PDF a PostScript 3 - publikační formát budoucnosti

Archiv | 01.09.98

Pojem bezpapírové kanceláře je starý více než dvacet let, přesto se tohoto vysněného ideálu dosud nepodařilo p...Pojem bezpapírové kanceláře je starý více než dvacet let, přesto
se tohoto vysněného ideálu dosud nepodařilo plně dosáhnout.
Pokrok posledních let, osobní počítače, Internet a přenositelné
soubory ovšem dávají šanci, že kancelář bez papírů se přece jen
stane realitou a ne noční můrou uživatelů počítačů. Pomoci by k
tomu měl také nástup standardu PDF pro přenositelné dokumenty.

Elektronické publikování

Práce s dokumenty pouze v elektronické podobě dosud přinášela
často větší problémy než používání jejich papírové obdoby. Za
vším stojí nekompatibilita souborových formátů, a to nejen mezi
počítačovými platformami, ale i v rámci téhož operačního systému
mezi různými aplikacemi.

Otázkou je, jak vyřešit elektronické předávání dokumentů tak,
aby je všichni byli schopni minimálně číst a tisknout a v lepším
případě také upravovat. V rámci jedné firmy se to může řešit
orientací na stejnou aplikaci, ale těžko můžete nutit zákazníka,
aby si kvůli komunikaci s vámi kupovat právě vámi zvolený
program nebo dokonce počítač. Často se situace řeší tak, že se
všichni shodnou na jednom formátu a v něm si potom dokumenty
předávají. U nás se takovým univerzálním textovým formátem
nepochybně stal T602, jejž zvládá importovat a exportovat řada
aplikací.

Co ale dělat v případě, že je potřeba předávat nejen obsah ale
také formu, tj. formátování textu, rozmístění na stránce,
kombinaci s obrázky apod.? Všechny tyto náležitosti totiž musí
mít dokument, který chcete předat k tisku nebo třeba
elektronicky zaslat na konferenci či do časopisu.

PostScript

Standardem pro předávání dokumentů se stal jazyk pro popis
stránky PostScript od Adobe Systems. Jeho základní výhodou je
platformní nezávislost a plná přenositelnost. Postscriptové
soubory je možné vytvářet na každém počítači, lze je zasílat
elektronickou poštou, zobrazovat na monitoru počítače pomocí
programů jako je GhostScript a samozřejmě také tisknout. Ať už
postscriptový soubor zobrazíte nebo vytisknete kdekoliv,
dostanete stejný vzhled stránky.

PostScript má ovšem své mouchy. Ve své podstatě se jedná o
programovací jazyk, což s sebou přináší nevýhody typické pro
programy, včetně možnosti výskytu chyb. Při zobrazování
postscriptového souboru se vlastně postupně provádí předepsaný
program, takže zobrazení stránky závisí na všech předchozích
krocích. Pokud se v nich vyskytne chyba (například přetečení
zásobníku z nedostatku paměti) danou stránku nezobrazíte.

Postscriptové dokumenty jsou běžné textové dokumenty obsahující
příslušný program pro vykreslení stránky, není zde tedy žádná
vestavěná komprese. Jednou vytvořený postscriptový soubor také
nelze jednoduše upravovat, pokud nemáte chuť do programu
zasahovat. Oprava se prostě musí provést v originálním dokumentu
a postscriptový soubor se generuje celý znova.

Z popsaných důvodů přestávají schopnosti PostScriptu Level 2
stačit a začíná nastupovat nový přenositelný standard, původně
určený pro elektronické publikace. Řeč je o PDF, přenositelném
formátu dokumentů, který odstraňuje zmíněné nevýhody při
zachování pozitiv PostScriptu.

Portable Document Format (PDF)

PDF, neboli v plném znění Portable Document Format, pochází ze
stejných dílen jako PostScript. Tento formát přivedla na svět
společnost Adobe Systems a dnes patří k nejrozšířenějším
standardům elektronických publikací.

