Fundamentální analýza s podporou Excelu

Archiv | 01.01.98

Finanční analýza, v ekonomické teorii nazývaná jako fundamentální analýza , je užívána ekonomy k vytvoření ...Finanční analýza, v ekonomické teorii nazývaná jako fundamentální
analýza , je užívána ekonomy k vytvoření obrazu o stavu firmy.
Přístup je zaměřen nejen na činnost firmy, ale i na okolí, ve
kterém firma působí. Jednou ze základních komponent fundamentální
analýzy je výpočet současné hodnoty (present value (PV)).
Diskontováním dosažená současná hodnota představuje částku,
která, bude-li dnes investována, vytvoří pomocí složeného
úrokování v budoucnosti určité množství peněz. Při výpočtu
současné hodnoty hrají úlohu tři komponenty : předpokládaná výše
výsledné částky v budoucnosti (F), úroková sazba (R) a časové
období (T) :

PV = F*(1+R)-T

Tabulkový procesor Excel obsahuje ve svých finančních funkcích
prostředky nejen k výpočtu současné hodnoty, ale i další funkce
založené na present value (NPV, FV, PMT...). Obchodníci
s dlužními cennými papíry jistě ocení, že výpočet důležitého
indikátoru, kterým je doba trvání , je obsažen i v nabídce funkcí
Excelu. V základu výpočtu doby trvání nebo durace (duration)
leží výpočet současné hodnoty. Doba trvání je pro obchodníka
s cennými papíry indikátorem průměrného času potřebného k tomu,
aby investor dostal nazpět původní hotovostní výdaj, za který
nakoupil dlužní cenný papír (obligaci). Znalost doby trvání
usnadňuje investorům rozhodování o skladbě jejich portfolia.
Funkce Excelu Duration , jež se užívá k výpočtu doby trvání,
má šest argumentů: zúčtovací den (settlement date), datum
dozrání (splatnosti) dlužního cenného papíru (maturity date),
roční kupónovou sazbu , kterou nese cenný papír (coupon), roční
výnos v okolí cenného papíru (yield), četnost kupónových plateb
za rok (frequency) a jeden z pěti typů časové báze , přijaté
k výpočtu (basis). Uživatel (investor) nezadává při výpočtu doby
trvání nominální cenu obligace.
Výsledek doby trvání (durace) lze poměřit s dobou splatnosti
(maturity). Doba trvání bývá kratší nežli doba splatnosti. Je to
způsobeno vzájemným vztahem dvou argumentů vstupujících do
výpočtu: roční kupónovou sazbou (coupon) a ročním výnosem
(yield). Čím vyšší je frekvence výplaty kupónů u dané obligace,
tím větší je možnost častěji reinvestovat získanou částku. Tím je
i kratší doba návratnosti dané investice, tj. doba trvání .
Podobně je tomu s výší výnosu u reinvestice. Čím je tento výnos
(úrok) vyšší v porovnání s kupónovou sazbou, tím je i ukazatel
durace nižší.
Pohodlnost výpočtu doby trvání v Excelu ukazuje následující
tabulka č.1, jež uvádí příklad desetileté obligace, která nese
nomimální hodnotu 1 000,- Kč. Kupóny se u této obligace proplácejí
dvakrát do roka (frequency). Datumy pro zúčtovací den i den
splatnosti se pro výpočet zadávají v pořadových číslech. Tabulka
č. 2 pak prezentuje What-if analýzu, tj. úvahu o tom, jaká doba
trvání by nastala, kdyby došlo ke změně 12% úroku z reinvestice
postupně na 10 % a 8 %. Doba trvání se v daném případě postupně
prodlužuje.settlement date<T>1.1.1985<T>31 048
maturity date<T>1.1.1997<T>35 431
coupon<T>10 %<T>0,1
yield<T>12 %<T>0,12
frequency<T>2<T>2
basis<T>actual/actual<T>1

Tabulka č.1


Doba trvání (Duration)<T>6,9 let<T>yield=12 %
Doba trvání (Duration)<T>7,2 let<T>yield=10 %
Doba trvání (Duration)<T>7,6 let<T>yield=8 %

Tabulka č. 2Pomocí tabulkového procesoru Excel si může uživatel snadno udělat představu i o míře citlivosti ceny dlužního cenného papíru na změny v úrokových sazbách, o jeho cenové elasticitě . Ta se počítá jako podíl procentní změny ceny obligace v čase a změny výnosu dlužního cenného papíru v čase. Vyšší úroveň cenové elasticity vede k tomu, že při dané změně tržních úrokových sazeb dochází k větším změnám cen obligace s větším rizikem při jejich obchodování. Tabulka č. 3 schematicky znázorňuje cenovou elasticitu u desetileté obligace o nominální hodnotě 1 000,- Kč.
Cenová<T>elasticita<T>desetileté obligace
Při změně<T>z 10 % na:
<T>5 %<T>-0,7794
<T>8 %<T>-0,6795
<T>12 %<T>-0,5735
<T>15 %<T>-0,5098

Tabulka č.3Podpora Excelu se při fundamentálních analýzách nevyčerpává jen výše uvedenou dobou trvání. Samotná konstrukce zaznamenávání dat v Sheetu Excelu a příslušné analytické nástroje, které nabízí tento tabulkový procesor, poměrně dobře vyhovují požadavkům fundamentálních analytiků. Nástroje jako Goal seek analýza, What-if analýza, statistická deskripce a analýza, optimalizace, a v neposlední řadě i množství finančních funkcí, prezentují tento softwarový produkt jako vhodný k různým typům ekonomických analýz.


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.