MS Office 2000 Small Business Edition

Archiv | 01.01.02

Přestože operační systém i kancelářský balík generace XP jsou již meziuživateli, troufám si tvrdit, že Office 2000 bude ještě nějakou dobu dominantním kancelářským nástrojem. Pr...

Přestože operační systém i kancelářský balík generace XP jsou již mezi
uživateli, troufám si tvrdit, že Office 2000 bude ještě nějakou dobu
dominantním kancelářským nástrojem. Právě proto titul, jenž vám zde
představíme, stále neztrácí na své aktuálnosti a určitě do něj alespoň
nahlédněte.

Koncepce knihy je určena dvěma hlavními rysy jednak se autoři zaměřili na zcela
konkrétní distribuční sadu (viz název), jednak je výklad v první části
publikace rozčleněn v závislosti na konkrétních úkolech a postupech, a ne dle
"vnitřní konstrukce" jedná se tedy o uživatelsky logický celek. Oddělená
pojednání o jednotlivých aplikacích, jež balík tvoří, přicházejí na řadu až
později. Jak napovídá počet stran, problematika je zpracována velmi, velmi
podrobně, obsahuje stovky drobných tipů a různých "vychytávek", a svědčí o
nesporné erudici a zkušenosti autorů.

Důležitým rysem je univerzální využitelnost, od začátečníků po administrátory.
Tento přístup je důsledně uplatňován jak v úvodní, obecnější části, tak v
kapitolách, zaměřených do hloubky na jednotlivé aplikace. Čtenář tak může
cíleně studovat např. témata, jako je náročnější propojování dokumentů mezi
aplikacemi, programování s využitím jazyka VBA či provádění analýz pomocí
jedinečného excelovského nástroje Kontingenční tabulka. Velmi případně, v
souladu se současnými trendy využití intranetu a internetu, je značná část
výkladu věnována publikování dokumentů v prostředí webu tyto technologie
představují mimochodem jeden z největších přínosů verze 2000 oproti
předchůdkyni.

Pro úplnost uveďme, že v knize jsou zpracovány (a v distribuci obsaženy)
aplikace Word, Excel, Outlook, Publisher a kolekce Small Business Tools. Kniha
je doplněna o užitečné CD, jež obsahuje sadu vylepšujících nástrojů z dílny
autorů. Bezpochyby se jedná o jednu z nejobsáhlejších publikací s tematikou MS
Office 2000.


Autoři: Ed Bott, Woody Leonhard
Vydavatelství: SoftPress, Brno
Počet stran: 1 100
Doporučená cena: 395 Kč
PHP v příkladech

Patrik Malina

Když jsem se po přečtení této nové publikace pokusil nalézt její stručnou
charakteristiku, jednoznačně u mne zvítězilo staré pořekadlo, začínající slovy
"chytrému napověz..." však to sami znáte. Přestože je skriptovací technologie,
resp. jazyk PHP jednou z nejrozšířenějších metod pro tvorbu dynamicky
generovaných stránek, knižní publikace v češtině abys pohledal díky tedy
nakladatelům za každý příspěvek do této oblasti.

Jak jsem upozornil výše, kniha není pro začátečníky. Zkušenost s psaním HTML
kódu a zběžná znalost programátorských postupů je rozhodně žádoucí. Úvodní tři
kapitoly, v nichž autoři stručně (na hranici možností) charakterizují jazyk PHP
a technologii HTML formulářů, jsou skutečně letmým náhledem a "vypíchnutím"
základních rysů nejde o žádnou učebnici či referenční příručku, autoři vás v
podstatě odkazují na internetové zdroje. Následující stať je naopak relativně
podrobná pojednává o instalaci webového serveru Apache a modulu pro
interpretaci PHP stránek, a to hned na několika platformách.

Nosným materiálem je kapitola pátá, jež zahrnuje řadu praktických příkladů,
demonstrujících možnosti PHP na zcela reálných aplikacích. Právě v této části
se prokáže vaše "připravenost" bohužel, ke stížení studia ukázek přispěli i
autoři ne zrovna výmluvnými komentáři, což je skutečnost, kterou jim mám za
zlé. Jsou zde totiž zkoncentrovány jevy jazyka PHP, jež bez podrobnějšího
vysvětlení můžete chápat obtížně. Následující kapitola představuje tradiční
téma, související s PHP je zde pojednáno o databázi MySQL a její správě pomocí
skriptů.

Škoda, že tak záslužný nakladatelský počin se dočkal poměrně nešťastné
realizace. Kniha trpí nekonzistencí mnohem více by, domnívám se, všechny
zájemce potěšilo, kdyby autoři např. zpracovali pouze příklady, a tyto mnohem
důkladněji okomentovali, takže demonstrované postupy by byly zřejmé a výmluvné.


