SQL: Příručka programátora

Archiv | 01.03.02

Přestože programovací, či spíše dotazovací databázový jazyk SQL patří bezesporuk nejrozšířenějším prostředkům současné tvorby aplikací všeho druhu, kvalitní publikaci aby zá...

Přestože programovací, či spíše dotazovací databázový jazyk SQL patří bezesporu
k nejrozšířenějším prostředkům současné tvorby aplikací všeho druhu, kvalitní
publikaci aby zájemce na našem trhu pohledal. Kromě referenční příručky či
titulů, vztahujících se ke konkrétním implementacím relačních databází,
srovnatelná učebnice zřejmě neexistovala, takže již z tohoto pohledu je tato
kniha určitě přínosem.

Hlavním rysem autorovy koncepce je snaha o zachování nezávislosti výkladu na
platformě. Máte možnost naučit se skutečným základům SQL bez ohledu na to,
zdali při tom budete dotazovat databázi Oracle či MySQL. Přestože byl autor
samozřejmě při předvedení příkladů nucen použít jednu z reálných technologií,
ukáže vám i další možnosti, abyste získali orientaci.

Výklad je určen i pro opravdové začátečníky v probírané problematice. V první
části knihy (7 kapitol) je totiž velmi důkladně pojednáno o základních úkonech,
jako jsou jednoduché vkládání dat, základní dotazy, mazání, obnovování a
vytváření tabulek či vytváření samotné databáze. V druhé části přijdou na řadu
náročnější postupy seznámíte se s operátory, použitím funkcí, dále postoupíte k
poddotazům a pohledům, a autor pokračuje přes uložené procedury a použití
parametrů k tzv. unionům.

Velmi sympatická je koncepce výkladu. Každá kapitola má pevně danou strukturu,
jež kromě vysvětlení látky a četných příkladů obsahuje několik typů
procvičování znalostí, takže zájemce je nucen aktivně ověřovat svůj studijní
pokrok, a případně si kapitoly opakovat před postupem ke složitější látce.
Dalším zajímavým prvkem je průběžně realizovaný ukázkový projekt, do nějž autor
postupně přidává funkcionalitu v souladu s čtenářovými pokroky.

Považuji knihu za zdařilou a rozhodně ji doporučuji všem zájemcům. Nejen proto,
že na srovnatelnou základní učebnici těžko narazíte, ale též z důvodu, že
výklad je velmi názorný a přiměřeně podrobný.


Autor: Forrest Houlette
Vydavatelství:
SoftPress, Praha, 2001
Počet stran: 382
Doporučená cena: 350 Kč
Routing and Switching. Time of Convergence?

Patrik Malina

Autorka zde představovaného díla patří mezi přední tuzemské odbornice na
problematiku počítačových sítí. Zájemci o tuto oblast ji bezesporu znají jako
tvůrkyni několika českých publikací, a naši čtenáři také jako autorku řady
zasvěcených článků. Věřím, že opravdoví zájemci, pro něž je kniha určena,
nebudou mít problém ani s angličtinou, v níž je napsána.

Zhruba lze říci, že tato novinka představuje úplný přehled současných
technologických východisek při realizaci počítačových sítí, i když samozřejmě
různým tématům byl věnován dosti proměnlivý prostor. V souladu s podtitulem
rozdělila autorka knihu na několik základních částí: první se věnuje základním
pojmům a problematice realizace fyzického propojení uzlů v sítích, a zahrnuje
vše od modelu ISO OSI přes LAN a WAN architektury až k aplikační vrstvě. Druhá
část je věnována v podstatě nejnižší úrovni implementace aktivní síťové logiky
bridgingu, a následuje krok "o úroveň výše" v obsáhlejší části nazvané
switching, zaměřené tradičně na přepínání na druhé vrstvě. Čtvrtý, a
nejobsáhlejší oddíl publikace je věnován routingu, tedy směrování na vrstvě
síťové, a závěrečná část je zaměřena na nejmodernější přístupy ve snaze o
maximalizaci rychlosti přenosu dat.

Jak napovídá rozsah knihy, řada témat je pojednána velmi důkladně, řekl bych že
vyčerpávajícím způsobem. Obzvláště dvě poslední části publikace, jež především
reflektují překotný vývoj poslední doby, jsou zpracovány podrobně. Přesto se
studia této knihy nemusí obávat ani začátečník úvod je zpracován srozumitelně,
a pokud budete dostatečně trpěliví, můžete látku zvládnout. Napomáhá tomu i
nijak zbytečně náročná angličtina a výklad bohatý na obrázky, příklady, tipy a
poznámky. Velmi také oceňuji referenční odkazy na související informační
zdroje. Paní Pužmanová je špičková odbornice, a kvalita knihy tomu jasně
odpovídá.


