž zřizuje
ČTÚ jako správní úřad pro výkon státní správy, včetně regulace ve věcech
telekomunikací.

2000 (25. září) - Prvními společnostmi, kterým ČTÚ udělil licence nezbytné ke
vstupu na trh veřejných hlasových služeb, se staly Aliatel a Contactel.

2000 (20. listopadu) - Český Telecom zveřejnil Referenční nabídku propojení
(RIO), která upravuje podmínky propojení veřejných telekomunikačních sítí
začínajících konkurenčních operátorů se sítí Českého Telecomu.

2000 (24. listopadu) - Alternativní telekomunikační operátoři protestují proti
cenám Českého Telecomu za propojení sítí a žádají ČTÚ o zásah při kontrole cen
za propojení sítí s Českým Telecomem.

2000 (27. prosince) - ČTÚ vydává cenovou metodiku pro výpočet cen za propojení.
Metodika používá modifikovanou metodu plně alokovaných nákladů (FAC), již dříve
použitou Českým Telecomem pro stanovení cen v původní referenční nabídce a
rozporovanou alternativními operátory.

2001 (1. ledna) - Počátek oficiální liberalizace telekomunikací v ČR jde však
pouze o formální krok, protože služba volby operátora a přenositelnosti čísla
se stane aktuální až v roce 2002 a 2003.

2001 (12. ledna) - ČTÚ vydal cenové rozhodnutí, kterým stanovil maximální ceny
za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí. Toto rozhodnutí bylo
nezbytným předpokladem pro uzavření smluv o propojení mezi dominantním a
alternativními operátory.

2001 (28. února, 1. března) - Český Telecom podepisuje smlouvu o propojení sítí
s prvními dvěma operátory, Contactelem a Aliatelem.

2001 (5. března) - Aliatel, jako první z alternativních operátorů, oficiálně
spouští služby mezinárodních, národních a místních hovorů na bázi klasické
telefonie.

2001 (4. září) - ČTÚ vydal cenové rozhodnutí, kterým stanovil způsob výpočtu
cen za propojení veřejných pevných telekomunikačních sítí pro zprostředkování
přístupu uživatelům k internetu.

2001 (23. říjen) - ČTÚ vydal poslední rozhodnutí ze série týkající se cen za
propojení v oblasti tzv. barevných linek. Jedná se např. o linky 0800 nebo o
linky se sdílenými náklady.

2001 (27. listopadu) - Český telekomunikační úřad vydal cenové rozhodnutí
stanovující maximální propojovací cenu za volání z pevné do mobilní sítě na
3,66 Kč za minutu.

2002 (1. července) - Na základě telekomunikačního zákona musí být od tohoto
data uživatelům umožněno individuálně si zvolit operátora pomocí Call-by-call.

2002 (21. 22. září) - Proběhne plošné přečíslování veřejných telefonních stanic.

2003 (1. ledna) - Od tohoto data je umožněna přenositelnost čísla a další
způsob volby operátora Carrier Pre-selection.2 0261/FEL o


Číslo telefonního obvodu (TO) - Kraj

2 - Hlavní město Praha
31, 32 - Středočeský kraj
35 - Karlovarský kraj
37 - Plzeňský kraj
38, 39 - Budějovický kraj
41, 47 - Ústecký kraj
46 - Pardubický kraj
48 - Liberecký kraj
49 - Královéhradecký kraj
51, 53, 54 - Brněnský kraj
55, 59 - Ostravský kraj
56 - Jihlavský kraj
57 - Zlínský kraj
58 - Olomoucký kraj


Významní tuzemští i zahraniční operátoři poskytující telekomunikační služby v ČR

Aliatel (www.aliatel.cz)

Společnost Aliatel byla založena v roce 1996. V současné době poskytuje
kompletní hlasové služby zejména podnikatelské klientele a rovněž tak služby
datové a internetové. Aliatel pracuje s nejmodernějšími technologiemi a jako
jediný z alternativních operátorů disponuje páteřní celoplošnou sítí.


Broadnet (www.broadnet.cz)

Poskytovatel bezdrátových širokopásmových služeb.


Contactel (www.contactel.cz)

Společnost Contactel vznikla v roce 1999 jako společný projekt dánské
společnosti TeleDanmark A/S a Českých Radiokomunikací. Do liberalizace trhu v
roce 2001 Contactel uváděl na trh pouze datové a internetové služby, poté svou
působnost rozšířil také do oblasti poskytování hlasových služeb.


Czech On Line (www.jet2web.cz)

Provozovatel služeb jet2web a volny.cz.


České radiokomunikace (www.cra.cz)

Dominantní telekomunikační společnost v oblasti televizního a rozhlasového
vysílání.


Český Telecom (www.ct.cz)

Český Telecom je poskytovatelem telekomunikačních služeb v celé ČR s
rozhodujícím podílem na trhu. Vznikl transformací společnosti SPT Telecom Praha
v roce 2000.


eTel (www.etel-group.cz)

Společnost vznikla v roce 1997. Je orientována zejména na firemní zahraniční
klientelu. Nabídku svých služeb rozšířila o poskytování přístupu k internetu.