PDF soubor, na rozdíl od tradičního PostScriptu,
představuje databázi objektů umístěných na stránkách. Formát je
to velice kompaktní, v rámci jednoho souboru obsahuje všechna
potřebná písma, obrázky i vektorové objekty. Navíc je díky
algoritmům komprese ZIP, LZW a JPEG velikost souborů zpravidla
znatelně menší než u PostScriptu. Dokumenty lze také chránit
heslem proti zneužití.

Jednou z největších výhod PDF je jeho nezávislost na
zařízeních a médiích. Soubory můžete pořizovat snad na každém
počítači použitím své oblíbené aplikace. PDF dokumenty lze
umisťovat na CD-ROM nebo šířit prostřednictvím Internetu. Pomocí
volně šiřitelného programu Acrobat Reader je potom možné PDF
dokumenty kdekoliv zobrazit a vytisknout na tiskárně.

PDF vítězí jako formát pro elektronickou dokumentaci.
Zobrazuje nejenom přesný lom stránky použitím správných fontů,
ale v dokumentech lze pro snazší orientaci definovat také odkazy
na jiné stránky, soubory, nebo dokonce prostřednictvím URL na
další místa na Internetu. Jeho poslední verze 3.0 umožňuje kromě
práce s textem a obrázky zařazovat na stránky také formulářové
prvky a multimediální data, jako jsou filmy a zvuk.

Často se s PDF setkáme také na Webu, kde se používá v
případě, když je potřeba dodržet přesný vzhled stránky. Pro Web
je nyní formát PDF vůbec lépe přizpůsoben, protože umožňuje
načítat a zobrazovat data postupně; nejprve holý text, dále
fonty, vektorové obrázky a nakonec bitmapy. Navíc PDF soubory se
zobrazují přímo v hlavních webových prohlížečích Netscape
Navigator a Internet Explorer podobně jako klasické webové
stránky, není tedy nutné spouštět další program.

Poslední dobou se PDF začíná prosazovat také v pre-press
studiích, protože jeho popis obsahu stránky umožňuje kvalitní
tisk na libovolném zařízení. Dosud byl tisk (i v PostScriptu)
vlivem různých tiskových ovladačů a popisných souborů závislejší
na konkrétním výstupním zařízení více, než by si uživatelé
přáli. PDF formát přináší jednotné uložení při možnosti tisknout
v nejvyšší možné kvalitě na konkrétním zařízení, ať už se jedná
o laserovou tiskárnu nebo osvitovou jednotku. Výhodou PDF je
také to, že ho lze dále upravovat, což ocení zejména uživatelé,
kteří odesílají své dokumenty pro tisk do specializovaných
studií. Pokud se narazí na chybu, třeba na překlep, je možné ji
opravit "na místě" bez nutnosti vytvářet celý PDF soubor znova.

Díky malé velikosti souborů a další použitelnosti v grafickém
designu je PDF také ideální pro archivování. Zde se s výhodou
využije další vlastnost PDF, a to možnost vyhledávání, která
funguje i v rámci Webu.

Adobe Acrobat

Hovoříme-li o formátu PDF, jedním dechem dodáváme také Adobe
Acrobat. Adobe Acrobat je sada aplikací a nástrojů pro práci se
soubory PDF.

Určitě každému známý je přinejmenším jeden program z této sady,
a to Adobe Acrobat Reader sloužící pro zobrazování PDF souborů.
Tato aplikace je distribuována zcela zdarma a každý si ji může
nahrát z webového serveru firmy Adobe stejně, jako z celé řady
dalších míst na Internetu. Acrobat Reader je dostupný pro řadu
počítačových platforem DOSem počínaje, přes Windows (3.x, 95,
NT) a MacOS až po Unix, a tak každý uživatel jen trochu
rozšířeného počítačového systému může prohlížet PDF soubory.

