Knihy PC World 3/2001

Archiv | 01.03.01

Star Office 5.2Kancelářský balík výše uvedeného jména dnes patří mezi velmi známé produkty především ze dvou důvodů. Prvním z nich je cena software je uživatelům k dispozici zd...

Star Office 5.2
Kancelářský balík výše uvedeného jména dnes patří mezi velmi známé produkty
především ze dvou důvodů. Prvním z nich je cena software je uživatelům k
dispozici zdarma pro různé platformy (Windows, Linux, Solaris), a druhým je
kvalita samotného produktu, neboť "hvězdná kancelář" patří k nejkvalitnějším a
nejživotaschopnějším projektům svého druhu. Instalace StarOffice důkladně
prošla tuzemskými periodiky, takže její dostupnost není problémem, ale
přítomnost instalačního CD u knihy přesto potěší.

Protože se jedná o aplikační balík, jenž je prakticky všem k dispozici zdarma,
a mateřská firma na českou lokalizaci nespěchá, dosud existovala prakticky
jediná tištěná publikace v českém jazyce (naše přílohová příručka z PC WORLDu
1/2000). Proto se v knižní oblasti jedná pravděpodobně o první počin svého
druhu.

Záměrem vydavatele i autora bezesporu bylo poskytnout "tonoucímu" uživateli
základní záchytné body pro práci s balíkem, jenž bez lokalizace ovládacích
prvků do češtiny není tak zcela intuitivní. Čtenář se může seznámit se
součástmi kanceláře, absolvuje první kroky při tvorbě nových dokumentů pomocí
šablon a učí se pohybu po specifické pracovní ploše, jež užívání celé
StarOffice zastřešuje. Postupně jsou zpracována témata textového editoru,
tabulkového kalkulátoru, editoru obrázků a prezentačního programu. Kancelář
představuje rovněž integrované komunikační centrum, takže následují kapitoly o
využití služeb elektronické pošty, diskusních skupin, dojde i na adresář a
plánovač. V závěru se autor zmiňuje o technologii WWW a editoru HTML stránek.

Kniha je napsána stručným jazykem ve stylu "krok za krokem" s mnoha výmluvnými
obrázky a příklady, takže zájemce v ní nalezne pevnou oporu pro základní práci.
Řadu témat autor nezmínil, avšak je pravdou, že tato spadají do oblasti
pokročilého využití.


Myslíme v jazyku C++
Autor zde představovaného díla Bruce Eckel je poměrně dobře znám nejen v
anglosaských zemích, ale také u nás, a to především díky vlastním přednáškám,
jež mohli ti šťastnější (a movitější) z nás osobně navštívit. Jeho české
"turné" bylo zaměřeno na moderní programovací jazyk JAVA, což spolu s tématem
této publikace napovídá, že dominantou Eckelovy vzdělávací činnosti je
objektově orientované programování. V každém případě doporučuji navštívit
autorovy webové stránky, kde zájemci naleznou řadu zajímavostí.

Poměrně přesně v duchu názvu (mimochodem, vydavatel knihu zařadil do edice
"myslíme v...", se odvíjí obsah celé učebnice, jež klade velký důraz právě na
vstřebání principů objektově orientovaného programování. Prvních několik
desítek stran je tedy věnováno obecnějšímu výkladu, v němž se autor především
snaží "naladit" zájemce na objektovou vlnu. Způsob výkladu v této části rovněž
napovídá styl, jakým Eckel celé dílo zpracoval látka je čtenářům podávána
pozvolna, důkladně a je důsledně doprovázena výmluvnými příklady. Přestože
autor klade, jak sem se zmínil, velký důraz na objektové rysy jazyka, při
výkladu místy postupuje v souladu s historickým vývojem od ryze procedurálního
C po "téměř" plně objektové C++, případně uvádí obě možnosti souběžně.
Důležitým faktem je snaha o nezávislost na platformě a vývojovém nástroji nejde
tedy o výklad specifický pro některý překladač či konkrétní implementaci
některé z firem a příklady jsou prakticky univerzální, takže pro výuku můžete
použít i některé ze zdarma šířených vývojových prostředí.

