Mail602 3.32

Archiv | 01.04.98

Chcete vyřešit komunikaci ve Vaší firmě? Před pár lety se do povědomí většiny uživatelů výpočetní technik...Chcete vyřešit komunikaci ve Vaší firmě?

Před pár lety se do povědomí většiny uživatelů výpočetní techniky
u nás zapsala společnost Software602 textovým editorem T602. Dnes
představuje jedinou českou firmu, která je schopná širokým
spektrem svých produktů nabídnout alternativu k produkci velkých
zahraničních softwarových firem. Pro oblast komunikací
v prostředí intranetu a Internetu nabízí Software602 systém
Mail602, kterému je věnován tento článek.

Mail602 představuje modulární komunikační systém zajišťující
provoz elektronické a hlasové pošty, výměnu faxových a SMS zpráv
atd. Systém se skládá z jednotlivých komponent, jež poskytují
příslušné služby.

Poštovní úřad

Jádrem systému Mail602 je tzv. poštovní úřad reprezentovaný
systémem adresářů na sdíleném disku některého ze souborových
serverů a zde umístěnými konfiguračními a datovými soubory. Jeho
úkolem je zajistit provoz lokální elektronické pošty.
Po instalaci prostředí je nejprve třeba vytvořit poštovní úřad.
K tomu slouží nástroj Mail602 Administrátor , který je k dispozici
v 16- i 32bitové verzi. Můžete s ním tedy pracovat v prostředí
Windows 3.11, Windows 95 i Windows NT. Prvním úkolem při
zakládání nového úřadu je volba prostředí vaší sítě. Poštovní
úřad Mail602 může totiž existovat ve 2 verzích. Verze NET je
určena pro sítě Novell NetWare 2.10 až 3.12 a adresář úřadu musí
být na svazku síťového serveru. Tato verze spolupracuje se
systémem NetWare prostřednictvím databáze Bindery , a proto ji lze
při správném nastavení bindery emulace použít i na sítích
s NetWare 4.1. Výhodou tohoto přístupu je, že se uživatel nemusí
do systému Mail602 přihlašovat (identifikace se přebírá od
NetWaru). Pro ostatní druhy sítí (včetně Novell NetWare 4.x) je
určena verze LAN . Tato používá pro práci s diskem pouze funkce
DOSu a adresář úřadu lze tedy vytvořit na libovolném sdíleném
disku. V tomto případě se uživatel vždy musí přihlásit svým
jménem a heslem, a navíc musí mít všichni uživatelé disk
s poštovním úřadem přístupný pod stejným písmenem (otázka
mapování disků).
Po spuštění Mail602 Administrátora se vás ujme průvodce, jenž vás
provede jednotlivými kroky potřebnými k založení nového
poštovního úřadu. Nejdříve určíte, kterou verzi úřadu hodláte
používat, a hned vzápětí zvolíte adresář, v němž bude poštovní
úřad vytvořen. V následujícím dialogu svůj úřad pojmenujete.
Jméno poštovního úřadu musí vyhovovat dosovské konvenci pro jména
souborů, tzn. délka max. 8 znaků a jedinečnost (nesmí kolidovat
s názvem jiného úřadu). Pro lepší přehlednost je možné zadat
ještě Úplné jméno poštovního úřadu, pro které kromě délky (max.
60 znaků) neplatí žádná omezení. Dalším krokem je zadání
kódovacího řetězce a ve verzi LAN i heslo Supervisora (ve verzi
NET je Supervisor převzat ze sytému NetWare). Kódovací řetězec
slouží jako klíč ke kódování všech zásilek včetně těch, jež jsou
