Speedware - inovovaná řada produktů

Archiv | 01.12.97

Firma Speedware představila na počátku září v Praze svou inovovanou řadu produktů podporujících řešení manaž...Firma Speedware představila na počátku září v Praze svou
inovovanou řadu produktů podporujících řešení manažerských
aplikací EIS (Executive Information System) a dále zahrnujících
nástroje pro práci s datovými sklady. Produkty pro EIS této
firmy, dosud známé jako Media, si vydobyly na českém trhu již
velmi silnou pozici díky své uživatelské jednoduchosti,
flexibilitě a solidní podpoře ze strany dodavatele.

Nová nebo lépe řečeno inovovaná řada produktů Speedware
zahrnuje novou verzi Media (2.60), novou standardní aplikaci
Media Financials a komplex nástrojů pro práci s datovými sklady
pod označením Esperant. Tento článek uvádí stručnou
charakteristiku hlavních principů a možností zejména základního
produktu Media, všímá si některých jeho nových prvků a nakonec
přináší vymezení podstatných vlastností nového prostředku pro
práci s datovými sklady Esperant.

1. Media - základní principy

Media je postavena na těchto základních komponentách:

- editoru slovníku dat Media M , který umožňuje definovat
multidimenzionální datový prostor, tzn. jednotlivé ekonomické
proměnné, dimenze (v terminologii Media Kategorie), prvky
kategorií a jejich hierarchii. Pomocí slovníku se definují i
příslušné vazby ekonomických proměnných a jim odpovídajících
kategorií. Slovník Media M odpovídá principům tzv. MOLAP, tj.
čistě multidimenzionálního uspořádání dat ve speciálně
organizovaných databázích, resp. souborech,

- editoru slovníku dat Media m+R , který plní prakticky obdobné
funkce jako v předchozím případě. Rozdíl je v tom, že Media m+R
kombinuje uložení dat v multidimenzionálním prostoru na výše
uvedeném principu MOLAP a vedle toho na principech technologie
ROLAP, která umožňuje efektivní přístup přes metadatovou
nadstavbu k datům uloženým uloženými v relačním prostředí. V Media
m+R se tak pro agregovaná data využívá multidimenzionálních
databází (MOLAP), zatímco přístup k detailním informacím se
realizuje na bázi ROLAP do relačních databází,

- zavaděče (Loader) , tj. programu, který umožňuje transformovat
data ze základních databází do definovaného multidimenzionálního
prostoru,

- nástroje pro tvorbu a provoz aplikací (Media) , jenž umožňuje
definovat jednotlivé aplikace (tabulky, grafy apod.) a
zpřístupňovat je koncovému uživateli.

Obvyklý postup realizace úlohy s využitím slovníku Media M je
takový, že na základě analýzy se:

1. definuje multidimenzionální datový prostor, datový slovník,

2. řeší se transformace základních dat do multidimenzionální
prostoru, tj. vytváří se program pro zavaděč, resp. loader,

3. řeší a upravují se jednotlivé aplikace v prostředí Media.===vložený obrázek===

Uvedený postup dokumentuje další schéma:

===speed1.gif===

Obrázek 1: Postup při řešení úlohy v Media

===konec vložení===

Na dalších obrázcích znázorníme výše uvedený postup.

1.1 Definování multidimenzionálního datového prostoru

Definování multidimenzionálního prostoru dokumentujeme
následujícím obrázkem. Určují se zde:

- ekonomické proměnné (1. sloupec na obrázku), např. investice,
kontraktace, prodej, ...

- kategorie (2. sloupec obrázku), např. léta, organizace, rok,
teritoria,...

- prvky kategorií (3. sloupec obrázku), a to v hierarchické
struktuře umožňující agregace dat - viz obrázek 1.2

===vložený obrázek==

===speed2.gif===

Obrázek 2: Hierarchie prvků dimenze (kategorie) "Teritoria"

===konec vložení===

V rámci definování multidimenzionálního datového prostoru se
rovněž přiřazují kategorie a jejich prvky jednotlivým
ekonomickým proměnným. Například kategorie "rok", "teritoria" a
"výrobky" jsou přiřazeny proměnné "prodej" (proměnná je uvedena
v záhlaví okna).

Možnosti definování multidimenzionální databáze v rámci slovníku
jsou podstatně širší, než jsme zde uvedli. Lze definovat výpočty
ukazatelů nad proměnnými, výpočty nad prvky kategorií,
analytická pravidla atd. Na tomto místě jsme se zaměřili pouze
na ty funkce, které pravděpodobně nejlépe demonstrují základní
principy multidimenzionálního datového prostoru.

Při transformacích dat ze základních databází do
multidimenzionálního prostoru pomocí zavaděče (Loaderu) se musí
např. definovat tyto charakteristiky:

- identifikace programu pro transformaci,

- formát (např. oddělovač) a struktura vstupní věty,

- přiřazení hodnot položek odpovídajících kategorií a prvkům
těchto kategorií,

- přiřazení položky vstupní věty ekonomické proměnné v Medii.

Podrobněji se však, s ohledem na vymezený prostor, otázkami
transformace dat zabývat nebudeme.

