Na stříbrných kotoučích 08-98

Archiv | 01.08.98

TS Biologie Biologie obsahuje dva komplety programů -- Zoologii a Biologii člověka . Vzhledem k tomu, že CD je v...TS Biologie

Biologie obsahuje dva komplety programů -- Zoologii
a Biologii člověka . Vzhledem k tomu, že CD je vlastně jen
instalačním médiem, nepřekvapí minimální množství
multimediálních příspěvků. V porovnání s multimediálními
encyklopediemi tedy působí produkty TS poněkud skromně, leč
vzhledem k vybavenosti našich škol PC hardwarem lze tuto
skutečnost spatřovat spíše jako přednost.

Zoologie

Komplet Zoologie je tvořen programy Savci , Obojživelníci
a plazi , Ptáci a Ryby . Ovládání těchto aplikací je jednotné,
postačí tedy krátce popsat jen jednu z nich, např.
Obojživelníci a plazi . Úvodní menu nabídne sedm možností, jak
si nové znalosti osvojit. První možností je Určování
podle charakteristiky . Po stisku tohoto tlačítka se objeví
přehled řádů, popř. čeledí, které chceme zkoumat. Na tomto
místě je možné tlačítkem Vynechat zvířata dokonce nastavit,
které položky budou do výuky zahrnuty, a tím přizpůsobit
náročnost probírané látky věku studentů. A nyní již nic
nebrání zábavnému studiu. V levé dolní části obrazovky se
objeví slovní popis hledaného zvířete. Úkolem žáka je na
základě této charakteristiky vybrat ze seznamu nabízených
zvířat to, o které se jedná. Žák má na svou odpověď dva
pokusy, při první chybné odpovědi se zobrazí doplňující
nápověda (další charakteristika). Po dvou chybách a po
správné odpovědi program zobrazí fotografii živočicha.
Všechny charakteristiky živočichů jsou vybrány s ohledem na
věk dětí.
V pořadí druhé tlačítko hlavního menu nese nápis Určování
podle charakteristiky -- test . Tato část je podobná
předchozí, navíc je možné volit počet příkladů v testu
a v průběhu zkoušení se zobrazuje i čas od začátku testu.
Název živočicha volí student ze seznamu deseti zvířat.
Ještě více zábavná bude pro děti možnost Určování podle
obrázků . V tomto režimu se zobrazují barevné fotografie
zvířete, jehož název má student určit. Opět jsou k dispozici
dva pokusy a postupně se objevující nápověda
(charakteristika). Také pro tento režim existuje testovací
varianta, podobná výše zmíněné.
Dalším režimem výuky jsou Biotypy . Zde je úkolem studenta
zařadit vyobrazené zvíře do nejvhodnějšího z nabízených
biotypů (např. stepi a savany, oblast mírného pásu, apod.).
Student může tipovat jen jednou, po správné i chybné odpovědi
program ukáže obrázek optimálního biotypu pro dané zvíře.
V testovací variantě Biotypů můžete navíc volit počet úloh
a během testu je jako v předchozích případech zobrazován čas.
Konečně poslední volbou menu je Encyklopedie . Zde se nemusíte
bát žádného zkoušení. Naopak, encyklopedie slouží k listování
obrázkovou knihou o zvířatech a k pročítání jejich
charakteristik.

