Novell Z.E.N. works

Archiv | 01.07.98

Novinka firmy Novell pro snadnou správu pracovních stanic. V poslední době si začíná řada uživatelů uvědomovat...Novinka firmy Novell pro snadnou správu pracovních stanic.

V poslední době si začíná řada uživatelů uvědomovat, že náklady
na výpočetní techniku nejsou tvořeny pouze pořizovací cenou
zařízení. V této souvislosti se často hovoří o celkových
nákladech na vlastnictví (TCO - Total Cost of Ownership). Podle
průzkumů řady nezávislých organizací tvoří výdaje na
administraci počítačových sítí téměř 80% celkových nákladů.
Proto dnes firmy nabízejí různá softwarová nebo hardwarová
řešení, která mají jediný cíl - snížit celkové náklady na
vlastnictví výpočetní techniky. Mezi produkty s tímto zaměřením
patří i novinka firmy Novell - Z.E.N. works.

Z.E.N. works (Zero Effort Networks for Users) je první nástroj
využívající adresářových služeb NDS pro správu pracovních
stanic. Pro usnadnění práce s počítači v prostředí Windows
poskytuje možnost distribuce softwaru a přináší správu
pracovních stanic a možnost jejich vzdálené údržby.

Princip činnosti spočívá ve vytvoření tzv. digitální osoby v
síti. Jedná se v podstatě o uživatelský profil, který obsahuje
síťové zásady pro jednotlivou pracovní stanici a celou síť.
Každý uživatel tak automaticky získává přístup k nástrojům a
informacím, které ke své práci potřebuje. Z.E.N. works využívá
digitální osobu také tím, že uživatelům umožňuje přecházet od
jednoho počítače k druhému a přitom zachovat všechna jejich
uživatelská nastavení. Uživatelé tedy implementací nového
produktu do síťového prostředí získají větší svobodu pohybu.
Naopak administrátor může pěkně sedět v teple své kanceláře a
vše řídit na dálku.

Z.E.N. works vznikly sloučením tří původně samostatných
aplikací: Novell Application Launcheru 2.5, Novell Workstation
Manageru 1.1 a dosud neznámého produktu s kódovým označením NEBO.

Novell Application Launcher (NAL) slouží k usnadnění distribuce
a správy aplikací v síťovém prostředí. Díky němu může správce
sítě přidělovat uživatelům aplikace dle jejich individuálních
potřeb. Ikony aplikací se jednoduše objeví na pracovní ploše
uživatele a aplikace se automaticky sami nainstalují včetně
konfigurace individuálních parametrů. Záleží pouze na
schopnostech administrátora. Kromě toho Z.E.N. works nabízí i
možnost automatického uzdravování aplikací. Jelikož se všechny
požadavky pro běh aplikací ukládají do NDS, tak i v případě, že
si uživatel omylem smaže některý soubor nutný pro běh aplikace,
je problém odhalen a okamžitě dojde k nápravě.

Další součástí Z.E.N. works je Novell Workstation Manager (NWM),
který usnadňuje správu operačních systémů Microsoft Windows 3.x,
95 i NT. Konfigurační parametry (např. nastavení tiskáren,
systémové strategie Windows 95 a NT, přehled hardwaru) jsou také
uloženy v NDS. Proto uživatelé mají vždy stejná nastavení
uživatelského rozhraní bez ohledu na to, ze které stanice se k
síti přihlásili.

Cílem posledního z trojice produktů (kódové označení NEBO) je
pomáhat uživatelům odstranit případné chyby, které se vyskytnou
na pracovních stanicích. Jedná-li se o softwarový problém, může
být vyřešen na dálku prostřednictvím NDS. Správce sítě může ale
závadu odstranit také pomocí nástroje pro vzdálené ovládání
stanic. Administrátorova fyzická přítomnost u klientské stanice
je nutná pouze v případě nějakých hardwarových problémů.