Autor: Rita Pužmanová
Vydavatelství:
Addison-Wesley, London, 2002
Počet stran: 1008
Doporučená cena: 49,95 USD
(www.aw.com)
Řešené úlohy z Visual Basic .NET

Patrik Malina

Stejně jako v případě starších verzí programovacího jazyka Visual Basic, i
nová, zásadní edice je zpracována nakladatelstvím Kopp v podobě dvou navzájem
se doplňujících publikací. Jednou z nich (mohli jste se o ní dočíst v minulém
čísle) je referenční příručka, druhou pak tato sbírka příkladů, jež má možnosti
nové verze jazyka demonstrovat. Ihned na počátku bych chtěl poznamenat, že
knihy k sobě logicky patří a není od věci je používat souběžně.

Jak sám autor v úvodu upozorňuje a následně dodržuje, přestože nové verze
jazyků platformy .NET jsou především směrovány k tvorbě webových služeb, Visual
Basic je zde prezentován jako nástroj pro tvorbu nezávislých aplikací pro
Windows. Podtitul napovídá, že kniha je vlastně kolekcí důkladně okomentovaných
příkladů, na nichž tvůrce demonstruje základní možnosti a novinky v jazyce.
Zájemce postupně může vytvořit ukázkové aplikace, při jejichž sestavování si
procvičí základní dovednosti, jako jsou práce s formulářem, umisťování
ovládacích prvků, tvorba nabídek v aplikaci, práce se soubory či tvorba
tiskového výstupu. Tyto kapitoly jsou určeny i úplným začátečníkům, neboť
výklad startuje opravdu jednoduchými příklady a také seznámením s vývojářským
prostředím.

V další části knihy přistupuje autor k demonstraci náročnějších technik zájemce
si může vytvořit vlastní knihovny tříd (a přiblížit se "opravdovému" objektově
orientovanému programování, což dříve s Visual Basicem moc dobře nešlo),
sestaví si své ovládací prvky či nadefinuje dceřiné formuláře aplikace. Za
důležité považuji zařazení závěrečných kapitol o zpracování výjimek a práci s
daty pomocí ADO.NET.

Knihu vřele doporučuji začátečníkům, jejichž cílem je rychle vytvářet
jednoduché "okenní" aplikace. Opatřete si ovšem k této sbírce i učebnici.
Doufám také, že autor připraví pokračování, jež zpracují další témata.


Autor: Jan Pokorný
Vydavatelství:
Kopp, České Budějovice, 2001
Počet stran: 205
Doporučená cena: 149 Kč,
volitelně disketa s příklady za 69 Kč
Datové modelování v příkladech

Patrik Malina

Obzory současného programátora, obzvláště pokud se zabývá návrhem a tvorbou
rozsáhlejších "podnikových" aplikací, pochopitelně nemohou být omezeny znalostí
konkrétního programovacího jazyka a vývojového nástroje. Dnes, kdy při
realizaci rozsáhlejších projektů dominuje využití objektově-orientovaných metod
návrhu, jsou samozřejmostí postupy, do nichž vás uvede tato kniha.

Publikace svým obsahem a koncepcí do jisté míry vytváření ucelenou kolekci s
dalšími dvěma knihami téhož nakladatelství, o nichž se dočtete někde poblíž
(obě se týkají jazyka UML). Je zaměřena na prvotní (a klíčovou) fázi vývoje
softwaru, kterou je analýza požadavků zákazníka a sestavení modelu budoucího
systému. Jak naznačuje název, autoři nepředpokládají znalost žádného
konkrétního programovacího jazyka, nedemonstrují algoritmy ani nemluví o
databázových tabulkách. Zájemce si vystačí s papírem a tužkou, neboť cílem je
zvládnout abstrakci konkrétních reálných struktur a jejich interpretaci pomocí
zavedeného symbolického jazyka. Autoři se přidržují své "přednáškové"
zkušenosti a rozdělili knihu na šest základních částí. Začínají pojmem obecného
datového diagramu a základními principy modelování, druhá kapitola pak
představuje vzory pro konkrétní objekty a činnosti. Následující čtyři oddíly
pak již vlastně představují rozvíjení a konkrétní použití zavedených šablon
autoři předvádějí nasazení v případě výrobního systému (použity jsou např.
objekty silniční sítě), dále postupují k modelování činností, následují vzory
obchodních aktivit (např. pojišťovnictví) a speciální "firemní" aplikace
(typicky účetnictví). Vše je bohatě doprovázeno příklady.

Kniha je určena pro opravdové zájemce o problematiku analýzy rozsáhlých systémů
a dobře poslouží jako úvod k modelování v jazyce UML. Rozhodně se tematicky
jedná o ojedinělou a specializovanou publikaci.


