Odmejluj to!

Archiv | 01.12.98

Poštovní server pro všechny. RKK e-mail IT! 2.1.1 RKK e-mail IT! je produkt určený pro malé a střední ...
Poštovní server pro všechny.


RKK e-mail IT! 2.1.1RKK e-mail IT! je produkt určený pro malé a střední organizace,
které potřebují snadno zpřístupnit služby Internetu (především
elektronickou poštu) všem zaměstnancům přes jedinou IP adresu
prostřednictvím pevné linky nebo vytáčeným telefonním spojením
(dial-up).

Se stále stoupajícím významem Internetu začíná v oblasti
komunikací převládat přenos informací v elektronické podobě. Mezi
nejefektivnější způsoby výměny zpráv dnes patří zejména
elektronická pošta (e-mail). Její důležitost roste každý den
ruku v ruce se zvyšujícím se počtem uživatelů Internetu. RKK
!e-mail IT! představuje kompletní softwarové řešení, které
zpřístupní elektronickou poštu (a nejen ji) ze všech počítačů
vaší sítě.

Instalace

Instalací produktu RKK e-mail IT! přeměníte během několika minut
libovolný počítač s modemem a Windows 95 nebo Windows NT na
server elektronické pošty. Jako instalační médium slouží CD-ROM,
který obsahuje, kromě vlastní instalace zabírající pouhé 2 MB,
také dokumentaci ve formátu Word, prohlížeč souborů Microsoft
Word Viewer 97, Microsoft Internet Explorer a WWW prezentaci
firmy RKK Informationssysteme, s.r.o. Instalace je, jak se na
správnou aplikaci pro Windows sluší, jednoduchá a bezproblémová
a na disku zabere pouze několik málo MB. Požadované místo na
pevném disku však závisí především na počtu a velikosti
zřízených poštovních schránek. Paměťové nároky programu jsou
velmi nízké, a proto není třeba rozšiřovat operační paměť
počítače. Samozřejmostí je správná konfigurace TCP/IP protokolu
v celé síti a připojení k Internetu komutovanou (dial-up) nebo
pevnou linkou. Zde bych chtěl upozornit na jednu závažnou
skutečnost. První verze Windows 95 měly v implementaci TCP/IP
několik chyb, které Microsoft odstranil až v Service Release 2.
Z těchto důvodů se nedoporučuje používat služeb SOCKS serveru pod
Windows 95 SR1.

RKK e-mail IT! se vzdy nainstaluje jako 30denní demoverze, která
je omezena maximálním počtem 5 uživatelů. Navíc server přidává do
hlavičky každé zprávy odeslané do Internetu text " [sent using
RKK e-mail IT! unregistered version]" . Tuto demoverzi můžete
získat zdarma na WWW stránkách výrobce ( www.rkk.cz ). Pro přechod
na plně funkční produkt musíte zkušební verzi zaregistrovat
k tomu určeným programem, jenž je součástí instalace. Pro
zaregistrování potřebujete znát sériové číslo, počet zakoupených
licencí, vaši poštovní doménu a aktivační klíč.

Aplikace

Součástí systému RKK e-mail IT! jsou, kromě registračního
programu, další 3 samostatné aplikace:

1. Server

představuje nejdůležitější součást celého produktu. Jedná se o
plně 32bitovou aplikaci pracující v prostředí Windows 95/98 nebo
Windows NT (Workstation i Server). V případě Windows NT můžete
komunikační server provozovat také jako službu ( service )
systému. Zvláštností této aplikace je, že nemá žádné okno, které
by umožňovalo komunikaci s uživatelem. Pokud potřebujete získat
informace, zda je komunikační server v chodu, nezbývá nic
jiného, než zkontrolovat seznam spuštěných procesů nebo použít
aplikaci Manager.

RKK e-mail IT! Server se skládá z několika komponent
integrovaných do jednoho vícevláknového (multithread) procesu.
Primární funkcí serveru, jak ostatně název celého produktu
napovídá, je zajištění výměny zpráv elektronické pošty. Vybrat
si můžete ze dvou možností. Pokud máte přidělenu statickou IP
adresu a poštovní doménu, můžete propojit vaši síť s Internetem
prostřednictvím protokolu SMTP. Tento způsob připojení zajistí
přímé doručování zásilek z lokálního serveru do Internetu ( SMTP
klient ) nebo naopak ( SMTP server ). Další možností je využít
podpory protokolu POP3. Součástí RKK !e-mail IT! Serveru je
totiž POP3 klient , který může automaticky stahovat poštu
z jednotlivých POP3 schránek umístěných na libovolném serveru
v Internetu. Takto přenesené zásilky jsou ukládány do lokálních
schránek jednotlivých uživatelů. POP3 server slouží k výměně
zpráv elektronické pošty v rámci firemní sítě. Na klientské
straně může pracovat libovolný poštovní program, podporující
protokol POP3 a SMTP.