Biologie člověka

je komplet celkem šesti programů -- 3 díly verze s číselným
označením 1 a tři díly "dvojky". První díly obou verzí
pokrývají opěrnou a pohybovou soustavu, díly druhé soustavy
oběhovou a imunitní, dýchací a trávicí, a konečně na díly
označené trojkou zůstaly vylučovací, kožní, řídící
a rozmnožovací soustava. Programy, označené ve svém názvu
číslicí 2, se od jedniček jiší jen způsobem procvičování
a testování: zatímco v "jedničce" se vás program ptá na
umístění konkrétního orgánu sekvenčně, ve druhé verzi máte
k dispozici širší prostor -- pořadí přiřazování názvů
k orgánům si volíte sami.
Vzhled uživatelského rozhraní je malinko odlišný od Zoologie ,
ale základní principy se samozřejmě nemění. Hlavní menu se
(mimo "servisních" voleb) smrsknulo na dvě tlačítka:
Procvičování a Test . V režimu procvičování si na
předkládaných obrázcích prohlížíte jednotlivé orgány a jejich
složky -- jejich názvy jsou zobrazeny. V testovacím režimu se
obrázky chovají jako slepé mapy (názvy nejsou zobrazeny),
úkolem studenta je lokalizovat požadovaný orgán či jeho část.
Procvičování i zkoušení je časově omezeno. Na závěr testu
program zobrazí vyhodnocení včetně přehledu chybných
odpovědí.
Také u Biologie člověka lze upravit parametry programu tak,
aby vyhovoval různým skupinám studentů. Standardně jsou
připravena nastavení pro základní školu a pro střední školu,
individuální změny jsou rovněž povoleny.

Hodnocení
+ obsah odpovídá požadavkům ZŠ
+ jednoduchost provedení
+ cenově výhodná kolekce programů
+ nízké nároky na HW
Ż málo multimédií

Visačka
Producent: Terasoft, s.r.o.
Žánr: kolekce výukových programů
Jazyk: česky
OS: Win 3.x, 95
Cena: 550 Kč jednouživatelská verze, 1 800 Kč multilicence
pro školy
K recenzi poskytla firma:
Apro, s.r.o.

Česká republika'98 - informace pro podnikatele

Také tuto upoutávku na nový CD-ROM bychom mohli začít slovy
"rok se sešel s rokem...". Hospodářská komora ČR, CD-ROM
Centrum a Klub společných podniků připravily 2. vydání titulu
Česká republika -- informace pro podnikatele , oficiálního
informačního zdroje pro podporu podnikání v ČR.
Kompaktní disk obsahuje výběrovou databázi téměř 9 000 (loňská
verze cca o tisícovku méně) významných českých firem
a podniků, a to včetně jejich základních administrativních
a ekonomických informací (adresa, telefon, IČO, DIČ, základní
jmění, obrat, předmět činnosti dle SKP a některé další).
Možnosti vyhledávání jsou nesmírně bohaté, pro snadnější
orientaci v indexu SKP je k dispozici i jeho kompletní
katalog. Jedinou, zato však podstatnou, vadou na kráse, je ne
vždy aktuální znění informací.
Druhou část titulu tvoří elektronická verze šestého vydání
více než 500stránkové publikace Podmínky pro podnikání
v České republice . Publikace obsahuje přehlednou formou
zpracované ekonomické a legislativní informace, užitečné pro
"rozjezd" podnikání. Kromě základních informací o ČR
(geografické údaje, struktura hospodářství, vybrané
makroekonomické ukazatele...) jsou to zejména kapitoly
věnované zřizování firmy, jejímu provozu (včetně obsáhlé
kapitoly o účetnictví) a ukončení činnosti. Dále jsou to
kapitoly popisující vliv státu na podnikání, informace
o bankovním sektoru, o pojišťovnictví, burzách. Své místo zde
našly i přílohy, obsahující seznamy s adresami důležitých
institucí a podniků (ministerstva, banky, obchodníci
s cennými papíry, velvyslanectví apod.) a příklady některých
dokumentů (smlouvy, stanovy). Obsah kapitol lze
charakterizovat jako stručné výpisky z relevantních zákonů --
pro letmé seznámení se s problematikou plně dostačují,
v případě potřeby podrobnějšího nastudování je k dispozici
přehled zákonů, které danou problematiku upravují.
Třetí částí titulu je publikace Doing business in the Czech
Republic . Tato publikace je oficiálním materiálem
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, a poskytuje další balík
informací pro zahraniční zájemce (dokument je pouze
v angličtině) o podnikání v ČR, a to včetně doporučených
kontaktů na významné české podniky a firmy.
V pořadí již čtvrtá sekce titulu pak nabízí některé firemní
prezentace .
Česká republika'98 je k dispozici ve dvou jazykových verzích
(česky a anglicky, sekce Doing business in the CR jen
anglicky), volbu jazyka je možné provést při startu aplikace.
Profesionální verze produktu (za příplatek) dovoluje navíc
tisknout vybrané záznamy z databáze firem na adresní štítky
a kopírování textů (např. vzorů smluv) do schránky za účelem
využití v ostatních aplikacích.