Instalace

Z.E.N. works sestává ze dvou částí - instalace potřebného
softwaru na server a instalace nové verze klienta na stanice. Po
vložení instalačního CD-ROMu do mechaniky se na monitoru objeví
okno, ze kterého kliknutím na položku Install Z.E.N. works
snadno spustíte serverovou část instalace, která probíhá
standardním způsobem za pomoci průvodce. V jejím průběhu dojde
mimo jiné k rozšíření schématu NDS o objekty Application Folder,
Locality, Policy Package, Workstation a Workstation Group. Aby
jste mohli začít Z.E.N. works využívat, musíte na všech
stanicích ještě nainstalovat nového klienta pro Windows. Tuto
druhou část instalace nelze vynechat, protože starší verze
klientského softwaru nedokáží se Z.E.N. works spolupracovat.

Systémové strategie

jsou velmi užitečnou součástí systémů Windows 95 a NT. S jejich
pomocí lze omezit přístup uživatelů k položkám Control Panelu,
přizpůsobit části pracovní plochy a konfigurovat nastavení sítě.
Microsoft nabízí pro práci se systémovými strategiemi nástroj
POLEDIT (System Policy Editor), který vygeneruje konfigurační
soubor CONFIG.POL nebo NTCONFIG.POL. Tyto soubory musí být
zkopírovány do některého adresáře na serveru (nejčastěji adresář
PUBLIC). Pokud jste ale nainstalovali Z.E.N. works můžete na
POLEDIT a problémy s ním spojené zapomenout.

Z.E.N. works využívá pro práci se systémovými strategiemi
aplikaci NetWare Administrator. Mnohem důležitější však je, že
nyní jsou tyto strategie uloženy přímo v NDS a jsou spravovány
prostřednictvím nového objektu NDS, kterým je Policy Package .
Tento objekt obsahuje různé strategie v závislosti na typu
objektů, které mají být příslušnými nastaveními ovlivněny
(uživatel, skupina, pracovní stanice nebo kontejner). Existují
tři základní typy "balíčků" - Container, User a Workstation
Package. Protože však poslední dva typy závisejí na použité
platformě (Windows 3.x, 95 nebo NT), lze vybírat celkem ze sedmi
balíčků. Z přiložené tabulky je vidět, že možnosti systémových
strategií v Z.E.N. works jsou opravdu rozsáhlé.

Workstation

Po skončení instalace všech potřebných komponent lze přistoupit
k vytvoření NDS objektů Workstation pro jednotlivé stanice
připojené k síti. Tyto objekty nelze na rozdíl od ostatních
vytvořit v NetWare Administratoru přímo, ale je třeba jít na to
oklikou.

Nejprve musíte vytvořit NDS objekt Policy Package, přesněji User
Package, odpovídající verzi Windows používané na stanicích. Ve
vlastnostech tohoto objektu je třeba zaškrtnout strategii
Workstation Creation. Tato strategie umožňuje administrátorovi
nadefinovat kontejner, ve kterém se budou objekty Workstation
vytvářet, a zároveň určit způsob pojmenovávání těchto nově
vytvářených objektů (např. jméno počítače + síťová adresa).
Jakmile jste aktivovali strategii umožňující vytváření objektů
pracovních stanic, určíte na kartě vlastností Associations
objekty, které budou propojeny s právě vytvořeným "balíčkem".
Dalším nutným krokem je zajištění automatického spouštění
registračního programu na stanicích při přihlášení uživatele do
sítě nebo v libovolném pravidelně se opakujícím intervalu. Na
výběr máte tři možnosti - NAL, plánovač, který je součástí
Desktop Managementu, nebo login skript.

Registrační program vytvoří při spuštění záznam o pracovní
stanici na stránce vlastností Workstation Registration
příslušného kontejnerového objektu. Na této stránce můžete také
provést import jednotlivých stanic do NDS. Teprve po úspěšném
ukončení importu je vytvořen v NDS objekt Workstation
odpovídající klientské stanice. Zároveň zmizí údaje o stanici ve
vlastnostech kontejneru. Každé další spuštění registračního
programu zajistí aktualizaci informací o stanici (čas
registrace, síťová adresa, poslední připojený server a poslední
přihlášený uživatel).