1.2 Definice a provoz aplikací

Na následujících řádcích nastíníme opět pouze základní principy
řešení aplikací EIS v prostředí Media. Obrázek 3 demonstruje
jedno z možných uspořádání dat na obrazovce, kde jsou analýzy
prodeje z výše uvedeného slovníku rozděleny do 4 oken a
představují základní zobrazení aplikace.

===vložený obrázek===

===speed4.gif===

Obrázek 3: Aplikační panel - analýzy prodeje

===konec vložení===

Princip "drill down" pak dovoluje kliknutím na hodnoty prodeje
za Evropu se dostat na data za jednotlivé státy Evropy a dále
pak do grafického zobrazení vývoje prodeje za jednotlivý stát.

Poslední z dokumentačních příkladů ukazuje způsob definování
jednotlivých datových oken. Pracovní plocha obrazovky je zde
rozdělena do tří základních segmentů:

- segment "Požadavek" určuje obsazení řádků a sloupců tabulky
kategoriemi (v našem případě je ve sloupcích časové období -
kategorie "rok" a v řádcích "teritoria"). Pro ostatní kategorie,
neuvedené ani ve sloupcích, ani v řádcích jsou uvedeny prvky, pro
které hodnoty proměnné prodej v tabulce platí, např. pro
kategorii "Léta" je to prvek Rok_1997, pro kategorii Organizace
prvek Podnik_Celkem,

- segment "Varianty" nabízí kategorie i jejich prvky, z nichž
může uživatel volit a měnit tak zobrazení tabulky,

- v dolním segmentu je pak zobrazeno aktuální nastavení tabulky,
které pak lze umístit do pracovního panelu tak, jak jsme je
viděli na předchozích obrázcích.===pokud bude místo, vložený obr.===

===speed6.gif===

Obrázek 4: Definování okna do aplikace

===konec vložení===

Z příkladu je tak již zřejmé, že díky uložení dat
v multidimenzionální databázi může uživatel pružně měnit
zobrazení dat, výběrem požadovaných kategorií a jejich prvků.

2. Nové prvky v EIS Media

Oproti předchozím verzím EIS Media je třeba upozornit alespoň na
tyto její nové prvky:

- byla doplněna podpora řídkých matic, umožňující minimalizovat
nároky na datový prostor neobsazenými prvky multidimenzionálního
prostoru,

- uživatelský interface je kompatibilní se standardy Windows 95,

- do zpracování grafů byly doplněny standardní statistické
funkce,

- bylo doplněno provázání aplikací Media pomocí OLE ke
standardním produktům, jako Word, Excel.

Na druhé straně však stále zůstává horní limita 16 000 objektů,
která je v některých případech omezujícím faktorem rozsáhlých
aplikací. Podle informací zástupců firmy má být tento problém
vyřešen s příchodem nové 32bitové verze v průběhu podzimu tohoto
roku.

Výrazně novou komponentou uvedené řady produktů je doplnění
standardního aplikačního paketu Media Financials, který pokrývá
potřebné spektrum základních funkcí finančních analýz. Speedware
tak právě reaguje na minulou slabinu svých produktů, kdy
zákazníkům nabízel vývojové a provozní prostředí bez
standardních aplikací.

3. Esperant

Poslední část tohoto příspěvku je věnována produktu, který
dotváří uvedenou řadu, a to souboru nástrojů pro tzv. aplikační
vrstvu řešení datových skladů - systému Esperant. Na tomto místě
uvádíme pouze jeho hlavní charakteristiky.

Esperant je především dotazovací a prezentační systém, který
pracuje nad různými relačními databázovými systémy nebo systémy
specializovanými pro datové sklady. To znamená, že může pracovat
jak s produktivními (operativními) databázemi, tak databázemi
datového skladu.

Prezentační část Esperantu tvoří tzv. Manažerský panel
Esperantu, z něhož je možné spouštět jednotlivé aplikace, a to
jako parametrické dotazy a jim odpovídající výstupy v Dotazovacím
systému Esperantu. Tvorba dotazů se realizuje ve strukturovaném
jazyce Esperant pomocí tzv. průvodců. Dotaz v tomto prostředí
odstiňuje syntaxi a sémantiku jazyka SQL i relační struktury
aplikované databáze. Dotaz v jazyce Esperant se pak překládá
pomocí vlastní technologie SQL Expert a pak je vykonáván
databázovým serverem.

Struktura relačních databází je pro uživatele překrývána
konceptuálním Datovým pohledem a k tomu se potřebné informace
zajišťují v Administračním systému Esperantu. Ten poskytuje
administrátorům různé grafické možnosti pro načtení relační
struktury příslušné databáze. Data jsou uložena ve zvoleném
relačním databázovém prostředí, jejich struktura může být
libovolná.

Esperant tak představuje novou a velmi perspektivní součást
nástrojů pro práci s datovými sklady, které se obecně ukazují
jako jedna z velmi progresivních technologií a úloh v celé
architektuře informačních systémů. To dokazují nejrůznější
zahraniční analýzy, a to i přesto, že v současné době stojíme
spíše na počátku jejich rozvoje.Na závěr lze konstatovat, že Speedware svojí novou řadou
produktů směřuje nejen k udržení svých pozic na českém trhu, ale
i jejich dalšímu posílení, a to již nejen na úrovni
technologické, ale i aplikační.

Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.