Želízko v ohni

Archiv | 01.11.98

Microsoft SQL Server 7.0 SQL Server verze 7.0 přinese, jak se zdá, významné novinky co se týká možnosti víc...Microsoft SQL Server 7.0SQL Server verze 7.0 přinese, jak se zdá, významné novinky co se
týká možnosti víceplatformního použití a univerzálního přístupu
k datům, tak i zjednodušené správy a jednoduššího vývoje
aplikací, pokročilé integrace s programy Windows NT, Microsoft
Office a BackOffice. Užitečná je podpora datových skladů a
množství nástrojů k analýze dat.

Cílem firmy Microsoft je vytvoření jednotného prostředí určeného
ke správě dat a vývoji podnikových aplikací na co největším
počtu platforem a dále celkové zjednodušení práce s daty. SQL
Server 7.0 je kromě Windows NT určen i pro platformu Windows
95/98, a lze jej tedy použití na širokém rozpětí výpočetní
techniky od notebooků přes osobní počítače až po
šestnáctiprocesorové servery a clustery. Pro přístup k datovým
údajům je zavedena technologie OLE DB (na rozdíl od rozhraní
ODBC zajišťuje přístup k datům uloženým i v nerelačních
souborech), díky které lze používat distribuované a heterogenní
dotazy, K rozšířění by měla přispět i podpora paralelního
vykonávání dotazů na víceprocesorových stanicích s možností
ladění za pomoci konfiguračních parametrů. Paralelní zpracování
nachází uplatní u některých dalších úloh, jako je zálohování a
obnova databází či simultánní indexace. V neposlední řadě SQL
Server přináší řadu nových analytických nástrojů, sloužících
především k vytváření aplikací OLAP a podpoře rozhodování.

Zjednodušení práce s programem

Microsoft zavádí jednotné prostředí určené ke správě programů
BackOffice - Microsoft Management Console, pro SQL Server je jím
Enterprise Manager. Prostředí tohoto programu je tvořeno řádkem
nabídek a panelem s ikonami, a hlavní okno je vertikálně
rozděleno na dvě části a umožňuje použití grafických nástrojů a
podpory techniky drag and drop. Enterprise Manager slouží
k vytváření a správě databází a jejich objektů, účtů, uživatelů a
pracovních skupin, transakčním logem, dotazy na data,
zálohováním či obnovou databáze, replikací apod. Vylepšeny jsou
možnosti importu a exportu, funkce zálohování a obnovy databází
(i inkrementální), a podporován je i Microsoft Tape Format.
K dispozici je cca 25 nových průvodců, např. pro práci s
databázovými údaji webovských stránek, či možnosti indexování
v rozsáhlých textových polích. Základním prostředkem pro práci
s daty v HTML stránkách je Web Assistant, který v jednotlivých
oknech umožní určit data, jež mají být prezentována, nastavit
automatizaci jejich správy a zvolit parametry formátu stránky.
Lze omezit výsledný počet řádků zobrazovaných dat, umožněn je i
import údajů tabulky z html stránky do tabulky SQL Serveru.
Pokročilé prvky přináší modul Query Analyzer, který umožňuje
používat barevnou syntaxi, zobrazit výsledná data v tabulce,
volbu indexů, analýzu dotazu s doporučením optimalizace indexů.
SQL Server Profiler monitoruje zatížení serveru, vykonávání
transakcí, uložených procedur, spuštěných dotazů apod. Pro
vyladění indexace je určen Index Tuning Wizard. Úkolem programu
SQL Server Agent je správa úloh, replikací, poplachů a operátorů
a celkový monitoring databáze. Zadávání dotazů uživatelem
v aplikacích by měla zjednodušit technologie Microsoft English
Query (pouze v anglickém jazyce), kdy uživatel zadává dotazy v
"přirozeném" jazyce, např. "Kolik bylo v lednu zrušených smluv?"

Zlepšená výkonnost a další nové možnosti

Jedním ze základních prvků vedoucích ke zlepšené výkonnosti je
dynamická správa operační paměti (Auto Memory) a fyzického
prostoru na pevných discích (pomocí programu Auto Statistics
dochází automaticky ke zvětšování či zmenšování prostoru
vymezeného databázi). T - SQL obsahuje několik nových příkazů
( ALTER ..., rozšířen byl příkaz SELECT o možnost TOP n či
PERCENT n a funkce SUBSTRING dovoluje vyhledávat v rozsáhlých
textových polích), nyní je možno používat více triggerů ke
stejné události či volat je rekurzivně. Protože SQL Server
zavadí nové datové typy nchar , nvarchar , ntext , které podporují
kódování Unicode, odpadají problémy s používáním vícejazyčných
údajů v databázi. Novým datovým typem je i uniqueidentifier ,
který poskytuje globální jedinečný identifikátor. K zajištění
lepší bezpečnosti je vylepšena integrace s bezpečnostním modelem
Windows NT. SQL Server v nové verzi poskytuje zamykání dat na
úrovni řádků a automaticky určí (Dynamic Locking), zda je
efektivnější zamykání na úrovni databáze, tabulek, stránek či
řádků. V oblasti replikací (vytváření a správa přímo z prostředí
SQL Serveru) přibyly nové funkce, podporována je i
skriptovatelnost všech objektů.

Datové sklady (Data Warehousing)

SQL Server nabízí sadu nástrojů OLAP (Online Analytical
Processing) umožňujících efektivní databázový marketing a
podporu rozhodování. Aby pracovníci managementu mohli účině
používat informace obsažené v databázích, je třeba mít údaje (i
z heterogenních zdrojů) dobře připravené - a k tomu slouží datové
sklady. K zajištění automatického přenosu, transformaci a
synchronizaci dat je určen Data Transformation Services.
Vylepšení doznala výkonnost při zpracování dotazů, práce
s mezipamětí; multidimenzionální data lze uložit i na straně
klienta, čímž je podporováno jejich mobilní použití.
Architekturu OLAP, která poskytuje nástroje k rychlé a efektivní
analýze metadat, Microsoft nazývá Plato.

Integrace SQL Serveru a MS Office 2000

Připravovaná integrace SQL Serveru a programů Office 2000 se
týká zejména programů Access a Excel. Preferovaným formátem již
nebude MDB formát, nýbrž ADP, jehož hlavní výhodou je použití
OLE DB. Dalším prvkem je možnost používání ad hoc analýz, např.
v programu Excel prostřednictvím kontingenční tabulky. Při jejím
použití bude možno použít data uložená na serveru (bez omezení
počtu záznamů), kde proběhne i vlastní výpočet. Dalším je např.
implementace technologií OLE DB a OLAP do tzv. Excel Web
Queries, tedy analýza webovských dat. Integrace programů SQL
Server a MS Office umožňuje snadnější, rychlejší a efektivnější
přístup k podnikovým datům uloženým na serveru a využití
některých prvků aplikací klient/server přímo v programech Office
2000.


Microsoft SQL Server 7.0
+ možnost multiplatformního použití
+ zjednodušená administrace
+ analytické nástroje

K recenzi poskytla firma:

Microsoft, s.r.o.
Novodvorská 1010, Praha 4Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.