Scheduler slouží k navázání spojení s Internetem v předem
stanovených intervalech. K tomu využívá telefonické připojení
systému Windows. Konfigurace se provádí pomocí grafického
plánovače, ve kterém lze pro každý den v týdnu nadefinovat jiné
časové schéma. Tuto funkci nevyužijete, pokud máte trvalé
připojení k Internetu pevnou linkou nebo používáte server pouze
pro lokální komunikaci.

K zabezpečení firemního intranetu můžete využít služeb SOCKS
serveru , jenž plní úlohu jednoduchého firewallu. Navíc
zpřístupňuje Internet všem stanicím lokální počítačové sítě
prostřednictvím jednoho sdíleného modemu. SOCKS pracuje na
úrovni paketů TCP/IP, a na rozdíl od klasického proxy serveru je
nezávislý na použitém komunikačním protokolu. Díky této
protokolové nezávislosti lze SOCKS použít pro mnoho různých
služeb (telnet, ftp, gopher atd.). Součástí je i jednoduchý DNS
server . Řešení nabízené produktem RKK e-mail IT! neobsahuje
funkce klasického proxy-cache-serveru, který přináší navíc
zrychlení přístupu k informacím na Internetu použitím vyrovnávací
paměti (cache). Je třeba si ale uvědomit, že RKK e-mail IT! je
primárně poštovním serverem a služby SOCKS serveru jsou pouze
vítaným doplňkem.

Úkolem další služby ( Dial-on-demand provider ) je nepřetržitě
monitorovat SOCKS spojení a požadavky DNS. Pokud se objeví
požadavek směřující mimo lokální síť, automaticky naváže spojení
s poskytovatelem připojení k Internetu.

Poslední součástí je EMP server , umožňující vzdálenou správu
serveru za použití RKK e-mail IT! Manageru.

RKK e-mail IT! Server muže pracovat v jednom ze tří režimů
v závislosti na tom, zda je vaše firma připojená k Internetu
pomocí modemu, či ne. V případě, že nejste vůbec k Internetu
připojeni, chová se RKK e-mail IT! Server jako obyčejný lokální
mail server založený na standardech TCP/IP. V tomto režimu je
deaktivován scheduler a SMTP klient. Druhou variantou je
připojení prostřednictvím standardní telefonní linky (dial-up),
které využívá všech možností RKK e-mail IT! Serveru. Poslední
možností je použití pevné linky. Tento způsob se do značné míry
podobá předchozí variantě. Jediný rozdíl spočívá v deaktivovaném
scheduleru, protože spojení mezi lokální sítí a Internetem je
trvalé.

2. Manager

je nástroj určený k ovládání RKK e-mail IT! Serveru z libovolného
počítače v síti. Jako komunikační protokol slouží EMP (e-mail
IT! Management Protocol) patřící do rodiny protokolů TCP/IP. Po
spuštění programu se zobrazí okno, ze kterého lze vyčíst některé
důležité údaje - stav spojení, poslední hlášení serveru, čas
příštího spojení, počet zpráv čekajících ve frontě na odeslání
atd. Pokud je Manager aktivní, lze informace o stavu serveru
získat také z barvy ikony ve tvaru obálky, zobrazené v pravé
části hlavního panelu Windows (šedá - odpojen, žlutá - navazuje
spojení, zelená - spojení je aktivní). Privilegovaný uživatel
s příslušnými právy může navíc ukončit práci serveru (shutdown),
přerušit spojení s Internetem, nebo naopak okamžitě navázat
spojení a odeslat poštu do Internetu mimo časový plán.

3. Administrator

vám umožní snadno nastavit téměř všechny parametry RKK e-mail
IT! Serveru. Přístup ke změnám konfigurace poštovního serveru by
měl být vyhrazen pouze vybranému okruhu uživatelů. Proto je
nutné se při spuštění RKK e-mail IT! Administratoru systému
identifikovat uživatelským jménem a heslem. Prostředí aplikace
tvoří 7 karet, jež odpovídají jednotlivým kategoriím
konfiguračních parametrů.

Na kartě Users se definují jednotliví uživatelé včetně jejich
poštovních schránek, hesel a přístupových práv. Navíc zde můžete
určit, který uživatel bude plnit funkci správce pošty. Na tento
účet potom budou zasílány veškeré zprávy určené systémovému účtu
"postmaster".

Záložka Connection slouží k nastavení všech parametrů
souvisejících s připojením k Internetu. Patříte-li mezi šťastné
majitele pevné linky, stačí pouze zaškrtnout příslušnou položku
a všechna ostatní nastavení se deaktivují. V opačném případě je
nutné definovat parametry telefonního spojení. Pokud se
rozhodnete používat funkci automatického vytáčení spojení,
můžete určit interval opakování nebo definovat časový rozvrh
pomocí grafického plánovače.

K nastavení parametrů pro SMTP je určena karta SMTP Mail . Zde se
definuje např. poštovní doména, SMTP servery používané pro
výměnu zpráv mezi Internetem a RKK e-mail IT! Serverem a
maximální velikost jednotlivých zpráv.