Nyní, když jsou v NDS vytvořeny objekty Workstation, může s nimi
administrátor začít pracovat. Zatímco dříve byly všechny akce a
přístupová práva v NDS svázána s uživateli nebo skupinami
uživatelů, Z.E.N. works nyní přichází s rozšířením i na pracovní
stanice. K tomu je ale třeba vytvořit další "balíčky" -
Workstation Package.

Přehled hardwaru

Otázky síťových administrátorů se často točí okolo hardwaru
pracovních stanic. Kolik máme ve firmě počítačů? Kolik počítačů
má alespoň 32 MB RAM? Takovýchto otázek je spousta, a odpovědi
na ně se většinou zjišťují dosti pracně. Z.E.N. works vám nabízí
elegantní řešení problémů spojených s inventarizací hardwaru.
Stačí aktivovat strategii Workstation Inventory v objektu
Workstation Package. Jakmile se nyní ze stanice přihlásí některý
uživatel do sítě, dojde automaticky k uložení informací o tomto
počítači do NDS. Administrátorovi jsou tyto údaje dostupné na
stránce vlastností Workstation Inventory objektu Workstation.
Takto lze získat informace o použitém operačním systému, typu
procesoru, velikosti RAM, diskových zařízeních, sběrnicích, IRQ,
I/O portech, DMA atd. NDS disponuje také rozhraním ODBC, které
umožňuje využít tyto informace v různých databázových
aplikacích. Bohužel tuto vlastnost se mi nepodařilo během
testování vyzkoušet.

Help Desk

je nástroj nebo spíše řešení, které umožní uživatelům sítě
kontaktovat administrátora v případě nějakých problémů. Správci
sítě naopak umožňuje vyřešit vzniklé problémy na dálku
prostřednictvím softwaru pro vzdálené ovládání stanic. Začlenění
tohoto systému pomoci uživatelům do Z.E.N. works vychází ze
zjištění, že většina uživatelů neví, na koho se má v případě
nějakých nesrovnalostí obrátit, a navíc nedokáže poskytnout
informace potřebné k vyřešení problému. Systém je založen na
definici systémové strategie Help Desk Policy v User Package. V
NDS jsou uloženy informace o jménu, e-mailové adrese a
telefonním čísle administrátora nebo jiného uživatele, který
zodpovídá za řešení problémů.

Síťový uživatel, který při své práci narazí na problém,
jednoduše spustí aplikaci Help Request, která mu poskytne
všechny informace potřebné k získání pomoci. Používá-li uživatel
elektronickou poštu, může správci zaslat zprávu se žádostí o
pomoc, která je automaticky doplněna informacemi o uživateli a
stanici.

K nápravě vzniklých chyb slouží administrátorovi aplikace pro
vzdálené ovládání pracovních stanic. Před jejím prvním použitím
je třeba provést některé přípravné kroky. Prvním z nich je
zajistit spuštění Remote Control agenta na stanicích s Windows
3.x nebo 95. V případě Windows NT je situace jednodušší, protože
se agent nainstaluje jako služba, která se automaticky spustí
při startu systému. Nakonec je třeba aktivovat a zkonfigurovat
systémovou strategii Remote Control Policy (nachází se v User i
Workstation Package).

Vzdálené ovládání stanic se spouští v prostředí NetWare
Administratoru buď prostřednictvím příkazu Remote Control
Workstation z menu Tools, nebo prostřednictvím stránky Remote
Control ve vlastnostech objektu Workstation. Po úspěšném
spuštění se objeví okno s pracovní plochou vzdálené stanice, kde
lze pracovat zcela obvyklým způsobem. Hned na začátku mě mile
překvapila rychlost odezvy. Opravdu bylo možné pracovat se
vzdáleným systémem s minimálním zpožděním. Díky těsné integraci
s NDS má řešení nabízené firmou Novell kromě rychlosti i další
přednosti - bezpečnost (využití přístupových práv NDS) a nízké
zatížení sítě (všechny potřebné údaje jsou uloženy v NDS a
stanice tedy nemusí zatěžovat síť rozesíláním informací o své
dostupnosti).

