FileMaker Pro 4.0 - databáze pro každého

Archiv | 01.02.98

FileMaker Pro patří na počítačích Macintosh k vůbec nejoblíbenějším databázovým produktům, stejně jako se v...FileMaker Pro patří na počítačích Macintosh k vůbec
nejoblíbenějším databázovým produktům, stejně jako se vysoké
oblibě těší další produkty jeho tvůrce, firmy Claris Corporation
(www.claris.com). Podobně jako předchozí verze nabízí FileMaker
Pro 4.0 plně relační databázové prostředí. Principy práce s
programem se od ní také nijak zásadně neliší, vlastně lze říci,
že většina změn je spíše minoritního charakteru. Používán je i
stejný formát souborů jako u verze 3.0, a tak databáze vytvořené
v této verzi můžete přímo otevřít v nové verzi 4.0. Důvodem pro
uvedení 4.0 je především nový zásuvný modul Web Companion, který
přenáší databáze z FileMakeru Pro 4.0 do věku Webu.

Relační databáze

Základem každé databáze je tabulka, jejíž řádky odpovídají
záznamům a sloupce položkám záznamů. Ve FileMakeru Pro lze
vytvářet položky mnoha typů (obrázek 1). Mezi ty tradiční patří
text, číslo, datum a čas, jejichž použití je asi každému jasné.
Ve FileMakeru Pro existuje i typ položky container, kam lze
ukládat obrázky, filmy a zvuky. Bez problémů tak můžete vytvářet
třeba katalogy obrazů i s jejich fotografiemi nebo databáze
písní a filmů obsahující zvukové a filmové ukázky. Zbylá trojice
typů položek se hodí pro databáze, ve kterých je potřeba něco
počítat, například evidence faktur a vůbec celé účetnictví.
Položka typu global obsahuje stejnou hodnotu pro všechny záznamy
databáze. Do položky typu výpočet lze zase zadat formuli, která
hodnotu položky vypočte z hodnot ostatních položek téhož
záznamu. Poslední typ, summary, slouží pro výpočet hodnoty
sumarizující hodnoty položek několika záznamů, např. součet nebo
průměr.
Jak již bylo řečeno, FileMaker Pro nabízí plně relační
databázové prostředí. Znamená to, že lze spojit více tabulek do
jednoho celku (obrázek 2) a v jedné tabulce například uschovávat
údaje o zákaznících, zatímco v druhé tabulce budou záznamy o
jejich nákupech. Spojení se vždy provádí přes společnou položku,
kterou v případě databáze zákazníků a jejich nákupů může být
třeba identifikační číslo zákazníka.

Formuláře

FileMaker Pro pracuje ve čtyřech základních modech. Po návrhu
základní struktury databáze zřejmě začnete pracovat v modu
Layout (obrázek 3), který slouží pro návrh formulářů pro
zadávání a zobrazení údajů z databáze. K dispozici jsou nástroje
běžné v grafických programech (pokud znáte ClarisWorks, budete
zde jako doma), obohacené o specificky databázové prvky. Do
formuláře tak lze kromě grafických prvků vkládat políčka pro
zadávání údajů nebo tzv. portály, ve kterých se zobrazují údaje
ze spřažené tabulky. Do formuláře je také možné umístit tlačítka
a těm přiřadit nějakou akci (viz Automatizace databáze).
Mod Browse slouží pro prohlížení databáze a přidávání nových
záznamů, resp. jejich opravy (obrázek 4). Uživatel si může
zvolit, jaký formulář pro zobrazení použije a zda si nechá
zobrazit vždy jen jeden záznam, nebo naopak seznam záznamů
(různé formuláře se hodí pro různé typy zobrazení). Pořadí
záznamů lze přirozeně měnit pomocí třídění.
Pokud chcete vyhledat konkrétní záznam nebo skupinu záznamů,
použijete mod Find. Hledání je zde založeno na principu "dotaz
příkladem", a tak stačí do formuláře zadat údaje, podle kterých
se má vyhledávat.
Poslední z modů, Preview, slouží pro náhled na formulář před
jeho tiskem.

