Tobit FaxWare 4.0

Archiv | 01.12.97

Faxový server pro sítě Novell NetWare Lokální počítačové sítě přinášejí svým uživatelům řadu výho...Faxový server pro sítě Novell NetWareLokální počítačové sítě přinášejí svým uživatelům řadu výhod. Jednou z těch nejvýznamnějších je možnost sdílet prostředky, které jsou v ní instalovány. Vedle základních služeb, jako je sdílení souborů a sdílení tiskáren, se v poslední době stále více uplatňuje i sdílení dalších prostředků. Jsou to například komunikační zařízení, jejichž prostřednictvím mohou uživatelé sítě komunikovat s okolím, přenášet na dálku soubory, přistupovat na Internet apod. Do této oblasti patří i zde zmiňovaný prostředek FaxWare firmy Tobit, který uživatelům sítí Novell NetWare umožňuje sdílet příslušné síťové prostředky pro faxování.

FaxWare je programový systém, jehož prostřednictvím lze v sítích Novell NetWare realizovat faxový server. Díky němu mohou uživatelé těchto sítí používat k odesílání a přijímání faxů nikoli klasické faxové přístroje, ale přímo svoje pracovní stanice.
Taková situace je pak z řady hledisek výhodná. Dochází například k ekonomickým úsporám, protože odpadá potřeba mít v organizaci množství zmíněných faxových přístrojů. Významně se zvyšuje i kvalitativní úroveň zpracování faxů, a to díky množství nabízených vyspělých funkcí, například možnosti automatického rozesílání faxů, evidence odeslaných i přijatých faxů apod. V neposlední řadě se šetří i čas pracovníků tím, že nemusí kvůli odeslání každého faxu opouštět svoje pracovní místo.

Faxový server

Faxový server se vytváří na běžném NetWare serveru. Vybraný server je třeba pouze vybavit příslušným komunikačním zařízením, například modemem, přes který se připojí k telefonní síti, v níž jsou faxy přenášeny. Dále je třeba na tento server vygenerovat zmiňovaný FaxWare. Uživatelé sítě, kteří se k takovému serveru v síti přihlásí a mají přidělena příslušná práva, pak mohou využívat služby poskytované tímto prostředkem.
FaxWare je v podstatě aplikace typu klient-server. Na serveru pracují v prostředí systému NetWare jeho NLM moduly, které realizují vlastní faxové
služby a obsluhují komunikační linky. Na pracovních stanicích si pak uživatelé spouštějí klientské aplikace, jejichž prostřednictvím faxový server využívají, to znamená odesílají své dokumenty, prohlížejí došlé faxy apod.
Jako sdílené komunikační prostředky instalované na faxovém serveru lze použít externí faxmodemy, interní faxmodemové adaptéry a adaptéry pro sítě ISDN. Na jeden server lze instalovat současně více těchto zařízení, přičemž množství jimi realizovaných komunikačních linek závisí na zakoupené licenci - maximálně to může být 64 linek. Je jistě zřejmé, že pro běžné situace je to počet více než dostatečný.

Instalace FaxWare

FaxWare lze instalovat na servery se systémem NetWare 3.11 a vyšším. Instalační sada obsahuje 6 disket formátu 3,5". Instalace se provádí obvyklým způsobem z pracovní stanice sítě a spočívá v zadání základních parametrů a automatickém kopírování příslušných souborů z disket instalační sady do příslušného adresáře na faxovém serveru. Do jednotlivých podadresářů zmíněného adresáře jsou tak uloženy NLM moduly systému FaxWare, jeho klientské aplikace, databáze systémových informací, pomocné utility a drivery použitých komunikačních prostředků. Později, v době činnosti faxového serveru, jsou zde uchovávány i odesílané a přijaté faxy.
Po instalaci, která je vcelku jednoduchá, se faxový server spouští příkazem FAXWARE. Na serveru pak přibude další obrazovka, jejímž prostřednictvím lze daný server konfigurovat, monitorovat a ovládat.
V rámci konfigurace, jíž se uvádí faxový server do požadovaného stavu, lze definovat uživatele, kteří budou tento systém používat, faxové fronty, soubory pro záznam informací o odeslaných a přijatých faxech, soubory pro záznam chyb atd.
FaxWare lze efektivně využívat v malých, středních i velkých sítích. Přispívá k tomu především použitý systém licencí. Licence jsou totiž vztahovány jednak na uživatele, jednak na komunikační linky. Minimální konfigurace je 5 uživatelů a 1 komunikační linka. Tento stav pak lze kdykoli rozšiřovat dokupováním dalších licencí s krokem 5 uživatelů nebo 1 linka až po stovky uživatelů a 64 linek.