Práce s Acrobat Readerem je jednoduchá. Je možné
nastavit velikost zobrazení, libovolně se po stránkách pohybovat
dopředu i dozadu, případně používat odkazy na další stránky.
Pokud pracujete s delším strukturovaným dokumentem, je také
možné po straně zobrazit jeho obsah nebo náhledy na stránky.
Uživatelé mohou ze zobrazeného dokumentu kopírovat text i
grafiku pro použití v dalších aplikacích, k dispozici je také
příkaz pro textové vyhledávání. Samozřejmě, že v případě potřeby
lze dokument také vytisknout.

Prohlížení PDF dokumentů je jednou stránkou věci, na straně
druhé stojí jejich tvorba. Ta už zpravidla zcela zdarma není,
záleží na použité aplikaci. Jednoduchý převod postscriptových
souborů na PDF nabízí například volně šiřitelný program
GhostScript (GhostView), zde ovšem nelze nastavit žádné
parametry převodu. Přirozenějším a silnějším nástrojem je proto
Acrobat Distiller , který je součástí komerčního balíku Adobe
Acrobat. Také Distiller se soustředí výhradně na převod
PostScriptu na PDF, tento převod je zde ale pod podstatně větší
kontrolou. Uživatel může zvolit generování souborů ve formátu
PDF pro starší Adobe Acrobat 2.1 nebo novější 3.0, který nabízí
větší úroveň komprese. Je možné nastavit způsob komprese textu,
pérovek i bitmapových obrázků, případně určit menší rozlišení
obrázků pro elektronické dokumenty zobrazované pouze na
monitoru. Zmenšení výsledného PDF souboru lze dosáhnout také
nastavením způsobu zařazování fontů. Je-li například textu v
daném fontu méně než je stanovená úroveň, můžeme místo kompletní
sady fontu zařadit pouze potřebný výběr. Distiller nabízí také
možnost nastavení pre-press parametrů, což jen potvrzuje
univerzálnost PDF pro elektronické publikování i tisk.

Zatím jsme nastínili jedinou možnost vzniku PDF souboru, a to
převod z PostScriptu. Proč ale tisknout dokument nejprve do
PostScriptu, když je k dispozici Adobe PDFWriter . Jedná se o
tiskový ovladač, který tisk přesměrovává na generování PDF
dokumentu podobně, jako postscriptový ovladač může generovat PS
soubory. Z každé aplikace, která pro tisk používá systémové
ovladače, lze ihned generovat PDF soubory. Zatímco Distiller se
hodí pro preciznější převod, PDFWriter nabízí větší pohodlí a
rychlost.

Ještě je tady další možnost tvorby PDF dokumentu, a to pomocí
Acrobat Capture. Adobe Acrobat Capture je jedním z nejnovějších
přírůstků do rodiny Adobe Acrobat, který otevírá cestu z
papírového věku do věku plně elektronických dokumentů. Tento
zásuvný modul pro Acrobat Exchange je totiž schopen konvertovat
naskenované papírové dokumenty do formátu PDF včetně zachování
fontů, formátování stránky (tabulky, vícesloupcový text) i
grafiky. Elektronický výstup tak vypadá stejně jako originál, je
ale možné ho editovat na počítači.

Další program z balíku, Adobe Acrobat Exchange , je vnějším
vzhledem nápadně podobný Acrobat Readeru. Také tato aplikace umí
zobrazovat PDF soubory, přidává k tomu ale editační schopnosti.
Uživatel má možnost upravovat text v načteném souboru, měnit
jeho atributy (písmo, styl a spol.), přidávat poznámky, odkazy
na další místa téhož dokumentu, na jiné dokumenty nebo na Web.
Do dokumentu lze nově vkládat filmy a formulářové prvky.
Exchange také umí importovat obrázky a převádět je do formátu
PDF. Tento program je ideální pro drobné úpravy v PDF
dokumentech a pro přidávání odkazů. Nejlepší možností, jak
připravit základní PDF dokument, je vytvořit ho v některé běžné
aplikaci, tj. textovém editoru nebo DTP programu, a potom v
Exchange provést nezbytné úpravy.