Automatizace databáze

V předchozí části padla zmínka o možnosti vkládat do formuláře
tlačítka. Samozřejmě tlačítku musí být přiřazena nějaká akce,
která se provede po jeho stisknutí. FileMaker Pro nabízí celou
řadu akcí od přepnutí na jiný formulář přes setřídění záznamů až
po ukončení aplikace.
Protože někdy je potřeba provést posloupnost akcí za sebou,
například přepnutí formuláře, setřídění záznamů a jejich
vytištění, je k dispozici ScriptMaker (obrázek 5), ve kterém lze
jednotlivé akce skládat do jednoduchých prográmků, tzv. skriptů.
Tyto programy potom mohou být přiřazeny tlačítkům nebo je lze
zařadit do nabídky, odkud jdou přímo vyvolat.
Mezi skriptovacími příkazy FileMakeru Pro je také příkaz pro
vyvolání AppleScriptu. FileMaker Pro tak může spolupracovat s
dalšími aplikacemi a přes AppleEvents je žádat o provedení
zvolené akce. Také samotný FileMaker Pro je skriptovatelný, a
tak mohou ostatní aplikace iniciovat provedení akce ve
FileMakeru Pro, např. vyhledání záznamu, a vrácení výsledků.
Novinkou je, že nyní je možné (s jistými omezeními) ve
FileMakeru Pro spustit AppleScript, který provádí akce opět s
FileMakerem Pro.

FileMaker Pro v síti

Již samotný FileMaker Pro je připraven pro práci v síťovém
prostředí, bez nutnosti dokupovat další software. Dokonce je
schopen pracovat v heterogenním prostředí, kdy k jedné databázi
mohou přistupovat uživatelé z Mac OS i Windows počítačů.
Podporovány jsou protokoly Appletalk (pouze na Macu), IPX a
TCP/IP. V principu tak můžete na data přistupovat přes Internet
z druhého konce světa.
Celé sdílení databází je z uživatelského hlediska velice
jednoduché. Uživatel, který databázi otevře jako první, se
nazývá hostitel. Z důvodu rychlosti přístupu k datům se
doporučuje, aby vlastní datový soubor byl na lokálním disku
hostitele, lze ale použít také klasické sdílení souborů. Další
uživatelé, hosté, se potom mohou k takto otevřeným databázím
přihlásit při klasickém otevírání databáze, kdy je jim nabídnut
seznam hostitelských databází v lokální síti (počítače v jiných
sítích je možné identifikovat zadáním IP adresy). Po otevření
lze s databází pracovat téměř stejně, jako kdyby byla na
lokálním disku.
Zajímavá na sdílení databází je heterogenita, kdy hostitelem
může být třeba počítač s Windows NT a hosty Macy i PC. Na tomto
místě je třeba upozornit také na to, že sdílení databází ve
FileMakeru Pro je zcela nezávislé na sdílení souborů.
Pokud potřebujete přesnější kontrolu nad sdílením databází, je k
dispozici samostatná aplikace FileMaker Pro Server sloužící jako
hostitel (je potřeba ji koupit zvlášť). Připojení k hostitelské
databázi umístěné na FileMaker Pro Serveru se ale z
uživatelského pohledu nemění od postupu popsaného nahoře.