Autoři: Vojtěch Smidek, Jaroslav Berit, Lubor Mrázek
Vydavatelství: Kopp, České Budějovice
Počet stran: 117
Doporučená cena: 99 Kč
Praktická typografie

Patrik Malina

Je možná s podivem, že dnes, kdy dostupná výpočetní technika zplodila armádu
tvůrců tiskových stran, patří zde představovaná kniha k "ohroženým druhům". Už
jen proto, že typografická problematika se u nás uceleného pojednání dočká
zřídka, stojí kniha za pozornost. A přičteme-li fakt, že mnoho z dnešních
"sazečů" je odkojeno strohými manuály, jedná se o titul veskrze potřebný.

Přestože při letmém prolistování zahlédneme obrázky, demonstrující práci se
sázecími programy, je nutno upozornit, že koncepce knihy je tradicionalistická.
Autoři zvolili styl výkladu, jenž by se dal charakterizovat jako "nejdříve vám
řekneme, jak to dle pravidel sazby má vypadat, a poté si ukážeme, jak toho
korektně (ne)dosáhnete v sázecím softwaru". Jde tedy o postup, jenž jednoznačně
směřuje k ideálu výsledné podoby a zahrnuje v sobě aktuální prostředky k jeho
dosažení. Nosnými kapitolami jsou tedy pojednání o tvorbě odstavců a písmu, o
hladké a technické sazbě, a v neposlední řadě o češtině a sazbě cizích jazyků.
Vyvrcholením výkladu jsou kapitoly o sazbě knih a sazbě akcidenční
(zvýrazňující, upoutávající), jež představuje v současné době zřejmě
nejaktuálnější problematiku a zároveň zdroj největších "průšvihů".

Kniha o sazbě by měla být, a v tomto případě rozhodně je, živoucím příkladem, a
proto samotný charakter publikace je určen pestrou směsí příkladů a ukázek, v
závislosti na demonstrované látce. V tomto směru, myslím, byli autoři důslední
a vše je dobře patrné. Pouze u kapitoly o akcidenční sazbě mne trochu mrzí
absence použití barev, např. ve formě křídové přílohy. Barvy (červené) bylo
použito pouze jednou ve stati o korekturách, ovšem zato velmi účelně. Především
bych chtěl, aby nevznikl dojem, že publikace je určena pouze profesionálům.
Právě začátečníci by, dle mého názoru, měli mít základní znalosti a návyky, než
se nechají unést možnostmi softwaru. A právě "grunt" řemesla zde mohou nalézt.


Autoři: Pavel Kočička, Filip Blažek
Vydavatelství: Computer Press, Praha
Počet stran: 295
Doporučená cena: 299 Kč
XML pro World Wide Web

Patrik Malina

Přestože fenomén XML, technologie, jež se v poslední době dočkala reálného
nasazení, přinesl zcela novou dimenzi v internetovém světě a tuto oblast zcela
ovládl, nabídka na českém knižním trhu tuto situaci moc nepotvrzuje. K nemnohým
titulům přibyla nová publikace relativně mladého vydavatele, jenž vsadil na
jistotu a připravil na zahraničním trhu poměrně úspěšnou knihu v českém
překladu. Autorka sestavila nijak zbytečně obsáhlou příručkou, pro níž by se
asi nejlépe hodilo označení "kuchařka". Koneckonců, webové stránky, jež s
knihou přímou souvisejí a na něž autorka přímo odkazuje, se k této formě hrdě
hlásí.

Přestože se v žádném případě nejedná o jednoduchou (a místy příliš záživnou)
látku, tvůrkyně knihy se striktně drží předpokladu, že čtenářova trpělivost u
jednoho dílčího problému je zhruba vymezena jednou knižní stranou. Celá
problematika je tedy rozvržena do několika základních kapitol, a v jejich rámci
pak do dílčích kroků, jejichž obsah je záměrně omezen maximálně dvoustranou.
Navíc je výklad velmi důkladně doprovázen komentovanými výpisy a praktickými
ukázkami, tak aby realizace studujícím byla co možná nejsnazší.

Protože XML a jeho praktické využití je velmi široká problematika, je namístě
upřesnit, že autorka se ve svém výkladu především přidržuje úplných základů
tvorby XML a souvisejících dokumentů, a také transformací směřujících zejména
ke grafické prezentaci obsahu. Hlavními částmi jsou tedy základy psaní XML, DTD
a XML Schema dokumentů, dále transformace XSLT a XPath, prakticky realizované
CSS a na závěr XLink a XPointer.

Knihu považuji pro její koncepci za zdařilou, avšak co mne místy hodně
rozladilo, je kvalita překladu a korektury. Koncentrace chyb v některých
místech opravdu převyšuje průměr, a rovněž pojetí některých termínů se mi v
překladu příliš nezdálo. Po obsahové stránce je však můj dojem veskrze
pozitivní.