Poslední součástí balíku Adobe Acrobat je Adobe Acrobat Catalog
sloužící pro tvorbu fulltextových indexů sady PDF dokumentů.
Takový index potom umožňuje v dokumentech snadné vyhledávání a
zvláště se uplatní u velkých archívů PDF souborů, kde uživatelé
ocení možnost automatického update indexu po změně souboru.

PostScript 3

Formát PDF, který sám vychází z myšlenek PostScriptu, samozřejmě
PostScript nenahrazuje, ale naopak přináší do jeho světa
oživení. Vždyť PostScript, který byl uveden v roce 1985, se
používá v celé řadě tiskových zařízení a dokonce i pro
zobrazování na monitorech. Jeho nová verze, PostScript 3, toto
obecné použití dále rozšiřuje.

Adobe PostScript 3 (slůvko Level se zde nepoužívá) přenáší
postscriptový standard za hranice jazyka pro popis stránky.
Jedná se o optimalizovaný tiskový systém, který je reakcí na
nové trendy, zvláště na práci v distribuovaných tiskových
prostředích. Uživatelům přináší vyšší kvalitu například v
oblasti barevného tisku (konzistence barev na všech zařízeních,
HiFi barevné separace), o kterém se předpokládá, že do roku 2000
vytlačí tisk černobílý. Rozšířena je také sada písem o fonty
dodávané s hlavními operačními systémy (Windows a MacOS) a
aplikačními balíky (Office)

PostScript 3 plně integruje formát PDF. Pokud tedy
používáte tiskárnu s PostScriptem 3, a takové už na trhu jsou,
můžete tisknout PDF dokumenty přímo, stejně jako se dosud tiskly
postscriptové soubory. PostScript 3 tiskárny jsou také lépe
integrovány do síťového prostředí, je například možné tiskárnu
konfigurovat prostřednictvím webové stránky. PostScript 3 by měl
také nabídnout větší rychlost tisku a menší zdržování počítače,
ze kterého se tiskne. Zajímavou vlastností tiskáren je schopnost
přijmout URL adresu, kde se nachází tisknutý soubor. Tiskárna si
potom soubor sama vyzvedne bez dalšího zatěžování počítače.

Celkově lze výhody PostScriptu 3 shrnout do slov:
kvalita, výkon, kompatibilita a síťovost.

Závěr

Až donedávna platila pro šíření informací strategie "vytiskni a
distribuuj". Nyní nastupuje éra charakterizovaná sloganem
"distribuuj a vytiskni", která snižuje náklady a přináší větší
volnost. Za tímto trendem stojí rozšířené komunikačních
možností, zvláště Internet, a existence přenositelných formátů
dokumentů, jako je PDF. Uživatelé nyní mohou vytvářet dokumenty,
které lze bez obav šířit elektronicky a příjemce je může
zobrazit na svém počítači, ať už se jedná o jakoukoliv
platformu, a vytisknou v kvalitě, kterou mu dovolí tiskárna.Software Adobe Acrobat 3.0 pro test zapůjčila firma Amos
Software s.r.o., Technická 2, Praha 6

Cena: 12 040 Kč

Obrázky :

0) (pdflogo.tif - nic většího jsem bohužel nesehnal)

1) (acrologo.tif)

2) Acrobat Distiller převádí PostScript na PDF (distiler.tif)

3) PDF soubory lze generovat pomocí PDFWriteru (pdfwrite.tif)

4) Volně šiřitelný Acrobat Reader zobrazuje PDF soubory
(reader.tif)

5) PDF dokument lze zobrazit přímo ve webovém prohlížeči
(web.tif)