Euroweb (www.euroweb.cz)

Společnost EuroWeb Czech Republic je poskytovatelem datových a
telekomunikačních služeb se zaměřením na firemní sféru. Působí na našem trhu od
roku 1995.


GiTy (www.gity.cz)

Poskytovatel komplexního řešení komunikačních systémů. Společnost GiTy nabízí
služby aplikované telekomunikace a poskytuje plnou šíři telekomunikačních
služeb v oblasti výkonných datových sítí.


Global One Equant (www.equant.com)

Poskytovatel mezinárodních telekomunikačních služeb.


GlobalTel (www.globaltel.cz)

GlobalTel, a. s., nabízí kompletní portfolio hlasových, datových a
multimediálních služeb a provozuje optickou páteřní síť.


GTS (www.gts.cz)

GTS je alternativním telekomunikačním operátorem v České republice. Poskytuje
komplexní nabídku hlasových, datových, internetových, operátorských a
integrovaných služeb. Společnost GTS vznikla v únoru 2000 spojením tří předních
telekomunikačních firem DATTEL, GTS Czech Net a GTS INEC.


Internet On Line (www.iol.cz)

Poskytovatel internetového připojení.


In Way (www.inway.cz)

Poskytovatel služeb a obsahu internetu. V roce 2001 rozšířila svou nabídku o
poskytování hlasových služeb.


KPNQwest (www.kpnqwest.cz)

Poskytovatel datových služeb založených na IP. Svým klientům poskytuje
připojení k vysokorychlostní optické datové síti.


Nextra (www.nextra.cz)

Společnost Nextra je poskytovatelem telekomunikačních služeb a provozovatelem
vlastní mezinárodní páteřní sítě.


PragoNet (www.pragonet.cz)

Pražský metropolitní telekomunikační operátor. Vlastní a pronajímá optické sítě.


SkyNet (www.skynet.cz)

Systémový integrátor na trhu internetových služeb, zaměřující se zejména na
bezpečnostní řešení pro komerční klientelu.


Tele2 (www.tele2.cz)

Poskytovatel připojení k internetu.


Telenor (www.telenor.cz)

Poskytovatel telekomunikačních služeb.


Tiscali (www.tiscali.cz)

Tiscali je internetová komunikační společnost, která se na českém trhu objevila
v říjnu 2001 transformací z původní společnosti World Online, s. r. o.
Poskytuje připojení k internetu, komplexní řešení pro firmy a portál tiscali.cz.


Worldcom (www1.worldcom.com)

Mezinárodní společnost, zahrnující společnost UUNET, poskytuje internetové
komunikační služby. Je poskytovatelem komplexních telekomunikačních a datových
služeb.


UPC (www.upc.cz)

Poskytovatel služeb kabelové a satelitní televize a připojení k internetu po
sítích kabelové televize.
Důležité adresy v oblasti českých telekomunikací

Zpravodajské servery zabývající se telekomunikacemi

ISDN (www.isdn.cz)

Server zaměřený na pevné linky i mobilní komunikace. Zahrnuje jak koncepční
témata z oblasti telekomunikací, tak i aktuální zpravodajství o vývoji na
telekomunikačním a IT trhu.


Mobil server (www.mobil.cz)

Server orientovaný zejména na mobilní komunikace a na drobné uživatele.


LUPA (www.lupa.cz)

Server mapující především oblast internetu.


Telefonie (www.telefonie.cz)

Server přinášející informace zejména z oblasti pevných linek. Umožňuje snadnou
orientaci mezi dodavateli telekomunikačních služeb.


Total Telecom (www.totaltele.com)

Cizojazyčný server zastřešující zpravodajství ze serverů na téma internetu,
e-commerce a mobilní komunikace.Státní správa a členské organizace

Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (www.apvts.cz)

APVTS byla založena v květnu 1999, členství v organizaci je dobrovolné. V
současné době asociace sdružuje devět řádných členů.


Český telekomunikační úřad (www.ctupraha.cz)

ČTÚ je správním úřadem pro výkon státní správy. Působí jako regulátor českého
telekomunikačního trhu. Zajišťuje dodržování zákona o telekomunikacích a
právních předpisů vydaných k jeho provádění, tzn. rozhoduje o právech a
povinnostech fyzických nebo právnických osob v oboru telekomunikací v ČR.


Evropská komise v ČR (www.evropska-unie.cz)

Evropská komise, výkonný orgán EU, je v ČR reprezentována od roku 1992 Delegací
Evropské komise. Evropská komise dohlíží prostřednictvím své delegace v ČR nad
uplatňováním smluv uzavřených mezi ČR a EU a zároveň nad plněním programu Phare.


Ministerstvo dopravy a spojů ČR (www.mdcr.cz)

Spravuje telekomunikační sektor na úrovni vlády České republiky. Do kompetence
Ministerstva dopravy a spojů spadá legislativa a politika v oblasti
telekomunikací, stanovování principů regulace telekomunikací a rovněž integrace
ČR do EU v telekomunikačním sektoru.


Sdružení pro informační společnost (www.spis.cz)

Občanské sdružení působící na území ČR. Sdružuje subjekty na poli informačních
technologií za účelem zvyšování povědomí o nárocích a přínosech rozvoje
informační společnosti.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.