Odesílání faxů

Jakmile je faxový server nakonfigurován a v chodu, mohou uživatelé v síti, kteří to mají povoleno, odesílat a přijímat své faxy. Odesílání faxů umožňuje FaxWare provádět třemi základními způsoby, jež jsou v dokumentaci nazývány Queue Services, FileFax Services a API Services.
Použití faxového serveru prvním ze zmíněných způsobů připomíná práci se serverem tiskovým. To znamená, že odfaxování dokumentu vytvořeného příslušnou aplikací (např. textovým editorem) se provádí obdobně, jako když se daný dokument tiskne. Pouze se v tomto případě neposílá do tiskové fronty, ale do fronty faxové. V rámci tohoto způsobu práce je třeba definovat při konfiguraci faxového serveru odpovídající faxové fronty, přičemž k přesměrování výstupu z aplikací do některé z těchto front lze použít například příkaz CAPTURE, což je standardní prostředek systému NetWare.
Odesílání faxů způsobem FileFax Services je ještě jednodušší. V tomto případě totiž ukládají uživatelé odesílané faxy ve formě souborů do definovaného adresáře nacházejícího se na faxovém serveru. Systém FaxWare přitom tento adresář neustále prohlíží a vložené faxové soubory okamžitě odesílá jejich adresátům.
V případě třetího ze zmíněných způsobů (API Services) se jedná o odesílání faxů prostřednictvím klientských aplikací systému FaxWare. K dispozici je konkrétně pro prostředí operačního systému DOS aplikace FWDOS a pro Windows aplikace FWWIN. Uživatelé je mohou spouštět z příslušných sdílených podadresářů faxového serveru nebo jim mohou být zkopírovány na lokální disky jejich pracovních stanic. I tento způsob, stejně jako předchozí, využívá prohlížený adresář s odesílanými faxy.
Odesílané faxy mohou být obecně vytvářeny ve formě jediného dokumentu nebo mohou být "poskládány" z různých samostatných částí, například z hlavičky, textu, tabulky, obrázku a podpisu. Jejich adresát se zadává buď v odpovědi na příslušný dotaz, nebo speciálním příkazem uloženým přímo v odesílaném dokumentu. ozesílání faxů lze i automatizovat, což je výhodné především při velkých množstvích faxů zasílaných na různá čísla nebo v případě jednoho dokumentu odesílaného mnoha různým adresátům. Po odeslání z pracovní stanice je fax dále zpracováván (např. převeden na příslušný grafický formát) na serveru, takže pracovní stanice již nejsou nadále zatěžovány.

Přijímání faxů

Použití systému FaxWare v síti přináší oproti klasickým faxovým přístrojům výhody i při přijímání faxů. Faxový server je v činnosti, stejně jako server sítě, na němž je realizován, obvykle neustále. Faxy tedy mohou být přijímány kdykoli bez ohledu na to, zda jsou spuštěny pracovní stanice adresátů faxů či nikoli, ti mohou faxy převzít kdykoli později. Faxový server také nevyžaduje dodatečné činnosti, jako je například doplňování papíru apod.
Přijaté faxy lze předávat zadaným adresátům, distribuovat dalším uživatelům sítě nebo opět ven ze sítě, prohlížet je na obrazovce, tisknout, archivovat je a pochopitelně i rušit. Zmíněné předávání faxů adresátům přitom nemusí být prováděno manuálně, ale lze je realizovat i automaticky.
Adresáta přijatého faxu lze rozpoznávat například podle telefonního čísla, z něhož byl fax odeslán, nebo využitím doprovodných číslic zadaných při odesílání faxu v rámci telefonního čísla adresáta (toto platí jen pro tónové volby).