Hodnocení
+ komplexní zpracování obsahu
+ uživatelské rozhraní
+ není nutná instalace
+ podpora na Internetu
- neúplná aktualizace

Visačka
Producent: Hospodářská komora ČR, CD-ROM Centrum a Klub
společných podniků
Žánr: informační zdroj pro podporu podnikání
Jazyk: česky, anglicky
OS: Win 3.x, 95
Cena: 598 Kč vč. DPH, profiverze 3 477 Kč vč. DPH
K recenzi poskytla firma:
CD-ROM Centrum
Novodvorská 82
Praha 4
www.interseif.cz

Volcanoes

Multimediální kompakt s výmluvným názvem Volcanoes je střižen
ve stylu kolekce dokumentárních filmů. Přesněji řečeno se
jedná o kolekci hudbou a mluveným komentářem doplněných slide
show. Samozřejmě zde nechybí ani sekce referenční neboli
encyklopedická. Společným jmenovatelem všech příspěvků jsou
(jak anglicky rozumějící čtenáři hbitě přeložili) sopky.
Produkt je výsledkem několikaměsíční pouti amerického
fotografa Rogera Ressmeyera za již vyhaslými, ale i dosud
činnými sopkami. Nutno dodat, že cesta se uskutečnila
v podstatě na objednávku renomovaného časopisu National
Geographic. Proto nepřekvapí, že jádrem celého titulu je
kolekce překrásných fotografií, jež byly pro větší poutavost
sestaveny do slide show sekvencí doplněných hudebním pozadím
a mluveným komentářem.
Obsah produktu tvoří, pokud pomineme Introduction (úvod)
a Credits (autorský tým), 4 hlavní části: Narratives ,
Episodes , Reference a Slide Show . V části Narratives najdeme
sekce Photographer (medailón fotografa), In the Shadow
(příběhy lidí žijících v blízkosti sopek), The Volcanologists
(vědní obor vulkanologie, jeho popis a historie očima
vulkanologů) a A Distant Rumble (skutečné příběhy
z minulosti, dokazující ničivou sílu sopečné činnosti).
Druhá část -- Episodes -- již dokumentuje cestu fotografa:
přehledná mapa zobrazuje jednotlivé lokality (včetně
informace o datu průzkumu), po výběru lokality program
nabídne detailnější mapku se zakreslenými sopkami a přehled
"misí" cesty. Každá mise je prezentována kolekcí fotografií
a mluveným komentářem, na jejím konci se posléze objeví
odkazy do referenční sekce ( Reference ). Zde se můžeme
seznámit s výkladem některých pojmů (např. láva, magma,
zemětřesení, sopečný plyn apod.) a také s popisem vybraných
sopečných oblastí a sopek, a to včetně takových údajů jako je
typ vulkánu, datum poslední erupce apod (viz obrázek).
Konečně poslední částí titulu je Slide Show , neboli
promítačka snímků. S její pomocí si můžete vybrat fotografie
jen některých (nebo všech 18) oblastí, a pak se již jen
pohodlně usadit a sledovat obrazovku.
Mezi klady produktu bezesporu patří forma prezentace
informací -- kvalitní fotografie doplňuje dobře vybraná hudba
a rychlé střihy činí z obyčejné slide show strhující
podívanou. Navíc k tomu přičtěte rozumně zpracovanou
referenční část a nabydete dojmu, že titulu není co vytknout.
To vše ale za předpokladu, že vám nečiní sebemenší potíže
porozumění mluvené angličtině (textové informace najdete
pouze v sekci Reference , vše ostatní je mluvený komentář).
Volcanoes je spíše dokumentem z cesty fotografa za zajímavými
oblastmi než pomůckou ke studiu geologie. Proto zde
nehledejte ani řez sopkou či animaci její činnosti.