Pokud vám chybí přiložené CD či disketa s příklady, určitě navštivte webové
sídlo autora (www.bruceeckel.com), kde naleznete řadu zdrojů "na míru" této
knize. Pak již nezbývá, než se pustit s chutí do publikace, s níž se dobré
základy C++ určitě můžete naučit.


Vytváříme relační databázové aplikace

Databázové systémy a aplikace patří v současnosti k nejrozšířenějšímu softwaru.
Právě přibližování k uživateli a nástup grafických nástrojů a rozhraní přispěly
k tomu, že řada z nich začala chápat databázi jako nástroj, jehož ovládání je
stejné prosté jako v případě např. textového editoru. Jak ošidný je to pohled,
se již řada databázových "tvůrců" přesvědčila na vlastní kůži.

Tato kniha se nezabývá ovládáním jednotlivých databázových aplikací různých
výrobců, ale zcela obecným návrhem báze dat na základě dnes velmi rozšířeného
relačního principu. Hned v počátku po nezbytném terminologickém a teoretickém
vstupu autorka přistupuje k první zásadní fázi návrhu, jíž je normalizace
vytvářené struktury databázových tabulek. Následují pojednání o neméně
zásadních tématech, jimiž jsou vztahy a relace mezi strukturami, integrita dat
a její implementace či relační algebra. Právě zde přichází ke slovu tak zásadní
pojmy, jakými jsou např. vnitřní spojení či hodnota Null, bez jejichž pochopení
bude tvorba dobré databáze opravdu nežádoucím dobrodružstvím. Ruku v ruce s
výkladem se čtenář rovněž seznamuje např. se specializovaným dotazovacím
jazykem SQL.

V další části kniha obsahuje kapitoly věnované systematickému návrhu a snaží se
přimět čtenáře k praktické snaze "s tužkou v ruce", tedy k postupu, jenž by měl
předcházet spuštění počítače. Třetí oddíl knihy je věnován úskalím návrhu
uživatelského rozhraní, od něhož bohužel řada tvůrců začíná.

Nemohu než knihu vřele doporučit všem, kdož se chystají použít databázi vlastní
výroby a trochu váhají, za který konec vše uchopit. Publikace výborně pokrývá
problematiku, jejíž výklad musel dosud čtenář komplikovaně shánět roztříštěnu v
řadě jiných knih a jejíž komplexní výklad by jistě ušetřil mnohému
začátečníkovi perné hodiny experimentování.Vytváříme WWW stránky
Pokud je na knize napsáno "bestseller" a "čtvrté aktualizované vydání", může se
jednat o velmi dobrou knihu nebo o laciný marketingový tip nakladatele. Vy,
kteří čtete tuto recenzi, máte již teď o problém méně. Computer Press označil
svoji knihu reklamními nápisy zcela zaslouženě.

Publikace, na níž se podílelo pět zkušených spisovatelů, je podivuhodně vhodně
vybraným shrnutím toho, co by současný webmaster měl znát (nebo alespoň tušit).
V nejhorším případě by měl výše zmíněný správce WWW stránek vědět, kde tyto
základní informace rychle nalezne. Posuďte sami! Na pěti stech stranách se za
cenu, která by dnes nestačila ani na jeden celodenní kurs spravování WWW,
dozvíte o HTLM, DHTML, CSS2 a XML. Až získáte přehled o základních příkazech a
zorientujete se v problematice (kniha obsahuje přiměřené, i když nikterak velké
množství příkladů), můžete se seznámit s pracovními nástroji. FrontPage 2000 je
poslední verze WYSIWYG editoru od firmy Microsoft a HomeSite 4.01 (dnes již
existuje ve verzi 4.5.1) pro uživatele, kteří preferují odlišný způsob práce.
Samozřejmě nejde o vyčerpávající kapitoly, ale o základní seznámení s programy.
V případě dalšího zájmu byste museli sáhnout po specializovaných učebnicích
(viz PC World 11, 12/2000). Stranou nezůstal ani progresivní program Macromedia
Flash ve verzi 4.0 a základy webové grafiky. A to pořád není všechno svoji
pozornost si zasloužily dynamické stránky a programovací jazyky Java a Visual
Basic Script.

Poněkud nejasná je cílová skupina této knihy. Já bych ji osobně doporučil
začínajícím správcům, ale i zkušenějším tvůrcům, protože dostanou za příznivou
cenu příručku, ve které naleznou nejpoužívanější termíny, postupy a vůbec
přehledný úvod do tvorby WWW stránek.