Autoři: Ďubor Šešera,
Aleš Mičovský, Juraj Červeň
Vydavatelství:
Grada Publishing, Praha, 2001
Počet stran: 151
Doporučená cena: 190 Kč
Základy objektově orientovaného návrhu v UML

Patrik Malina

Tato publikace je již třetím, prozatím nejmladším dílkem od Grady, jež v sobě
zahrnuje tematiku objektově orientovaného návrhu při projektování softwaru a
zároveň úvod do metodiky symbolického zápisu vztahů a vlastností. Od dvou
předchozích knih, o nichž je řeč v okolí tohoto sloupce, se však dle mého soudu
poněkud liší: autor si v tomto případě klade za hlavní úkol naučit čtenáře
objektově orientovanému návrhu, a jazyk UML mu slouží "pouze" jako jeden z
vhodných prostředků. Těžištěm jeho výkladu je vysvětlení principů objektově-
orientovaného programování a seznámení s úskalími, na něž můžete narazit.
Váháte-li, zda je kniha pro vás, zkuste v knihkupectví letmo projít kapitolu
"Úvodní slovo", v níž sám autor formou výstižných otázek a odpovědí řeší tento
problém.

Celý text je rozdělen na tři základní části. Úvod je věnován zcela základnímu
seznámení s pojmy a principy OOP a jedna z kapitol také obsahuje historický
přehled použití "objektového pohledu na věc". Ve druhé části se autor chápe
nástroje a podrobně vykládá základy jazyka UML, jehož prostřednictvím
reprezentuje dříve zavedené pojmy. Čtenář se tak seznamuje s vyjádřením tříd,
interakcí objektů, znázorněním stavů či např. zpracováním grafického
uživatelského rozhraní. Poté již jde opravdu do tuhého a třetí, již dosti
náročná část knihy, popisuje samotné principy objektově orientovaného návrhu.
Tento oddíl zahrnuje zhruba polovinu rozsahu publikace (osm kapitol) a je
opravdu poměrně obtížný. Dle mého názoru je nezbytné, aby se zájemce této části
věnoval opravdu intenzivně a kontinuálně.

Autor podává složitou látku neuvěřitelně přístupnou formou a zároveň šikovně
udržuje čtenářovu pozornost. Právě trpělivost a vytrvalost budete potřebovat
při studiu této dobré, ale náročné učebnice.


Autor: Meilir Page-Jones
Vydavatelství:
Grada Publishing, Praha, 2001
Počet stran: 367
Doporučená cena: 369 Kč
Myslíme v jazyku UML

Patrik Malina

Zde představovaná kniha byla nakladatelem zařazena do série "Knihovna
programátora myslíme v jazyce." mezi velmi dobré tituly Bruce Eckela o Javě a
C++, což může vypadat trochu nepatřičně. Java, a především C++ jsou považovány
za "seriózní" nástroje pro tvorbu reálných aplikací, kdežto jazyk UML je dle
představ řady programátorů spíše "na hraní". Avšak velká popularita objektově
orientovaného programování a možnosti moderních vývojových nástrojů dávají za
pravdu autorovi, jenž se vás pokusí do tajů a využití tohoto modelovacího
nástroje zasvětit. Ještě bych rád doplnil, že publikaci dobře doplňuje jiná,
zmíněná rovněž v tomto čísle (Datové modelování v příkladech).

Autor sestavil klasickou učebnici veškerá látka je rozdělena do přibližně
stejně obsáhlých lekcí, jejichž obtížnost sice průběžně stoupá, avšak časová
náročnost při soustavném studiu zůstává zhruba stejná. Zpracování problematiky
je určeno naprosto všem zájemcům od úplných začátečníků po zkušenější analytiky
ti první budou postupovat pečlivě již od začátku, ti druzí mohou několik
kapitol považovat za opakování. Autor začíná od nejzákladnějších pohnutek,
vedoucích k použití OOP, a pokračuje přes nejjednodušší formy zápisu objektů a
vztahů k pokročilejším tématům. Jednotlivé lekce si zachovávají přesný řád
najdete v nich nejen stručný úvod a hlavní výklad, ale také shrnutí, otázky a
odpovědi, praktický seminář či zkušební test. Z vlastní zkušenosti doporučuji
nešidit autorem takto navržený studijní postup, a to ani v úvodních, zdánlivě
primitivních kapitolách. Mé doporučení zní: nespěchejte, hodně si kreslete
(stačí tužka a papír) a poctivě řešte úlohy. Jen tak totiž doceníte vysokou
užitnou hodnotu textu, jejž autor připravil.

Díky specifickému strukturování považuji knihu za ideální studijní materiál k
přípravě přednášek či kursů, a to jak pro pedagogy, tak žáky. Samouk bude muset
prokázat dosti trpělivosti.


Autor: Joseph Schmuller
Vydavatelství:
Grada Publishing, Praha, 2001
Počet stran: 359
Doporučená cena: 390 KčKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.