uloženy v archivu. Pokud budete později provádět úpravy
v konfiguraci úřadu, bude tento řetězec vyžadován také pro
ověření platnosti daných úprav. Závěrečným krokem konfigurace
nového poštovního úřadu je nastavení způsobu připojení
komunikačních serverů (viz dále). Po potvrzení posledního dialogu
dojde k vytvoření poštovního adresáře s příslušnými datovými
a konfiguračními soubory, a tím i k založení nového poštovního
úřadu.
Jakmile jste vytvořili nový poštovní úřad, je třeba upravit
implicitní konfiguraci řady parametrů dle vašich potřeb. K tomu
opět použijete Mail602 Administrátor. Nejdříve bude asi vhodné
doplnit seznam uživatelů (při založení úřadu je vytvořen pouze
Supervisor). Mail602 pracuje se 3 druhy uživatelských seznamů.
Seznam lokálních uživatelů se v případě verze NET naplní podle
údajů získaných z databáze Bindery. Pokud počet uživatelů sítě
převyšuje počet, pro který vlastníte licence Mail602, musíte
výběr provést ručně. V případě verze LAN je nutné seznam
kompletně vytvořit. I v tomto případě máte ale možnost načíst
informace z některého ze síťových serverů (Windows NT a NetWare)
nebo je importovat z textového souboru. Seznam schránkových
uživatelů obsahuje informace o uživatelích, kteří se svou
poštovní schránkou komunikují z vnějšku prostřednictvím některého
z komunikačních serverů (nejsou tedy lokálními uživateli).
Posledním typem jsou exportní seznamy , což jsou seznamy uživatelů
nabízené okolním poštovním úřadům.
Všichni uživatelé poštovního úřadu mají přiděleno přihlašovací
a úplné jméno, heslo a identifikační číslo ID (automaticky
generováno systémem). S každým uživatelem je ale svázána celá
řada dalších informací. S těmito údaji lze pracovat v souhrnném
informačním okně, jež obsahuje 6 karet -- Práva (přístupová práva
k mateřskému a vnějším úřadům), Adresy (adresy pro jiné poštovní
systémy), Odeslaná pošta (přehled odeslaných archivovaných
zásilek), Stav schránky, Čísla (čísla, na která se mají doručit
např. Zmodemové zásilky nebo faxy) a Exportní seznamy (seznamy,
do nichž je uživatel zařazen).
Protože Mail602 pracuje převážně v prostředí počítačových sítí,
je nutné se zabývat i otázkou bezpečnosti. Bezpečnost je
v systému zajišťována kódováním. K dispozici jsou celkem 3
způsoby: Standardní (systém vyvinutý firmou Software602), DES
a DES s dvojnásobnou délkou klíče. Kódováním můžete chránit nejen
data běžné pošty, ale dokonce i faxové zásilky.
Systém Mail602 umožňuje také jednotlivé zásilky archivovat.
Konfigurace způsobu archivování je dostatečně variabilní.
Dovoluje vám nastavit rozsah archivace nezávisle pro lokální,
přijímané, odesílané a faxové zásilky. Stupeň archivace lze
nastavit od žádné archivace až po archivování všech souborů bez
ohledu na velikost.
Mail602 Administrátor nabízí ještě řadu dalších konfiguračních
možností. Tato nastavení se ale vztahují k situacím, kdy
využíváte služeb některého z komunikačních serverů a pro nás teď
nejsou podstatné.