FileMaker Pro na Webu

Jednou z nejvýraznějších novinek, kterou přináší nový FileMaker
Pro 4.0, je vestavěný webový server Web Companion. Nyní už tedy
nemusíte programovat CGI skripty pro napojení HTML stránek na
databáze, ale máte k datům přímý přístup prostřednictvím
standardních webových prohlížečů (obrázek 7). Protože jsme
napojení FileMakeru Pro na Web věnovali v PC WORLDu samostatný
článek (PCW 98/1 str. ???), zmíníme se zde o této schopnosti jen
stručně.
Nový FileMaker Pro 4.0 poskytuje dvě možnosti publikování
databáze na Webu, instantní a uživatelské. Při instantním, tj.
okamžitém publikování se o generování veškerých HTML stránek
stará FileMaker Pro sám, uživatel jen otevře databázi a určí, že
ji chce publikovat na Webu. Webovská verze databáze je tak
hotova doslova během několika sekund. Větší možnosti úpravy
vzhledu webových stránek nabízí uživatelské publikování
databáze, kdy může uživatel připravit vlastní stránky v jazyce
CDML (CDML je rozšířením klasického HTML o akce s databází a
dynamické generování obsahu stránky).
Souvislost s napojením na Web mají také nově přidané příkazy do
skriptovacího jazyka, které umožňují zaslat e-mailovou zprávu
nebo otevřít webovou stránku v externím prohlížeči. Ve své
databázi kontaktů tak můžete mít uchovány e-mailové adresy a
odkazy na domovské stránky, a přímo z prostředí FileMakeru Pro
pak odesílat e-maily nebo přistupovat na webové stránky.

Novinky ve zkratce

Ve stínu vestavěného webového serveru tak trochu stojí řada
dalších drobných vylepšení. Souvislost s Webem má ještě
například nově přidaný exportní filtr pro převod databáze na
HTML tabulku. Na druhé straně zase stojí importní filtr, který
umí převádět tabulky z Excelu (od verze 4.0, tabulky verze 3.0
se nepřevedou zcela korektně) na databáze FileMakeru Pro. Stačí
přenést excelskou tabulku na aplikaci FileMaker Pro 4.0 a
automaticky je z ní vytvořena databáze.
Reakcí na přání uživatelů jsou i některé změny v uživatelském
rozhraní. V nabídce File je například možné zobrazit názvy
posledních několika otevřených databází, ke kterým tak lze
rychleji přistupovat. Do nabídky File se také přesunul příkaz
pro definici seznamů hodnot.
Další novinky vezmeme jen přehledově. K dispozici je téměř
padesát připravených předloh databází včetně trojice určené pro
Web. Při úpravách formulářů je možné rotovat objekty (i text) po
90 přírůstcích, při vyhledávání lze zadat přesně hledanou
hodnotu políčka a data ve vložených portálech je nyní možné
třídit. Samozřejmě přibylo také několik funkcí do skriptovacího
jazyka.

Pro koho je určen

Svojí cenou a snadností ovládání je FileMaker Pro cílen
především na domácí uživatele a menší kanceláře, ať už s
možností připojení na Internet/intranet nebo bez ní. Oblíbený je
také ve vzdělávacích institucích a uplatnění jistě najde i v
korporacích, kde nemají vlastní informační systém ani oddělení s
odborníky se speciálními databázovými znalostmi.FileMaker Pro 4.0

Snadno ovladatelná relační databáze
Platformy: Mac OS, Windows 3.1/95/NT
Cena: 7 400 Kč (bez DPH)
K recenzi poskytla firma: CDS, Na Šafránce 22, Praha

Pro vaši firmu
Databáze tvoří společně s textovými editory, případně
tabulkovými procesory základní softwarové vybavení dnešních
kanceláří. Na rozdíl od textového editoru a tabulkového
procesoru ale většina databázových produktů vyžaduje speciální
znalosti, jež běžný uživatel nemá. Naštěstí jsou zde databáze,
mezi něž patří i nový FileMaker Pro 4.0, určené právě třídě
uživatelů, o které se nestará databázový specialista.
FileMaker Pro 4.0 je plně relační databáze, podporující spojení
několika tabulek. Snadno a rychle se zde vytvářejí formuláře pro
zadávání i zobrazování dat, zkušenější uživatelé mohou využívat
schopností vestavěného skriptovacího jazyka. Cenná je také
možnost používat FileMaker Pro v heterogenním síťovém prostředí,
kdy k téže databázi mají zároveň přístup uživatelé Maců i PC s
Windows. Z nových vlastností zvláště vyniká schopnost přímého
publikování databází na Webu.


Komentáře

K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.