Hodnocení
+ téměř bez instalace
+ grafika
+ hudba, střihy
- náročná angličtina
- neobsahuje teoretické informace

Visačka
Producent: Corbis
Žánr: dokument o sopkách
Jazyk: anglicky
OS: Win 3.x, 95
Cena: 1 790 Kč vč. DPH

K recenzi poskytla firma:
Jimaz, s.r.o.
Heřmanova 37
Praha 7

The Unexplained

Pokud vás zajímá seriál Arthura C. Clarka Svět tajemných sil ,
jste tím pravým cílem, jež má na mušce titul edice Flagtower
- The Unexplained . Dosud neuspokojivě vysvětlené či zcela
nekomentované záhady všeho druhu -- např. UFO, samovzněcování
lidí, podivné deště živočichů, pyramidy, kruhy v obilí,
hypnóza, telepatie, duchové, vampíři, vlkodlaci a mnohá další
témata -- jsou společným jmenovatelem tohoto disku. Jeho celkové
pojetí vás nenechá chladnými: nejen obsah dýchá tajemstvím,
na stejnou notu hraje i uživatelské rozhraní plné temných
stínů, rafinovaných animací a tajemné hudby.
Obsah titulu je přísně strukturován do šesti hlavních sekcí,
které se věnují jednotlivým tematickým oblastem. Každá sekce
obsahuje úvod a pět kapitol. Výklad je v kapitolách veden
formou působivé slide show (postupně se vykreslující šikovně
sestříhané fotografie a kresby), doplněné zdařilými animacemi
(tu a tam i videem), mluveným komentářem a nezbytným hudebním
doprovodem. Kapitola obsahuje tři strany věnované jednotlivým
podtématům v rámci dané oblasti. Hierarchická struktura
kapitol pokračuje ještě o stupínek níže -- v levé dolní části
každé stránky najdeme pět tlačítek, jejichž prostřednictvím
se můžeme seznámit s příklady z historie, úryvky z knih či
jinými doplňkovými informacemi. Teprve zde se vlastně
setkáváme s informacemi v textové formě. Všude jinde je výkad
realizován pouze formou mluveného komentáře. To sice dále
zvyšuje stupeň "pohlcení" uživatele programem, na druhou
stranu však znamená jistou překážku pro zájemce, jejichž
angličtina není na tak dobré úrovni. Na tomto místě je také
nutno podotknout, že publikace sice čerpá z velkého množství
kvalitních informačních zdrojů, nicméně obsahuje spíše popisy
událostí a nevysvětlených dějů -- jejich objasnění či vědeckému
zdůvodnění se věnuje jen zřídka.
Početný autorský tým si dal na tomto produktu opravdu
záležet, o čemž svědčí nejen vynikající grafická a hudební
stránka díla, ale také přítomnost slovníku pojmů, rejstříku
a strukturovaného obsahu. Přínosem je také úvodní sekvence,
která začínajícího uživatele v několika minutách názorně
seznámí jak s obsahem díla, tak i s jeho ovládáním.

Hodnocení
+ výborná grafika, 3D animace a hudba
+ jasně strukturovaný obsah
+ kvalitní zdroje informací
+ slovník pojmů a rejstřík
+ cena
- náročná angličtina
- nutná instalace

Visačka
Producent: First Information Group, plc.
Žánr: záhady světa
Jazyk: anglicky
OS: Win 3.x, 95
Cena: 990 Kč vč. DPH

K recenzi poskytla firma:
Jimaz, s.r.o.
Heřmanova 37
Praha 7


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.