Jestliže chcete využít RKK e-mail IT! k automatickému stahování
pošty z POP3 schránek umístěných v Internetu, musíte vyplnit
potřebné údaje na kartě POP3 Download . Zajímavá možnost se
nabízí při nastavování maximální velikosti stahovaných zpráv.
Můžete totiž určit denní dobu s vyššími telefonními poplatky
(např. v ČR od 7 hodin do 19 hod.) a pak jednoduše nastavit 2
limity pro přenášené zprávy - jeden pro denní a druhý pro noční
hodiny. Takto odsunete přenos rozsáhlejších zpráv do nočních
hodin. Pokud je zpráva větší než maximální přípustný limit, bude
na POP3 serveru smazána a odesílatel i příjemce obdrží
upozornění.

Záložka Internet je určena ke konfiguraci integrovaných služeb
DNS serveru a SOCKS firewallu. Navíc zde můžete omezit přístup
k Internetu pouze na vybrané klientské stanice s odpovídající IP
adresou.

Na kartě Security lze zúžit možnost přihlášení k RKK !e-mail IT!
Serveru na určitý omezený rozsah IP adres. Toto nastavení se
vztahuje pouze na klienty používající protokol POP3 a EMP.

RKK e-mail IT! Server ukládá informace o svých aktivitách do 4
protokolových souborů. Množství údajů zapisovaných do těchto
souborů lze ovlivnit prostřednictvím záložky Logs .

Poslední verze RKK e-mail IT! 2.1.1 umožňuje také vytvářet
virtuální adresy neboli aliasy (adresy, které neodpovídají
skutečnému uživateli, ale odkazují na konkrétní poštovní
schránku), automaticky předávat poštu (pošta doručená na určenou
adresu může být automaticky zkopírována nebo přesměrována na
adresu jinou) a vytvářet distribuční seznamy (skupinová adresa -
pokud je zpráva odeslána na tuto adresu, je doručena všem
určeným uživatelům). Bohužel nelze tyto nové vlastnosti
konfigurovat v prostředí RKK e-mail IT! Administratoru. K tomuto
účelu slouží textový soubor ALIASES.DAT, který je třeba ručně
upravit. Formát zápisu sice není složitý, přesto si myslím, že
integrace do administrátorské aplikace by byla vhodnějším
řešením.

Závěr

Přestože RKK e-mail IT! patří mezi méně známé produkty, jedná se
o velmi kvalitní software, vyznačující se především snadnou
implementací do stávající síťové infrastruktury a nízkými
systémovými nároky. Po dobu testování se choval naprosto
korektně, a proto ho mohu s klidným svědomím doporučit všem,
kteří hledají software pro zřízení poštovního serveru.
Koneckonců o kvalitách tohoto produktu svědčí i certifikát
"Designed for Microsoft BackOffice".


Pro vaši informaci

RKK e-mail IT! je díky nabízeným službám a ceně vhodný zejména
pro malé a střední firmy, jež si nemohou dovolit připojení k
Internetu prostřednictvím drahého softwarového a hardwarového
vybavení. Kromě vlastního poštovního serveru s plnou podporou
standardních protokolů SMTP a POP3, získáte také jednoduchý DNS
server a firewall SOCKS zajišťující bezpečnost na úrovni IP
paketů. Navíc můžete s jeho pomocí připojit celou lokální
počítačovou síť na Internet přes jedinou IP adresu
prostřednictvím pevné linky nebo vytáčeným telefonním spojením a
jednoho sdíleného modemu. Díky snadné instalaci a konfiguraci je
vhodný zejména pro organizace, které nemají mezi svými
zaměstnanci specialistu na sítě TCP/IP.

Slovníček pojmů

Domain Name System (DNS) - v sítích TCP/IP se používají dva
druhy adres: číselné IP adresy (např. 192.168.1.1) a symbolické
adresy (např. www.firma.cz). DNS slouží k vzájemným převodům
mezi těmito dvěma formami adres.

Firewall - kombinace hardwarových a softwarových prostředků,
která chrání síť před neautorizovaným a potenciálně nebezpečným
přístupem zvenčí.

Post Office Protocol v.3 (POP3) - protokol sloužící k
vyzvedávání kompletních zpráv z poštovního serveru.

SOCKS - protokol zajišťující TCP/IP provoz přes proxy server.
Zároveň plní úlohu jednoduchého firewallu, protože provádí
kontrolu příchozích i odchozích paketů a skrývá IP adresy
klientů lokální sítě.

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) - protokol používaný v
Internetu pro přenos elektronické pošty mezi servery.

Služby (Services) jsou aplikace běžící pod Windows NT v
chráněném režimu. Většinou vykonávají určitou systémovou funkci.
Nevyžadují interakci uživatele a lze je spustit automaticky při
startu systému nebo kdykoliv ručně.

RKK e-mail IT! 2.1.1

+ snadná instalace a údržba
+ nízké systémové nároky
+ flexibilita poštovního serveru
+ přítomnost firewallu SOCKS
- nelze omezit velikost poštovních schránek
- konfigurace některých vlastností pomocí ALIASES.DAT


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.