Nové knihy

Archiv | 01.05.99

Časovaná bomba roku 2000 - Hrozí nám počítačová krize?Autor: Richard Krejčí Vydavatelství: Grada Publishing Počet stran: 120 Doporučená cena: 118 Kč Stále častěji se i v našic...

Časovaná bomba roku 2000 - Hrozí nám počítačová krize?
Autor: Richard Krejčí
Vydavatelství: Grada Publishing
Počet stran: 120
Doporučená cena: 118 Kč

Stále častěji se i v našich končinách začínají na veřejnost dostávat varovné
zprávy o možných účincích roku 2000 na provoz počítačových i jiných systémů.
Ani vydavatelství Grada nelenilo, a přispělo touto útlou knížkou do
informačního mlýna.
Kniha je v podstatě tvořena několika na sebe navazujícími částmi: úvodní část
přibližuje a specifikuje tento problém, ukazuje některé typické možné příklady,
resp. podoby obtíží, které mohou nastat. Věnuje se historickým kořenům tohoto
problému, proč přetrval do dnešních dnů, proč je problémem natolik závažným, že
je nutné se s ním co nejdříve a co nejúplněji vypořádat, a proč je obtížné jej
odstranit odhadnutý rozsah práce např. v USA, kde jsou s řešením zřejmě
nejdále, představuje údajně 750 tisíc člověko-roků a náklady přibližně 75
miliard dolarů. Dále je problém roku 2000 pojat z globálního hlediska, kde
vzhledem k obchodním a jiným vazbám ve vyspělém světě jsou tzv. dominovým
efektem vlastně ohroženi všichni, včetně firem, které se na příchod tohoto
letopočtu již poctivě připravily. V části věnované počítačům, kromě shrnutí
stavu na jednotlivých platformách, je uveden i stručný návod, kterak si
"otestovat" kompatibilitu svého vlastního počítače. Mnohé čtenáře jistě
překvapí, že i systémy, jež nemají co do činění s databázemi, jsou problémem
roku 2000 ohroženy radary, faxy, satelity, měřící zařízení, videorekordéry,
systém GPS a dokonce moderní automobily. V následujících kapitolách jsou
postupně zmíněny banky a svět financí, elektrárny, dodávky potravin,
zdravotnictví, telekomunikace a pošty, doprava (pozemní i letecká), armáda a
státní správa. Ačkoliv se to bude zdát zvláštní, i země třetího světa budou asi
mít problémy, možná ještě větší než země vyspělé, protože jen stěží budou mít
dostatek prostředků na otestování a odstranění chyb představme si třeba
nefunkční kontrolní systém zastaralé chemické továrny! Část publikace je
věnována vyhodnocení rozsahu problému s naznačením vlivu na chod ekonomiky dle
procentního poměru včas neopravených aplikací a možné scénáře vývoje po 1. 1.
2000.
Závěrečné kapitoly ukazují, jak s problémem bojovat na úrovni státu,
organizace, případně jednotlivce jednotlivci v USA údajně počítají s tvorbou
zásob potravin, případně i o odjezdu do hor z chaosem ohrožených velkoměst.
Tato kniha rozhodně nepatří mezi ty, které se snaží vyvolávat paniku nebo něco
podobného. Naopak, autor dostatečně zdůrazňuje, že oprávněnost obav se naplní
či nenaplní teprve příchodem 1. ledna 2000.
Uvádí se, že na jednoho obyvatele z vyspělých zemí připadá téměř sto čipů, z
toho skoro všechny z jiných zařízení než jsou osobní počítače, proto je jistě
závažná možnost výskytu chyb i u moderních zařízení jako jsou mobilní telefony,
digitální fotoaparáty nebo přístroje ve zdravotnictví.
Obecně se dá říci, že je nutné pečlivě zvažovat jednotlivé informace, kterými
se nás snaží ovlivnit jednotliví autoři od naprostého bagatelizování problému
až po apokalyptické vizionáře (B. Gates všechny počítače provozující nějakou
verzi Windows). Zdá se mi, že problém je občas nafukován některými na tyto
otázky zaměřenými konzultantskými firmami, které mají evidentně na této
záležitosti založenu svoji existenci. Ke stavu údajů v knize je třeba doplnit,
že všechny významné české podniky (např. KB, PVT, SPT Telecom, České
radiokomunikace aj.) mají stanoven přibližný termín dokončení úprav klíčových
aplikací na polovinu roku 1999, což se mi ale z hlediska testování, dolaďování
a zkušebního provozu jeví jako dost šibeniční lhůta. Pokud ale jednotlivé velké
firmy alespoň pracují na nezbytných opravách, tak náš státní aparát ještě stále
připomíná uhynulého brouka jsem docela zvědav, zda v lednu 2000 budou např.
vyplaceny důchody a sociální dávky, a jak úspěšně budou zpracovávána daňová
přiznání.
Také si nejsem zcela jist, zda tvrzení z knihy, že se zapomínalo na uplatnění
všech pravidel pro výpočet přestupných roků, je tak ožehavé, ale samozřejmě
nelze stoprocentně říci, že se tato chyba nikde nevyskytuje.
Dovolte mi tedy konstatovat, že kniha přehledně a stručně shrnuje rozsáhlé
materiály, které již byly k tématu sepsány, a obsahuje seznam další literatury
s anotacemi a množství zajímavých WWW odkazů na tuto problematiku v zahraničí i
u nás.