Další nabízené služby

Systém FaxWare poskytuje uživatelům sítě mimo již zmíněných možností odesílat a přijímat faxy i řadu dalších příjemných a potřebných služeb. V rámci klientských aplikací obsahuje například prostředek určený k prohlížení odesílaných a přijatých faxů. Ten kromě prostého prohlížení umožňuje použít též funkce zvětšování, zmenšování, otáčení a dokonce i editace, takže lze například v přijatém faxu smazat důvěrné informace, a až potom jej poskytnout dalším uživatelům.
Další nabízenou službou jsou telefonní seznamy. Ve zmiňovaném prostředí lze vytvářet osobní a skupinové seznamy adresátů faxů s jejich faxovými čísly, adresami a dalšími užitečnými informacemi. Vzhledem k tomu, že tyto seznamy jsou uloženy na faxovém serveru, mají je uživatelé dostupné z kterékoli pracovní stanice sítě.
Významným prostředkem jsou i speciální uživatelské příkazy pro FaxWare, které lze uvádět kdekoli v textové části odesílaných dokumentů. Jejich pomocí lze například zadat telefonní číslo, na něž má být daný fax odeslán, je možné jejich prostřednictvím vložit do odesílaného dokumentu samostatně existující obrázek, definovat prioritu faxu apod. Systém tyto příkazy rozpoznává na základě povinných úvodních znaků @@.
FaxWare obsahuje pochopitelně i prostředky pro monitorování stavu faxů uložených na serveru a jejich správu, pro evidenci odeslaných i neodeslaných faxů a souvisejících událostí. Umožňuje též definovat dobu, po kterou jsou příchozí a odchozí faxy na faxovém serveru udržovány, přičemž automatické rušení starých faxů se s výhodou provádí v noci, to znamená v době minimálního provozu.

FaxWise

Systém FaxWare má v současné době i blízkého příbuzného, který nese jméno FaxWise. Tento produkt se skládá ze speciální verze systému FaxWare 4 a prostředku Tobit MailGate. I on je určen k použití v sítích Novell NetWare, ovšem jako rozšiřující prostředek pro systém Novell GroupWise 4.1 a 5.
FaxWise umožňuje zpracovávat faxy výše popsaným způsobem přímo klientům systému GroupWise. Podmínkou jeho činnosti je systém GroupWise instalovaný v síti tak, aby umožňoval uživatelům výměnu elektronické pošty s Internetem. Rozhraní pro GroupWise, které je integrální součástí produktu FaxWise, umožňuje využívat služby systému GroupWise i pro zpracování faxů, to znamená pro jejich odesílání, distribuci přijatých faxů apod.

Závěr

V současné době již značné množství organizací používá pro podporu svých činností výpočetní techniku ve formě počítačových sítí, přičemž ve značném
procentu případů se jedná o sítě Novell NetWare. Pokud je taková síť v organizaci již provozována, je účelné v ní používat všechny služby, které je schopna poskytovat, a neřešit je jiným, zpravidla nákladnějším a složitějším způsobem. Uvedená zásada se již v současné době dá aplikovat, jak je zřejmé z tohoto článku, i na odesílání a přijímání faxů.
FaxWare lze závěrem charakterizovat jako stabilní a vysoce výkonný systém, disponující bohatými funkcemi a schopností komunikovat se svojí obsluhou anglicky, německy nebo francouzsky. Má skromné nároky na hardware samotného faxového serveru i pracovních stanic uživatelů, rozsáhlou podporu různých typů komunikačních adaptérů, je dodáván s kvalitní dokumentací a příjemný je i uplatňovaný systém licencí.
Popisovaný produkt nemá na našem trhu příliš mnoho konkurentů, k těm běžně známým patří zatím pouze FAXserve od firmy Cheyenne. Takže samotný FaxWare i stručně zmiňovaný FaxWise představují významné představitele této rodiny.

___________________
Slovníček pojmů

Aplikace typu klient-server - aplikace tvořená dvěma základními součástmi:
jedna je zpravidla určena pro komunikaci s uživatelem (klient) a druhá
realizuje poskytované služby (server).
Fax - kopie dokumentu určená k reprodukci na vzdáleném místě, přenášená
elektronicky například přes telefonní síť.
Novell GroupWise - programový systém firmy Novell určený pro podporu
činnosti pracovních skupin v síti. Obsahuje například elektronickou poštu,
osobní kalendáře, plánování schůzek, řízení úkolů a předávání oběžníků.
Sdílení prostředků sítě - využívání prostředků instalovaných v síti více
uživateli.
___________________
Pro vaši firmuProgramový systém FaxWare umožňuje realizovat v sítích Novell NetWare faxový server. Díky němu mohou uživatelé těchto sítí používat k odesílání a přijímání faxů nikoli klasické faxové přístroje, ale přímo svoje pracovní stanice. Takové řešení pak přináší řadu výhod. Jsou to především ekonomické úspory při pořizování systému, zvýšení kvalitativní úrovně zpracování faxů v organizaci a šetření pracovního času uživatelů. Pro sítě, v nichž je instalován systém GroupWise, je určen odvozený produkt označovaný jako FaxWise.

Tobit FaxWare 4

+ množství a úroveň nabízených funkcí
+ nevelké nároky na hardware
+ kvalitní dokumentace

Producent: Tobit Software GmbH
K recenzi poskytla firma: (doplním později při korektuře)
Cena: (-"-)Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.