6) Acrobat Exchange umožňuje editovat PDF dokumenty
(exchange.tif)

Vložené články:

HTML - publikování na Webu

Formátů vhodných pro elektronické publikování je více a největší
pozornost mezi nimi patří zaslouženě HyperText Markup Language
neboli HTML. HTML je jazykem Webu, což je dnes asi
nejdynamičtěji se rozvíjející médium. Jedná se o jazyk značek
popisující obsah stránky, ale už ne tak přesně její vzhled. Do
textu lze zařadit další objekty jako jsou obrázky, ale také
filmy nebo zvukové soubory. Tato další mediální data jsou ovšem
zásadně uložena v samostatných souborech, takže se celkem snadno
může porušit vazba mezi soubory (a při ručním stažení z
Internetu se téměř jistě také poruší). Jednou z nejlepších
vlastností HTML je možnost specifikovat odkazy na další soubory.

Nevýhodou HTML jsou nedostatečné typografické možnosti
(nastavení písma, velikosti, stylu) a nemožnost specifikovat
přesné rozmístění objektů na stránce. Nejnovější verze HTML 4
sice prostřednictvím CSS (Cascading Style Sheets) poskytuje
lepší typografickou kontrolu a možnost přirozenějšího zalomení
stránky, avšak stále záleží na webovém prohlížeči, jak stránku
skutečně zobrazí.

Tvorba HTML souborů je poměrně snadná a může je vytvářet každý,
kdo má textový editor a potřebné znalosti značek HTML (to je
trochu kámen úrazu). K dispozici jsou také vizuální nástroje,
přibližující návrh HTML stránek práci v textovém editoru,
případně převaděče generující HTML soubor z dané aplikace.

HTML dnes nezůstává pouze v rámci Webu, ale prosazuje se
také u elektronické dokumentace dodávané zvláště s produkty
nějak svázanými s Internetem. Zde však má vážnou konkurenci
právě v PDF, který je přece jen běžnější a oproti HTML nabízí
řadu důležitých výhod, jako je přesná reprodukce stránky.

Pět plus pro PDF

1) Nezávislost na počítačové platformě

Formát PDF nabízí absolutní nezávislost na počítačové platformě,
a to jak při přípravě souborů, tak při jejich zobrazování. PDF
soubory je možné prohlížet na nejrozšířenějších počítačových
platformách Windows 95/NT, MacOS i pod Unixem nebo přímo ve
webových prohlížečích.

2) Malé kompaktní soubory

Soubory PDF jsou kompaktní a obsahují vše, co je pro správné
zobrazení nebo vytištění potřeba, tj. text, písma i grafiku, vše
v jediném souboru. Díky použité kompresi ZIP, LZW a JPEG jsou
navíc generované soubory poměrně malé a hodí se proto pro
elektronický přenos po sítích.

3) Vhodný pro elektronické publikování i pre-press

PDF je dnes jediný formát vhodný pro profesionální přípravu
podkladů pro klasický tisk, stejně jako pro návrh elektronických
dokumentů. Dokumenty v PDF zachovávají správné rozmístění
objektů na stránce i jejich podání (např. styly textu a fonty),
mohou obsahovat odkazy a také dostatek informace pro kvalitní
tisk, kde vytlačují méně pružný PostScript.

4) Snadné pořízení a editovatelnost

Dokumenty v PDF lze vytvořit z každé aplikace pomocí speciálního
tiskového ovladače. Je na ně možné převést také soubory
PostScriptu nebo nejnověji papírovou dokumentaci po naskenování.
Jednou z velkých výhod PDF oproti například PostScriptu je potom
zachování editovatelnosti dokumentu.

5) Možnost vyhledávání a archivace

Formát PDF umožňuje v dokumentech vyhledávat a je proto ideální
pro archivaci dokumentů. Z pohledu archivace je také důležitá
možnost jakýkoliv dokument, i tištěný, rychle převést na PDF.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.