Mail602 Klient

K poštovnímu úřadu přistupují uživatelé prostřednictvím aplikace
Mail602 Klient, která pracuje v prostředí Windows 95/NT
(32bitová verze) i Windows 3.11 (16bitová verze). Vzhled
pracovního prostředí klienta se do značné míry podobá ostatním
programům pro práci s elektronickou poštou. V levé části okna
aplikace se zobrazuje hierarchická struktura poštovních přihrádek
(uživatel si ji může libovolně upravovat), v pravé části okna je
pak vidět obsah zvolené přihrádky. K ovládání lze použít menu
nebo tlačítka na nástrojové liště. K dispozici máte okna Došlá
pošta, Odeslaná pošta, Seznamy adresátů, Vývěska a Teletext.
Obdobně jako s klasickými zprávami elektronické pošty můžete
v prostředí Mail602 Klienta pracovat i s faxovými, SMS
a hlasovými zprávami.
Elegantním prostředkem pro zveřejňování informací obecného
charakteru jsou tzv. Vývěsky . Obsah vývěsky se skládá z řady
témat, která jsou spravována k tomu určenými osobami.
K jednotlivým tématům mohou uživatelé libovolně psát své vzkazy,
výzvy, zkušenosti atd. Pokud vaše organizace vlastní potřebné
softwarové a hardwarové vybavení, můžete Mail602 Klienta využít
i ke čtení teletextových schránek. Ke zvýšení uživatelského
komfortu přispívá i přítomnost pravopisného korektoru, jenž
automaticky kontroluje napsaný text, a možnost automatického
třídění došlé pošty. Volitelnou součástí Mail602 Klienta je také
fulltextový vyhledávač Agent602 , který indexuje obsah zásilek
a dává tak uživatelům možnost vyhledat odpovídající zprávu na
základě klíčového slova nebo sousloví.
Základní určení aplikace Mail602 Klient je pro lokální poštovní
komunikaci uživatelů v rámci daného poštovního úřadu. Jednotliví
uživatelé mohou být sdružováni do seznamů, jež usnadňují
adresování zásilek. Mail602 Klient pracuje s veřejnými
a soukromými seznamy. Veřejné seznamy jsou přístupné všem, ale
upravovat je smí pouze uživatel s příslušnými právy. Naopak
soukromé seznamy si může vytvářet každý sám a ostatním uživatelům
nejsou dostupné.
Mail602 Klient může přistupovat ke schránce poštovního úřadu
i jako vzdálený klient pomocí telefonního spojení, telefonu GSM,
ISDN linky, TCP/IP atd. Tento způsob pravděpodobně nejvíce
uvítají mobilní uživatelé, kteří potřebují mít přístup ke své
poště, i když jsou právě mimo firmu.
S úspěchem lze Mail602 Klient použít také ke komunikaci s POP3
schránkou založenou na vzdáleném serveru kdesi v Internetu.
Kontrolu obsahu schránky můžete provádět v předem zadaných
intervalech nebo ručně prostřednictvím aplikace Mail602 Login
Server.

Mail602 Intranet Server

Poštovní úřad v základní konfiguraci umožňuje pouze lokální
komunikaci a možnosti jeho využití jsou tedy omezené. Jestliže
chcete komunikovat s uživateli jiných poštovních úřadů, jiných
poštovních systémů nebo faxovat, musíte zakoupit a nainstalovat
některý z komunikačních serverů. Jednou z možností je Mail602
Intranet Server -- plně 32bitový komunikační server, určený pro
prostředí Windows 95 a Windows NT (zde je dostupný jako úloha
i jako služba). Možnosti poštovního úřadu rozšiřuje o některé
další služby.
Služba Mail602 zajišťuje především propojení a přenos zásilek
mezi poštovními úřady a přístup k poštovní schránce vzdáleného
Mail602 Klienta. Komunikace může probíhat telefonní linkou pomocí
modemu, po síti Internet s využitím protokolu TCP/IP
(tunelování), meziserverovým spojením (sítě LAN/WAN) nebo
spojením typu ISDN. Veškeré datové přenosy jsou mezi poštovními
úřady i mezi úřadem a vzdáleným klientem zabezpečeny před
nežádoucím únikem informací kódováním.
Další často používanou službou bude určitě faxování ( FAX ).
Podporovány jsou všechny typy faxmodemů (Class 1, 2 i 2.0). Díky
této službě mohou sdílet všichni uživatelé faxové linky připojené
ke komunikačnímu serveru. Navíc, jestliže vlastníte digitální
ústřednu, můžete každému uživateli přidělit virtuální faxové
číslo. Tak zajistíte doručení faxu přímo k adresátovi.
Pokud vlastníte faxmodem s podporou hlasového režimu (ze strany
Mail602 jsou zatím podporovány modemy ZyXEL, USRobotics Sportster
a modemy s čipovou sadou ROCKWELL), můžete využít služeb hlasové
pošty ( VOICE ). V tomto případě pracuje Intranet Server jako
centrální telefonní záznamník. A opět, jestliže jste připojeni
přes digitální ústřednu, můžete server nakonfigurovat tak, že se
namluvené vzkazy budou zobrazovat mezi ostatními došlými
zásilkami. Zprávu je možné přehrát na standardním zvukovém
výstupu Windows nebo ji exportovat do souboru WAV.
Používáte-li ve firmě mobilní telefony GSM, jistě uvítáte službu
SMS umožňující odesílat a přijímat SMS zprávy. Napojení Mail602
na SMS je implementováno v Mail602 Klientu se zakoupeným
odpovídajícím profilem (např. produkt 602proGSM). Je tedy možné
si do seznamu adresátů zadat adresáta typu GSM-SMS, vyplnit jeho
telefonní číslo, napsat zprávu a pak obvyklým způsobem odeslat.
Došlé SMS zprávy se ukládají opět mezi ostatní došlé zásilky.