Autor: Elizabeth Castro
Vydavatelství: SoftPress, Brno
Počet stran: 254
Doporučená cena: 295 Kč
Windows 2000 Server a Advanced Server

Patrik Malina

Patříte-li mezi uživatele starších systémů NT 4.0, zřejmě vám jméno autora bude
povědomé mezi tuzemskými tvůrci publikací o operačních systémech firmy
Microsoft je jen málo těch, jejichž díla se dočkaly srovnatelné popularity. Po
předchozích dvou částech představuje tato kniha závěrečné pojednání o systému
Windows 2000, a je tedy logicky zaměřena na technologie, jež umožňují jeho
maximální využití.

Při letmém nahlédnutí do obsahu může být zájemce v první chvíli zklamán titul
nabízí pouhé tři hlavní kapitoly, jejichž obsah ovšem představuje poměrně
obtížnou tematiku, s řadou záludností a náročných pasáží. První z nich je
zásadní novinka, již Windows 2000 přinesla, a to adresářové služby Active
Directory. Autor ji logicky věnuje nejvíce pozornosti samotná kapitola má
zhruba 270 stran a navíc je dále doplněna v kapitole třetí, jež pojednává o
možná ještě důležitějším tématu, jímž je migrace doménových struktur z verzí NT
4.0 na sítě s Windows 2000. Prostřední stať je věnována několika látkám, jako
je DHCP, WINS či terminálové služby.

Elegance, s jakou je kniha sestavena, svědčí o obrovských autorových
zkušenostech a zároveň výborné schopnosti problematiku objasnit. Výklad je
zcela prost bezvýznamných teoretických pojednání a jednoznačně se odvíjí v
souladu s osvědčenými postupy. Všechny postupné kroky jsou, místy možná až
příliš, zdokumentovány ukázkami obrazovek ovládacího rozhraní, a velmi trefné
jsou i autorovy varovné či informativní vkládané poznámky, jež nedoporučuji
přeskakovat, neboť vám mohou ušetřit hodiny práce. Především však upozorňuji na
výborně zpracovanou třetí kapitolu, v níž je, pokud se nepletu, poprvé uceleně
a navíc velmi fundovaně vyložena migrace na novou platformu právě tato činnost
jistě přinesla řadě administrátorů dosti dobrodružné chvíle. Nemohu, než knihu
rozhodně doporučit.


Autor: Michal Osif
Vydavatelství: Grada Publishing, Praha
Počet stran: 604
Doporučená cena: 579 Kč
Velký průvodce protokoly TCP/IP: Bezpečnost

Patrik Malina

Po desítkách zajímavých článků na stránkách své mateřské firmy a první
obsáhlejší publikaci o sítích TCP/IP sestavil dlouholetý "mozek" internetového
poskytovatele PVT novou knihu, jež se zaměřuje na velmi aktuální, a zároveň
nesmírně náročný a obsáhlý problém bezpečnosti. Věren svému autorskému
rukopisu, předkládá nám Libor Dostálek hutný a detailní výklad, propracovaný
"do morku kosti".

Hned zpočátku bych chtěl upozornit, že publikace není dle mého názoru
stravitelná úplnými začátečníky. Než přistoupíte k jejímu studiu (o čtení
příliš nelze hovořit), vřele doporučuji alespoň předchozí autorovo dílo (Velký
průvodce protokoly TCP/IP a systémem DNS) či srovnatelnou publikaci. Knihu
téhož autora doporučuji nejen jako vědomostní přípravku, ale také jako
cvičebnici jeho stylu výkladu.

Autor začíná výkladem o aplikačních protokolech (Telnet, FTP, HTTP atd.), neboť
právě s použitím těchto vědomostí následně demonstruje probíraná témata.
Postupně jsou kapitoly zaměřeny např. na autentizaci uživatelů, technologie a
strategie typu proxy či firewall, kryptografii či stejně aktuální jako
komplikovanou otázku certifikačních autorit a PKI. Déle zde najdete podrobný
výklad zabezpečení webových technologií pomocí SSL a TLS, "podepisování"
plug-inů, SSH či IPSec. Charakter kapitol je značně různorodý, v závislosti na
míře abstrakce probírané látky. Např. kryptografie vyžaduje opravdu hluboký
zájem a soustředění, na druhou stranu např. problematika proxy serverů či
technologie překladu adres NAT patří ke každodennímu chlebu administrátorů
lokálních sítí.

Přestože se jedná o velmi hodnotný studijní materiál, nepředstavuje kniha
kuchařku pro řešení všemožných konkrétních problémů. Domnívám se, že spíše
všechny trpělivé zájemce vybaví vědomostním zázemím, jež posléze umožní snadné
pochopení konkrétních implementací probíraných technologií. Za manuál ji tedy v
žádném případě nepovažujte!


Autor: Libor Dostálek a kolektiv
Vydavatelství: Computer Press, Praha
Počet stran: 565
Doporučená cena: 690 KčKomentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.