Microsoft Front Page 2000 - Uživatelská příručka
Řada uživatelských příruček z nakladatelství Computer Press má podtitul "pro
každého". Bohužel, nemohu s touto charakteristikou zcela souhlasit. Učebnice je
primárně určena začínajícím webmasterům, tedy těm, kteří se chtějí naučit
tvořit WWW stránky, respektive celé weby. Autor nepředpokládal, že by se
jednalo o začátečníky ve smyslu počítačové gramotnosti. Ovládání operačního
systému MS Windows a základní znalost prostředí Internetu je podmínkou, kterou
je nutné splnit, aby bylo možno plně využít této knihy. Posledním předpokladem
je používání WYSIWYG editoru Front Page, jenž je součástí MS Office 2000
Premium.

Tolik k určení a zacílení knihy. Obecně je možné poznamenat, že Microsoft Front
Page 2000 uživatelská příručka obsahuje poměrně malé procento obrázků a
grafických návodů, které jsou jinak pro knihy nakladatelství Computer Press
obvyklé. Tento podle mého názoru nedostatek je vyvážen podrobností návodů a
pracovních postupů. Tomáš Šimek se snažil o natolik laický přístup k vykládané
látce, aby získal jistotu, že čtenář nebude tápat v nabídnutých postupech.
Tento záměr se podařil. Konečně Front Page 2000, coby editor, k jehož ovládání
není zapotřebí znát jazyk HTML, je využíván především začátečníky, i když jeho
funkce pro správu Webu mohou uspokojit i zkušenější autory.

Samozřejmě existuje množství manuálů k balíku Office nebo samotnému MS Front
Page 2000. Tuto knihu bych doporučil těm, kdo potřebují získat znalost
základních funkcí a nejsou zkušenými uživateli. Právě tito čtenáři dozajista
ocení podrobnost uváděných návodů. Pokud chcete svůj editor Front Page 2000
ovládat na vyšší úrovni, musíte sáhnout po podrobnější publikaci.Průvodce bezpečnostního pracovníka informačních systémů
Musím se přiznat, že mám v oblibě knihy o informačních technologiích, které se
těmito technologiemi konkrétně nezabývají. Vzhledem k rychlosti vývoje na poli
ICT se totiž obecnější publikace stavějící na konkrétních řešení stávají rychle
nicneříkajícím dalším svazkem v knihovně.

Titul nakladatelství Unis tuto vadu určitě nemá. Kniha je zasvěcením do
problematiky bezpečnosti informačních systémů, která se tímto tématem zabývá z
pohledu obecných pravidel a zákonitostí. Podrobný obsah má dvanáct částí, jež
se zabývají nejenom charakterem současného světa informací, ale i manažerskými
podmínkami, které bezpečnostní pracovník má. Právě způsobu kooperace mezi
managementem a bezpečnostním oddělením se autor věnoval ve většině kapitol.
Velká část textu je věnována i profesnímu růstu pracovníka a různým typům
plánování ve firmě. Konkrétním řešením bezpečnostní politiky nebo největším
problémům v rámci tohoto tématu se kniha nevěnuje.

Velkým kladem publikace je uvedená literatura; není jí příliš, ale stačí k
dalšímu studiu. Nicméně několik kosmetických nedostatků poněkud narušuje můj
jinak veskrze pozitivní dojem. Po dlouhé době jsem se setkal se sirotky a
vdovami (osamocené řádky na začátku nebo konci knihy), a pokud si k tomu
přidáte knihy v interpunkci, tak svérázný překlad ("jak se ty věcičky vyrábí"
s. 50) je jen třešinkou na pomyslném dortu.

Bezpečnost informačních systémů začíná být skloňována s rozvojem elektronického
obchodu a Internetu obecně. Čím větší množství peněz proudí ve virtuálním
světě, tím víc si firmy začínají uvědomovat nutnost vlastní bezpečnostní
politiky. I když je kniha ovlivněna americkým prostředím, domnívám se, že i
český čtenář bude schopen načerpat z ní některé nápady a podněty pro svoji
práci.