Závěr

Na omezeném prostoru tohoto článku není možné popsat všechny
vlastnosti a součásti nového produktu firmy Novell. Snažil jsem
se alespoň naznačit možnosti, které Z.E.N. works nabízí
uživatelům a správcům sítí. A myslím si, že jich opravdu není
málo.

Pro vaši firmu

Novell Z.E.N. works vám pomůže snížit náklady na správu a údržbu
výpočetní techniky v síťovém prostředí a zvýšit produktivitu
uživatelů. Tento nový produkt nabízí možnost distribuce softwaru
založenou na systémové politice. Přináší též správu pracovních
stanic a možnost jejich vzdálené údržby. Odstraňuje bariéry v
produktivitě uživatelů a umožňuje síťovým administrátorům využít
NDS k tomu, aby se jednotliví uživatelé mohli zaměřit na vlastní
práci, nikoli na použitou technologii. Díky automatizované
instalaci aplikací a jejich opravě, pracovnímu prostředí
upravenému dle požadavků uživatelů a snadnému řešení problémů
přinášejí Z.E.N. works uživatelům i správcům sítí výrazné
ulehčení práce.

Z.E.N. works je v současné době (počátek května) v podobě
beta-verze. Ostrá verze produktu by se měla objevit ve druhém
čtvrtletí. Předpokládaná cena má být 39 USD na uživatele. Zdarma
bude produkt dostupný uživatelům ManageWise, kteří mají s firmou
Novell podepsán kontrakt Maintenance. Navíc bude pro všechny
uživatele NDS bezplatně dostupný Z.E.N. works Starter Pack,
jehož součástí je Novell Application Launcher a Novell
Workstation Manager.

Tabulka

Z.E.N. works - přehled systémových strategií

Policy Packages <TAB>Policy

Container Package <TAB>Search Policy

WIN31 User Package <TAB>Help Desk Policy

<TAB>Remote Control Policy

<TAB>Workstation Import Policy

WIN31 Workstation Package <TAB>3x Computer System Policy

<TAB>Novell Client Configuration

<TAB>Remote Control Policy

WIN95 User Package <TAB>95 Desktop Preferences

<TAB>95 User System Policies

<TAB>Help Desk Policy

<TAB>Remote Control Policy

<TAB>Restrict Login

<TAB>Workstation Import Policy

WIN95 Workstation Package <TAB>95 Computer Printer

<TAB>95 Computer System Policies

<TAB>Novell Client Configuration

<TAB>Remote Control Policy

<TAB>Workstation Inventory

WINNT User Package <TAB>Dynamic Local User Policy

<TAB>Help Desk Policy

<TAB>NT Desktop Preferences

<TAB>NT User Printer

<TAB>NT User System Policies

<TAB>Remote Control Policy

<TAB>Restrict Login

<TAB>Workstation Import Policy

WINNT Workstation Package <TAB>Novell Client Configuration

<TAB>NT Computer Printer

<TAB>NT Computer System Policies

<TAB>Remote Control Policy

<TAB>Workstation Inventory

Titulky k obrázkům

OBR1.PCX: Aplikace nabízené uživateli Novell Application
Launcherem

OBR2.PCX (volitelný): Systémové strategie ve WINNT User package

OBR3.PCX: Ukázka možnosti nastavení systémových strategií

OBR4.PCX: Karty s přehledem hardwaru pracovní stanice

OBR5.PCX: Aplikace Novell Help Request

OBR6.PCX (volitelný): Novell Help Request - vytváření zprávy se
žádostí o pomoc

OBR7.PCX: Vzdálené ovládání pracovní stanice

Z.E.N. works

+ těsná integrace s NDS
+ Novell Application Launcher
+ množství systémových strategií
+ vzdálené ovládání pracovních stanicKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.