Další komunikační servery

Mail602 Intranet Server není jediný komunikační server, který
Software602 svým zákazníkům nabízí. Pro řadu firem je velkým
přínosem zejména Mail602 Internet Server , jejž lze získat
samostatně nebo jako součást balíku 602proInternet (tomu bude
věnován samostatný článek). Tento komunikační server zajišťuje
všechny služby potřebné pro připojení firemní sítě do Internetu
pevnou linkou nebo vytáčeným telefonním spojením. Mezi hlavní
součásti patří Proxy Server s podporou protokolů HTTP a FTP,
SMTP/POP3 Server pro přenos a ukládání internetovských zásilek,
WWW Server a bezpečný SSL WWW Server a firewall SOCKS, pracující
na úrovni IP paketů.
Dalším z komunikačních serverů je Mail602 EDI Server , který je
určen pro odesílání zásilek vytvořených na základě souborů
uložených ve specifikovaném adresáři. Vlastností tohoto serveru
mohou využít např. tvůrci aplikací pro přenos dat mezi několika
servery prostřednictvím elektronické pošty.

Závěr

Než jsem začal psát tuto recenzi, nevěděl jsem o produktu
Mail602 téměř nic a myslel jsem si, že je vhodný pouze pro malé
lokální sítě. To byl ale velký omyl. Nyní mohu s klidným svědomím
prohlásit, že Mail602 je rozsáhlý komunikační systém, schopný
plně uspokojit potřeby i těch nejnáročnějších uživatelů.Mail602 3.32

+ modularita
+ množství nabízených služeb
+ příjemné uživatelské rozhraní
+ české prostředí

K recenzi poskytla firma:
Software602, a.s.
Pod Višňovkou 35
Praha 4
www.software602.cz
Cena: ??????????????

****

Pro Vaši firmu

Elektronická pošta Mail602 je systém zastřešující všechny formy
komunikace uvnitř i vně firmy. Každá organizace samozřejmě má
odlišné komunikační požadavky a potřeby. I proto je systém
Mail602 složen z jednotlivých modulů s volitelnou řadou služeb.
Zakoupíte si tedy pouze to, co opravdu ke své práci potřebujete.
Základem potřebným pro lokální výměnu elektronické pošty je
Mail602 poštovní úřad. Pro komunikaci mimo tento úřad se
používají tzv. komunikační servery různých typů. Mail602 Intranet
Server vám nabízí propojení jednotlivých poštovních úřadů,
přístup vzdálených uživatelů k poštovní schránce, faxování,
hlasovou poštu a výměnu SMS zpráv. Potřebujete-li připojit vaši
firmu k Internetu, použijte Mail602 Internet Server, který mj.
obsahuje proxy server, WWW server, SMTP/POP3 server a firewall
SOCKS. Pro tvůrce aplikací je určen Mail602 EDI Server, jejž lze
použít k přenosu dat mezi servery prostřednictvím elektronické
pošty. Klientskou částí celého systému je Mail602 Klient, s jehož
pomocí můžete využívat všech výše zmíněných služeb z jednoho
místa.
*****

Slovníček pojmů

Bindery -- systémová databáze používaná v systému Novell NetWare
(verze 3.x a starší). Obsahuje informace o jednotlivých síťových
objektech (např. uživatel, skupina).

Firewall -- kombinace hardwarových a softwarových prostředků,
která chrání síť před neautorizovaným a potenciálně nebezpečným
přístupem zvenčí.

Post Office Protocol v.3 (POP3) -- protokol sloužící k vyzvedávání
kompletních zpráv z poštovního serveru.

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) -- protokol používaný
v Internetu pro přenos elektronické pošty mezi servery.

Short Message Service (SMS) -- služba, díky které je možné
přenášet v síti mobilních telefonů GSM krátké textové zprávy. SMS
zprávy jsou maximálně 160 znaků dlouhé a obvykle není možné
používat diakritiku.Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.