XML Kompletní průvodce
Jazyk XML (eXtensible Markup metaLanguage) je jazykem určeným zejména pro
publikování a snadný přenos dokumentů. Umožňuje vytvářet samopopisná data,
resp. dokumenty. Koncepčně je blízký SGML, ale snaží se zachovat si alespoň
zdání jednoduchosti HTML. Soudím, že jednou z jeho výhod je cena (zdarma) a
také masivní podpora od firmy Sun.

Čtení knihy nevyžaduje znalost SGML ani HTML, ale pro znalé jsou v ní uváděny
různé poznámky a postřehy. XML 1.0 je popisován od základních principů, tj.
možností aplikací na výměnu, resp. publikaci dokumentů ve srovnání s možnostmi
XML. Poté je představen způsob značkování v tomto jazyce a entity (fyzická
struktura), následovány rozborem DTD (Document Type Definition logická
struktura) a analýzou modelu dokumentu, jmennými prostory a problematikou tzv.
bílých znaků. Další kapitoly se již věnují obecnějšímu pohledu, např. metodám
práce s XML daty událostně orientovaný SAX 1.0 a stromově orientovaný DOM 1.0,
jejichž implementaci v Javě jsou věnovány samostatné kapitoly. Dále pak
formátování XML dokumentů XSL (XML Stylesheet Language) a XSLT (XSL
Transformation) a jejich správě, adresování vně dokumentů (URL) i uvnitř
(XPath) a hypertextovým odkazům (XLink, XPointer).

Druhá polovina knihy se věnuje použitelným znakovým sadám, CSS, HTML a úvodu do
SGML. Na závěr si kromě rejstříku a slovníčku můžete přečíst i nejrůznější
tabulky apod., včetně DTD anglického vydání této knihy, a schémata popisující
gramatiku XML standardu.

Tato kniha asi nejlépe poslouží analytikům a programátorům, protože její styl
je poměrně strohý, věcný a svojí strukturou a pojetím na tyto čtenáře zaměřený,
příležitostného zájemce by to však mohlo odradit. Kniha umožňuje podrobné
studium XML i souvisejících témat a poskytuje i dostatek odkazů na příslušné
standardy.


Rozšiřování a opravy PC
Název knihy Rozšiřování a opravy PC je výstižný. Její četba umožňuje nováčkům v
této oblasti naučit se základní pojmy a dovednosti z běžné údržby a vylepšování
PC. Jak se zdá, zájemců je hodně, stačí si povšimnout, kolik různých článků s
tímto tématem vychází v nejrůznějších časopisech, včetně toho, který právě
čtete. Problémem tak zůstává pouze roztříštěnost informací. Výhodou této
publikace je právě souhrn různých témat v jednom svazku a také jejich poněkud
pestřejší výběr, tj. od dnes v podstatě již historických typů hardwaru po
současný. Tím má ale čtenář šanci získat trochu širší přehled a možnost
srovnání.

Hned na začátku je připraven seznam užitečných pracovních pomůcek a nástrojů,
včetně náplasti a obvazového materiálu. Ty však využije na svoji případnou
"opravu" sám opravář. Zároveň jsou zmíněna základní bezpečnostní pravidla,
některá z nich jsou též uváděna i u každé rizikové operace.

Následují kapitoly o hardwaru samém. Vždy je nejprve uveden všeobecný popis,
následovaný popisem konkrétních variant a typů dané součásti, spolu s montážním
postupem. K tomu bývá přidáno též několik tipů, co dělat, pokud něco nefunguje
apod. Pro představu uvedu základní témata knihy: skříň počítače, základní deska
a BIOS, procesory, paměti, grafické, zvukové a jiné karty, jednotky pevných a
pružných disků a CD-ROM, vysvětlen je pojem Plug and Play. Z externích zařízení
jsou uvedeny monitory a tiskárny, kde se hovoří zejména o metodách přenosu
informace na papír. Kniha je doplněna rejstříkem a četnými ilustračními
fotografiemi, takže i začátečník by měl být schopen se uvnitř PC orientovat.