9 0285/FEL


Základy programování
Autor: David Morkes
Vydavatelství: Computer Press
Počet stran: 216
Doporučená cena: 130 Kč (144 Sk)

Je jisté, že popularita osobních počítačů stále roste. Úměrně s tím se též
rozšiřují řady zájemců o programování. Někteří z nich mají možnost se vzdělávat
v této činnosti na střední škole právě jim je dle autora tato kniha, či spíše
učebnice netradičního formátu 225 x 190, určena.
První kapitola je věnována obecné informaci o tom, co to je takový algoritmus,
resp. program, jak programy tvořit a vysvětlení základních pojmů (software,
hardware apod.) Následující kapitoly se již zabývají skutečnými rysy tří
konkrétních programovacích jazyků Visual Basicu, Turbo Pascalu a jazyka C.
Jedná se o popis základních datových typů, výrazů, procedur a funkcí a dalších
programových konstrukcí jako např. cykly, podmínky a skoky. Ve třetí kapitole
je krátká zmínka o vývoji programovacích jazyků na osobních počítačích, uveden
je i assembler, ale čistě jen za účelem ilustrace omezené instrukční sady
procesorů, obdobně krátce i Algol a Fortran. Dále pak Pascal s uvedením
datových typů množina a záznam a výklad odlišností v jazyce C. Závěr kapitoly
je věnován objektům (autor zde mj. uvádí termín constructor anglicky, a naproti
tomu destruktor česky), událostmi řízenému programování a ladění programů.
Čtvrtá kapitola je celá věnována práci se soubory, pátá kódové stránce ASCII,
šestá číselným soustavám. Učebnice obsahuje kromě rejstříku též zajímavý
slovníček pojmů, kde jsem mimo jiné nalezl, že "kernel je soubor programů".
Uveden je termín overflow, ale o výrazu underflow je taktně pomlčeno.
Nejvíce se v této učebnici autor věnuje Visual Basicu, nejméně jazyku C. O
osudu hodnocení definitivně rozhodla kapitola o prá-ci se soubory VB je
věnováno šest stran, C je odbyto jedním
nezkompilovatelným příkladem, a v Pascalu, kde by kompilace neměla představovat
problém, je potřeba nastavit $Ra opravit tuto chybu: autor na konci programu
uzavírá soubor "f", přitom otevřel "soubor"! Přesto autor na několika místech
tvrdí, že kniha má za cíl seznámit čtenáře se základy programování pro
podrobnější studium kteréhokoliv z těchto tří jazyků. Učebnice též oplývá
dalšími chybami, které začínajícího programátora mohou uvést ve zmatek např.
uvození komentáře v Pascalu pomocí "Rem" hned v prvním příkladu jednoduchého
programu, atd. Zřejmě též nehrálo příliš roli, zda jsou sázeny uvozovky
anglické nebo české. Značný údiv jistě vzbudí několikeré
vystřídání jejich typu na jediné stránce (ve výkladovém textu). V učebnici jsou
celkem čtyři typy uvozovek anglické, české, "obě dole" a velice pěkné ve tvaru
obloučku, ty jsou však použity jen jednou.
Autor nejenže věnuje největší rozsah tvorbě ve Visual Basicu, ale na jednom
místě dokonce prohlašuje: "Nejmodernější široce dostupné a oblíbené
programovací jazyky mají ve svém názvu slovo Visual (...) a praktikují tzv.
Visual programování." za co jiného to lze považovat, než za návod, na které
produkty se mají středoškolští studenti orientovat? Přestože čtenáři se mají
seznamovat s naprostými základy programování, je 22 stran vyplýtváno na výpis
programu v TurboVision, zcela však chybí soubor nápovědy, který je však ve
zdrojovém kódu normálně používán, a vytvoření dalších souborů, jež program pro
svoji práci nutně potřebuje, je pouze letmo naznačeno. Naprosto též chybí
nějaký rozbor tohoto zdrojového kódu. Zato v textu pojednávajícím o číselných
soustavách je možné se dočíst doslova toto: "jeden bajt (čti byte)".
Nemusím snad ani dále pokračovat ve výčtu nalezených chyb, aby bylo jasné, že
této učebnici vyloženě chybí odborný recenzent, a případně korektor. Protože
existuje dostatek jiných a zdařilejších učebnic, jakkoliv se obvykle nesnaží
být univerzálními, považuji seriózní použití této knihy jako učebního textu pro
kursy programování za dosti problematické (pokud nechcete zájemce o tuto
činnost definitivně odradit). Pro samostudium pak považuji nákup této publikace
za plýtvání penězi.


9 0285/FEL
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.