Autoři při popisu snad nevynechali nic podstatného, takže pokud vám pro vaše
běžné potřeby přijde známá kniha Velký průvodce hardwarem zbytečně podrobná,
máte nyní k dispozici alternativu.Bezpečnost informací

Zdá se, že s postupem času a se vstupem zahraničních partnerů do našich podniků
si stále více lidí začíná uvědomovat skutečnou hodnotu informací zpracovávaných
v informačních systémech. Vzrůstajícímu zájmu odpovídá rostoucí počet knížek
zaměřených na téma zabezpečení informací na našem trhu. Mezi ně patří i tato
publikace, jejíž autoři se řešením informační bezpečnosti živí.

Plně lze souhlasit s jejich názorem, že zvládnutá informační bezpečnost je také
propagačním argumentem. Vybírá-li si firma obchodního partnera, určitě spíše
zvolí takového, jehož úroveň bezpečnosti informací nebude ohrožovat data
partnerů. Požadovaný stupeň bezpečnosti představuje jistou míru záruky, že
příslušná firma bude plnit svoji obchodní funkci a bude moci dostát svým
závazkům.

Knížka se zabývá mj. vymezením pojmu informace jako obchodního aktiva,
hierarchií a úkoly bezpečnostního managementu, rozdíly mezi komplexním a dílčím
řešením bezpečnosti, resp. svépomocí nebo pomocí externí firmy. Samostatná
kapitola patří službám Internetu, telefonu a faxu a jsou zde vysvětleny
elementární principy šifrování a elektronického podpisu. Zvláštní pozornost je
věnována zabezpečení vyhovující zákonu č. 148/1998 Sb. a bezpečnostním
prověrkám.

Výklad je ilustrován na příkladu fiktivní firmy, jednotlivá témata jsou
následována úlohami k samostatné úvaze, jejichž možná řešení jsou uvedena na
konci knihy. Ačkoliv je publikace určena zejména managementu, použitý jazyk
bude vyhovovat spíše lidem, kteří o tématu již něco slyšeli. Bylo by vhodné
kromě seznamu odkazované literatury uvést slovníček klíčových slov.

Tato publikace na poměrně malém prostoru nastiňuje rozsáhlou a složitou
problematiku zabezpečení informací, může tedy poučenému managementu pomoci
rozhodnout mezi různými variantami konkrétního řešení.


Jazyk C
Učebnice pro střední školy, obligátně nazvaná Jazyk C, si klade za cíl pomoci
všem zájemcům učinit první krok k pochopení tohoto jazyka. Jako základ byl
použit standard jazyka ANSI C. Než se do knihy začtete, bylo by vhodné znát
alespoň rámcově základní programátorské pojmy, například proměnná, funkce atd.,
ostatně pro úplné začátečníky jazyk C asi není příliš vhodný.

Členění knihy odpovídá učebnici, po úvodním motivačním příkladu autor postupně
probírá elementy jazyka, strukturu programu, deklarace, datové typy, výrazy,
řídicí příkazy, funkce, ukazatele a pole. Knihovním funkcím vstupu/výstupu je
věnována jedna kapitola, stejně tak používání preprocesoru. Nechybí krátký
rejstřík a literatura, která však mnoho inspirace k dalšímu studiu neposkytuje.
Jsou v ní pouze tři položky, tj. správně by to měla být "použitá literatura".
Všechny příklady jsou k dispozici na Internetu, i ve formě projektů pro MS
Visual C/C++ 6.0.

Vedle rozumně zvoleného rozsahu se mi líbila stručnost a přehlednost příkladů,
jejichž jednotlivé podstatné prvky jsou označeny a v dalším textu rozebrány.
Kniha v rámci možností nezůstává na povrchu a probírá jazyk docela zevrubně.
Vzhledem k rozsahu knihy není pochopitelně uveden přehled základních
standardních knihoven, tyto údaje se však dají vyhledat jinde.

Na druhou stranu autor v úvodu deklaruje, že příklady byly napsány pod MS
Visual C++, což nemá vliv na přenositelnost na jiný OS či překladač. Skutečnost
je však, přes autorovu snahu, poněkud jiná. Nejedná se pouze o některé
příklady, ale i o vlastní výklad, např. o datových typech, kde autor uvádí
konkrétní čísla z implementace na PC apod. Přitom by stačilo držet se formulace
z normy a konkrétní čísla uvést jako příklad.

Mohu říci, že se jedná o poměrně zdařilou učebnici, která v kombinaci s
výkladem učitele může přinést žádoucí výsledky.Novell NetWare 5, II. díl
Kniha je pokračováním kompendia věnovaného síťovému operačnímu systému Novell
NetWare 5 a doplňuje jej o popis nejvýznamnějších doplňkových služeb a
produktů, které v prvním díle uvedeny nebyly. Rozsahem je sice jen asi
poloviční, ale zajímavých informací je zde přesto dostatek. Bohužel je
pokračováním prvního dílu i v použití "anglických" uvozovek.

Kniha obsáhle pojednává o internetworkingu na Novell NetWaru 5, konkrétně
použití TCP/IP protokolů a migrace na ně z SPX/IPX. Dále si můžete přečíst o
NetWare Internet Access Service (NIAS), konfiguraci a správě SLP agentů,
nastavování DNS/DHCP a dalších službách, které často "zpříjemňují" život
síťového správce.

Druhá část je věnována možnostem vzdáleného přístupu k serveru s NetWarem,
třetí pak Z.E.N.works, dokonce plné verzi (1.1, resp. 2.0) a nikoliv "demu"
StarterPack, které Novell dodával jako návnadu spolu s NetWarem. Čtvrtá
kapitola krátce zmiňuje možnosti provozu NDS verze 8 na jiných platformách a
kapitola následující se zaobírá BorderManagerem, to je ale téma na celou knihu,
přesto zde jsou jeho základní rysy přehledně uvedeny. Dvě další části ještě
letmo připomenou Netscape SuiteSpot a databázi Oracle, které jsou s instalací
Novellu dodávány. Nakonec je tu ještě závěrečná poznámka spolu s rejstříkem.

Mnohý čtenář na této knize určitě ocení její pevnou vazbu, je to sice asi o
něco dražší, ale po záplavě publikací je dobré mít občas v rukou i skutečnou
knihu. Publikace je již nějaký čas na trhu, v současné době by navíc měla být
na ni nakladatelstvím poskytována asi 10% sleva.

Zbývá dodat, že pokud patříte mezi majitele dílu prvního nebo potřebujete lépe
poznat možnosti doplnění nebo převedení stávající novelovské sítě pod protokoly
TCP/IP, pak je to kniha pro vás.Efektivnost informačních systémů
První kniha z edice Systémová integrace se týká měření a hodnocení efektivnosti
informačních systémů. Vychází z autorových poznatků získaných při konzultantské
činnosti pro řídící pracovníky různých našich podniků, z manažerských kurzů a
lektorské činnosti. Motivací byly nezodpovězené otázky spojené s problematikou
nízké efektivnosti výdajů do IT a obecného neuspokojivého stavu poznání
možností řešení paradoxní situace, kdy celosvětově výdaje do IT rostou a přitom
si manažeři stále stěžují, že jim nepřinášejí očekávaný užitek.

Jelikož informační technologie samy o sobě nezaručují automaticky růst
efektivnosti, konkurenceschopnosti nebo produktivity práce, ale jsou spíše
podstatnou složkou širšího systému organizačních změn, které žádoucí růst
podporují, nezaměřil se autor pouze úzce na dané téma, ale naopak překvapil
šířkou a víceúrovňovými pohledy. Kromě definice užitku z IS se dozvíte např. o
informační strategii, výdajích (včetně outsourcingu), rozboru přínosů a
několika základních hlediscích na efektivnost IS, zejména aplikační,
kvalitativní, řídící a lidské. Zajímavé jsou i přílohy s teoretickým pohledem
na informace a příklady z praxe.

Kniha je určena též jako skriptum pro řadu VŠ a zohledňuje též kurz MBA na
Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT. To se projevilo jak v hutnosti textu,
tak v četných referencích do výborného seznamu literatury. Na mnoha místech v
textu jsou i autorovy poznámky z praxe.

V textu je několik chybiček, horší však je, že ačkoliv je v knize dostatek
grafů, mnohé z nich mají sloupce barvy jen nepatrně odlišné od barvy podkladu.
Sporné je též použití úzkého bezpatkového písma pro sazbu textu. Možná to je
úmysl, neboť čtete pomaleji a máte tak více času na přemýšlení. Krátce:
zajímavá knížka s podprůměrným technickým provedením.
Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.